Stanovisko FAO

Světová organizaci pro výživu a zemědělství (FAO)


Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (The Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO)

Koordinuje mezinárodní snahy, které si kladou za cíl zamezit hladovění. FAO slouží jako nezávislé fórum , ve které vystupují všechny národy jako rovnocenné (jak rozvinuté, tak rozvojové země), aby sjednávaly dohody a diskutovaly o politickém rámci. FAO je také zdrojem vědomostí a informací.

 Pomáháme rozvojovým zemím a zemím s transformující se ekonomikou při modernizaci a zdokonalování jejich zemědělství, lesnictví a rybolovu s cílem zajistit dobrou výživu pro všechny obyvatele. Od našeho založení v roce 1945 věnujeme zvláštní pozornost rozvoji venkovských oblastí, kde žije 70 % chudých a hladovějících lidí na světě.

Činnost FAO se člení do čtyř oblastí:

1. Zpřístupňování informací
Využíváme odborných znalostí našich pracovníků – agronomů, lesníků, rybářů, odborníků na chov hospodářských zvířat, výživových specialistů, odborníků na sociální otázky, ekonomů, statistiků a dalších odborníků – při sběru, analýze a rozšiřování informací. Publikujeme stovky bulletinů, zpráv a knih; distribuujeme řadu časopisů, vydáváme velký počet CD-ROMů a hostujeme elektronická fóra.

2. Výměna politických odborných znalostí (zkušeností)
FAO nabízí své mnohaleté zkušenosti členským zemím, které je využívají při plánování zemědělské politiky, budování účinné legislativy a tvorbě národních strategií s cílem rozvoje venkovských oblastí a zmírnění hladovění.

3. Poskytování místa k setkávání národů
Mnoho politiků a odborníků z celého světa se setkává v některém ze sídel naší organizace v určeném termínu, aby dospěli k dohodám v oblasti výživy a zemědělství. FAO poskytuje místo, na kterém se potkávají bohaté i chudé země a budují vzájemné pochopení.

4. Přinášení znalostí do praxe
Šíře našich znalostí se uplatňuje v tisíci projektech po celém světě. FAO spravuje miliony dolarů poskytnuté členskými zeměmi, rozvojovými bankami a z dalších zdrojů s cílem zajistit, aby projekty dosáhly svých cílů. V krizových situacích spolupracujeme se Světovým programem pro výživu a dalšími humanitárními organizacemi při ochraně života na venkově a pomoci lidem obnovit jejich způsoby života.
Hlavní snahou FAO je zabezpečení výživy pro všechny obyvatele – jistota, že lidé mají pravidelný přístup k dostatečnému množství vysoce kvalitní potravy, aby mohli vést aktivní a zdravý život.

Struktura a orgány FAO
FAO je řízena Konferencí Členských národů, která se schází každé dva roky. Konference volí Výbor z 49 členských zemí, který pak vystupuje jako prozatímní řídící orgán. Konference také volí Generálního ředitele. Současným Generálním ředitelem je Dr. Jacques Diouf ze Senegalu.
FAO má osm oddělení: Ochrana zemědělství a spotřebitelů, Ekonomický a sociální rozvoj, Rybolov a vodní hospodářství, Lesnictví, Lidské, finanční a fyzické zdroje, Vzdělání a komunikace, Řízení přírodní zdrojů a životní prostředí a Technická spolupráce.
FAO zaměstnává více než 3600 pracovníků – přibližně 1600 odborníků a 2000 administrativních pracovníků. Více než polovina z nich pracuje na ústředí v Římě, zatímco ostatní vykonávají činnosti po celém světě – kanceláře FAO můžeme najít ve více než sto zemích.
Pravidelný rozpočet je financován členy prostřednictvím příspěvků stanovených na FAO Konferenci. Rozpočet pro rok 2006-2007 je 765,7 miliónů amerických dolarů.

Z historie FAO
2005
60. výročí založení FAO
Generální ředitel Jacques Diouf opětovně zvolen potřetí v období šesti let. Konference FAO schvaluje další reformy včetně decentralizace zaměstnanců.
2002
Světový summit pro výživu: “Za pět let”, potvrzuje mezinárodní závazek snížit hladovění do poloviny roku 2015 (účastnilo se 179 zemí a Evropská komise).
2001
FAO Konference přijímá právně závazný dokument “Mezinárodní ujednání o rostlinných genových zdrojích pro výživu a zemědělství”, který podporuje práci chovatelů a farmářů na celém světě.
2000
FAO vyvíjí strategii mimořádného řízení pro boj s trvalým hladem v Africe na základě požadavku Generálního sekteráře Spojených národů.
1999
Výbor pro rybolov při FAO přijímá akční plán pro limity lovu ryb, žraloků a  mořských ptáků.
1998
Právně závazná konvence pro regulaci obchodu s pesticidy a dalšími nebezpečnými chemickými látkami je přijata v Rotterdamu.
1997
FAO spouští kampaň  proti hladovění TeleFood. Telefood ’97 oslovuje 500 miliónů lidí po celém světě.
1996
FAO hostuje 186 představitelů států či vlád a další vysoké činitele na Světovém summitu pro výživu v listopadu, kde se diskutuje o boji se světovým hladověním.
1995
FAO slaví 50. narozeniny.
1994
FAO spouští “Speciální program pro zajištění výživy”, který se zaměřuje na země s nízkými příjmy a nedostatkem potravy.
Je zřízen “Systém krizové prevence pro živočisné a rostlinné škůdce a nemoci”, který zesiluje snahy FAO v oblasti prevence, kontroly a pokud je možno vyhubení škůdců a chorob.
FAO zahajuje nevýznamnější restrukturalizaci od svého založení s cílem decentralizovat činnosti,  urychlit postupy a snížit náklady.
1991
“Mezinárodní konvence na ochranu rostlin” je ratifikována 92 signatáři.
1986
Svou činnost zahajuje AGROSTAT (nyní FAOSTAT) – nejobsáhlejší světový zdroj zemědělských informací a stastických údajů.
1981
První Světový den výživy se koná 16. října ve vice než 150 zemích.
1980
FAO uzavírá 56 dohod na jmenování zástupců FAO v rozvojových členských zemích.
1978
Osmý světový lesnický kongres, který se konal v Jakartě, Indonesie, s tématem "Lesy pro lidstvo ", zásadním způsobem ovlivňuje postoje ohledně rozvoje lesnictví a práci FAO v této oblasti.
1976
Ustanoven “Technický program spolupráce”, který má umožnit větší flexibilitu při reakci na naléhavé situace.
1974
Světová konference pro výživu Spojených národů v Římě doporučuje přijetí “Mezinárodní záruky celosvětového zabezpečení výživy”.
1962
Byla ustanovena Komise pro kodex výživy při FAO/WHO s úkolem uvést mezinárodní výživové standardy do praxe.
1960
Spuštěna kampaň “Osvobození od hladu”, která má zmobilizovat nevládní podporu.
1951
Ústředí FAO se stěhuje do Říma v Itálie z Washingtonu, DC v USA.
1945
První zasedání Konference FAO, Quebec City, Kanada, ustanovuje FAO jako odborný organ Spojených národů.
1943
44 vládních činitelů se na setkání v Hot Springs, Virginia, USA, zavázalo, že založí stálou organizaci pro výživu a zemědělství.

Zdroj: www.fao.org

Odkaz na FAO na českých stránkách OSN.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz