VH Zápis z VS 2005

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČSVV Č. 5

Datum konání: 14. 5. 2005

Místo konání: Unitaria Praha

Přítomno 32 členů dle prezenční listiny.

1. Zahájení, představení členů výboru
Valné shromáždění, které bylo řádně podle stanov svoláno, zahájil předseda ČSVV MUDr. Zbyněk Luňáček ve 13:00 hod a po přivítání přítomných představil předsednictvo Valného shromáždění (Ing. David Bartůšek, MUDr. Zbyněk Luňáček, Jaroslav Škvařil, JUC. Jan Šťastný, sekretář Jan Škvařil) a seznámil účastníky s návrhem programu VS.

2. Program VS
Předseda ČSVV přečetl návrh programu VS

1. Zhodnocení činnosti ČSVV za rok 2004
2. Zpráva o hospodaření ČSVV za rok 2004
3. Plán činnosti ČSVV na rok 2005, představení projektů jednotlivých členů výboru
4. Návrh řešení přejmenování ČSVV
5. Diskuze
6. Přestávka 20 minut
7. Diskuze

a vyzval přítomné k připomínkám a případnému doplnění.
Pan Ing. Rudolf Vondřich (zakládající člen ČSVV z 2. 4. 1999) navrhl vyřadit z programu VS bod č. 4 proto, že výbor ČSVV nedostatečně připravil valné shromáždění, neboť nezajistil členům ČSVV podklady
k rozhodování o vzniklé situaci. Ve Výroční zprávě ČSVV za rok 2004, která byla členům rozeslána v předstihu, nebyly příslušné informace uvedeny včetně aktuálního počtu platících členů ČSVV. Tento návrh byl zamítnut.

Na návrh předsedy ČSVV přítomní hlasovali o programu VS takto: 24 účastníků hlasovalo pro přijetí,
2 hlasovali proti, 2 se zdrželi hlasování. Program jednání VS byl schválen.

3. Zhodnocení činnosti ČSVV za rok 2004
V úvodu jednotliví členové výboru ČSVV představili činnost svých projektů za uplynulý rok v souladu s Výroční zprávou ČSVV za rok 2004. viz příloha č. 2.
David Bartůšek předložil Zprávu o hospodaření ČSVV za rok 2004. Podrobnosti jsou obsaženy na str. 13 a 14 Výroční zprávy ČSVV za rok 2004.

Pan Ing.Vondřich upozornil na skutečnost, že Výroční zpráva ČSVV 2004 neobsahuje informaci o aktuálním počtu platících členů ČSVV s platným hlasem.
Bylo konstatováno, že k datu konání VS má ČSVV cca 170 platících členů. Na základě tohoto sdělení pan Ing. Vondřich konstatoval, že na VS je přítomno pouze cca 16% platících členů s platným hlasem při hlasování.
Hlasování o přijetí Výroční zprávy ČSVV za rok 2004 a doplňujících informací o činnosti ČSVV za rok 2004 proběhlo s následujícím výsledkem: všech 28 přítomných účastníků hlasovalo pro přijetí.

4. Plán činnosti ČSVV na rok 2005
Jednotliví členové výboru představili připravené projekty na rok 2005

Jan Šťastný:
* Projekt časopis Vegetarián a Vegan, příprava dalších čísel
* Projekt Vegetariánský den, příprava konání druhého ročníku, který by se měl konat, stejně jako ročník předcházející, v době mezinárodního dne vegetariánů
        
David Bartůšek:
* Projekt Garance vegetariánských rautů na akcích
* Projekt festivalu "Všechny barvy duhy", který je pořádán ve spolupráci s Hnutím duha,
      příprava dalšího ročníku

Jaroslav Škvařil
* Projekt ochranná strava
* Projekt centrální jídelníček

Josef Machytka
* Projekt Web ČSVV
* Projekt vydání filmů PETA

Libor Vašík 
* Projekt Film s Viliamem Poltikovičem
* Projekt spolupráce webu vegetarian.cz s ČSVV

Pan Ing.Vondřich upozornil na skutečnost, že je třeba časopis Vegetarián a Vegan registrovat podle platných předpisů v případě, že bude distribuován mimo ČSVV.
S ohledem na skutečnost, že na www.csvv.cz je časopis nabízen veřejnosti, je třeba upozornění brát vážně.
Dále uvedl, že jde podle jeho názoru prokazatelně o podnikatelský záměr vydávat periodický časopis a zda je na něj vypracován a schválen příslušný projekt či záměr. Pan JUC. Šťastný odpověděl, že registrace se týká periodického tisku, tedy vyjde-li druhé číslo, bude již zaregistrované. Projekt byl vypracován v lednu
a schválen výborem ČSVV.

Hlasování o plánu činnosti na rok 2005 proběhlo s těmito výsledky: 23 účastníků hlasovalo pro přijetí,
3 hlasovali proti, 2 se zdrželi hlasování.

5. Diskuze
Pan Ing. Rudolf Vondřich upozornil na základě fyzicky předloženého výpisu z registrace domén (www.nic.cz) na skutečnost, že doména www.vegspol.cz je ve fyzickém vlastnictví Jana Šťastného a vznesl dotaz, proč tomuto tak je a žádal vysvětlení. Jan Šťastný uvedl, že to bylo podle jeho názoru nejjednodušší řešení, jak doménu získat. Jaroslav Škvařil projevil nesouhlas s postupem Jana Šťastného při placení domény.

6. Návrh řešení přejmenování ČSVV
Pan Jaroslav Škvařil seznámil přítomné s názory členů výboru na dlouhodobé cíle Společnosti a z toho vyplývající problematiku s jejím přejmenováním viz příloha č. 1 Vegetariánství a výživa 6 - Čím se chceme zabývat. Dále seznámil přítomné s projektem Ochranná strava (dále též OS), viz příloha č. 2 Prohlášení k ochranné stravě.

Dlouhou diskusi k tématu Ochranná strava lze shrnout do níže uvedených dotazů. Pro rozsáhlost jsou odpovědi na tyto dotazy součástí samostatné přílohy viz příloha č. 3:
* Jaké cíle ČSVV ochrannou stravou sleduje?
* Nestačí pro vegetariány místo OS jen Stanovisko Americké dietetické asociace a Kanadských dietologů k vegetariánství (ADA), které již bylo v ČR kladně přijato mezi odbornou veřejností?
* Je v Ochranné stravě obsaženo maso či nikoliv?
* Proč se zabývá ochrannou stravou, tj. výživou vegetariánská společnost? Nepatří tyto otázky v ČR spíše do kompetence Společnosti pro výživu?
* Prosazení ochranné stravy vyžaduje odborné zázemí (odborné studie, publikování odborných článků) k tomu, aby mohla být tato myšlenka společensky přijata. Má ČSVV tyto předpoklady?

Druhým tématem diskuse byl návrh na přejmenování Společnosti. V dlouho trvající diskusi zaznívaly dva protichůdné okruhy názorů, obdobně jako v diskusi mezi členy výboru Společnosti. Proto níže uvádíme přehledné a oproti diskusi na VS stručné shrnutí těchto dvou protichůdných názorových okruhů. První názorový okruh prezentuje MUDr. Zbyněk Luňáček a druhý Jaroslav Škvařil.

Názor MUDr. Zbyňka Luňáčka
Již více než tři roky se objevují názory, že název naší společnosti je příliš dlouhý a komplikovaný. Velmi často jej komolí i členové, o novinářích nebo těch, kteří o ČSVV jen zaslechli ani nemluvě. Překlad názvu do angličtiny - Czech association for nutrition and vegetarianism - je složitý a komplikuje nám vztahy se zahraničními organizacemi. V neposlední řadě si nás mnozí velmi často pletou se Společností pro výživu.
Již dlouhou dobu existuje návrh, abychom se jmenovali Česká vegetariánská společnost. Tento název je mnohem jednodušší a jasnější. Tím bychom se jasně vyprofilovali vůči okolnímu světu, ale i vůči vegetariánům v České republice. Se změnou názvu samozřejmě nedojde ke změně činnosti ČSVV (ČVS). O přejmenování se již hlasovalo na valném shromáždění před několika lety v Brně, ale tehdy byl návrh zamítnut. Na valném shromáždění v červnu 2004 se o změně názvu diskutovalo, ale převládajícím názorem bylo, aby se hlasování o přejmenování z České společnosti pro výživu a vegetariánství na Českou vegetariánskou společnost odložilo na další rok. Výbor ČSVV není toho času v otázce přejmenování jednotný. Já osobně ho podporuji a jsem přesvědčen, že přejmenování je pozitivním krokem, který zvýší kredit naší vegetariánské organizace a povede ke zkvalitnění činnosti.

Názor Jaroslava Škvařila
Uvedenou změnu názvu naší Společnosti považuji za vhodnou, pokud na Valném shromáždění rozhodneme, že se již ČSVV nebude zabývat otázkami výživy a stane se standardním evropským spolkem vegetariánů, jimž zajišťuje servis. Tzn., že informuje své členy především o tom, kde se bezpečně vegetariánsky nají, které potraviny jsou skutečně vegetariánské, kdo a proč je vegetariánem, apod.
Důvodem založení ČSVV však byla obrana proti znemožňování alternativního stravování dětí v mateřských školách. Proto také hlavní činnost ČSVV byla zaměřena k problematice výživy, především na jednání s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství ČR o doporučených dávkách živin, které by umožňovaly zdravé vegetariánské stravování dětí ve školách a na úsilí o změnu nutričního uvědomění odborné veřejnosti. Tato práce Odborné skupiny pro Nutrici (OSpN) iniciovala mladé odborníky
z hygienické stanice a lékařské fakulty k napsání otevřeného dopisu Hlavnímu hygienikovi ČR, který na jeho základě dal v loňském roce pokyn Vědeckému výboru pro potraviny (VVP) k rozseknutí cca pět let trvajícího sporu mezi předními ČR nutricionisty ve věci nových doporučených dávek živin. VVP vypracoval Stanovisko, ve kterém vycházel mimo jiné i z dopisů ČSVV (adresovaným MŠMT ČR) apelujících na vyhlášení aktuálních výživových doporučených dávek.
Jedním z kroků, které ještě ČSVV čeká, je přijetí Stanoviska Americké dietetické asociace a Kanadských dietologů k vegetariánské stravě jako měřítka pro hodnocení vegetariánského stravování v ČR. Jedná se
o návrh, který jsem podal jako jeden z cca dvaceti odborníků na výživu v ČR, které oslovil VVP.
Jeví se mě proto nejméně jako lehkovážné měnit název, který si díky stovkám hodin odborné práce
a kvalifikovaného vedení jednání se zástupci státu vydobyl výše uvedený kredit a pod kterým se naše Společnost již zařadila mezi odborné organizace zabývající se výživou.

7. Závěr
Po dlouhé diskusi, které se zúčastnila převážná většina přítomných členů, došlo k hlasování o následujících návrzích:

1. Přejmenování ČSVV na ČVS
2. Odsouhlasení návrhu řešení přejmenování ČSVV 
3. Informovat členy o návrhu řešení přejmenování ČSVV a zorganizovat nové VS, kde proběhne
    hlasování.

Pan Ing. Rudolf Vondřich nesouhlasil s hlasováním o bodu č. 1 a 2 z důvodu neinformovanosti členů. Opakovaně, jako na minulém VS (6. 6. 2004, viz zápis) požadoval, aby všichni členové s platným hlasem obdrželi potřebné informace k tomu, aby se mohli komplexně seznámit se vzniklou situací a teprve pak se mohli rozhodnout. K jeho názoru se pak připojili i další přítomní členové ČSVV.

Proto nejprve proběhlo hlasování o bodu č. 3 s následujícím výsledkem hlasování: 20 účastníků bylo pro,
3 proti a 4 se zdrželi hlasování.
Návrh č. 3 "Informovat členy o návrhu řešení přejmenování ČSVV a zorganizovat nové VS" byl odsouhlasen a z tohoto důvodu se ustoupilo od hlasování o dalších návrzích.

Na základě výsledků hlasování a diskuse vyplynula následující usnesení:

001/2005: VS schvaluje Výroční zprávu o činnosti ČSVV za rok 2004
002/2005: VS schvaluje Zprávu o hospodaření ČSVV za rok 2004
003/2005: VS schvaluje Plán činnosti ČSVV na rok 2005

VS schválilo následující úkoly pro výbor ČSVV:

004/2005: VS ukládá výboru ČSVV informovat všechny členy ČSVV o vzniklé situaci,
005/2005: VS ukládá výboru ČSVV zaslat členům ČSVV příslušné podklady a zpřístupnit-vystavit na webu ČSVV
006/2005: VS ukládá výboru ČSVV připravit pečlivě nové VS do konce června 2005, na kterém bude problematika dalšího směřování ČSVV důkladně projednána za účasti co nejvíce členů ČSVV.

VS bylo předsedou ČSVV ukončeno v 17.00 hod.

Součástí zápisu z VS jsou následující přílohy:

1. Vegetariánství a výživa  - Čím se chceme zabývat
2. Prohlášení k ochranné stravě
3. Ochranná strava - dotazy

Zapsal: Jan Škvařil, sekretář ČSVV      

TOPlist

NAVRCHOLU.cz