Zpravodaje ČSVV

Zpravodaj 1/08 6. Členové výboru a odborné zázemí

Zpravodaj č. 1/2008 - A. Výroční zpráva

6. Členové výboru a odborné zázemí ČSVV

6.1. Členové výboru

Předsedkyně ČSVV:
MgA. Jitka Skočková

Volení členové výboru:
MgA. Jitka Skočková, Jaroslav Škvařil, Ing. Rudolf Vondřich 

Členové výboru - vedoucí projektů:
Otto Kail, Libor Vašík, Ing. Lenka Maříková

6.2. Odborné zázemí ČSVV

ODBORNÁ SKUPINA PRO NUTRICI
Stanovením obecných výživových doporučení a doporučení založených na skupinách potravin se v ČSVV zabývá Odborná skupina pro nutrici (OSpN).
Teoretická východiska OSpN ČSVV jsou uvedena v zápise o jejím založení.
Hlavními přestaviteli OSpN v současné době jsou:

Prom. mat Tomáš Husák
Promovaný matematik, kandidát biologických věd, pracoval v lékařském výzkumu, kde měl možnost pro svou práci shromáždit tisíce údajů z celého světa. Absolvoval roční stáž na univerzitě v Edinburgu, půlroční na univerzitě
v Paříži. Dlouhé roky pracoval v mezinárodních organizacích zkoumajících otázky zdraví pomocí počítačů a matematicko-statistických metod. Napsal knihy Rakovině zabráníš a Jak si zachráníte život a zdraví.
Jeho rozsáhlé dílo bylo a je základem informační báze o vegetariánství a zdra-vé výživě nejen pro ČSVV. Jeho dílo předběhlo odborné uvědomění českých výživářů nejméně o deset let.
 
Jaroslav Škvařil
Od roku 1990 se podílí na vymezení pojmu Ochranná strava a je autorem srovnávací teorie: Stupně stravovací úrovně a Stupně aktivní životosprávy, je spoluautor a lektor rekvalifikačního kurzu pro obor kuchař a prodavač se zaměřením na lakto-ovo-vegetariánskou stravu a lektor Školy vegetariánství. V OSpN se zabývá problematikou bílkovin, vápníku a výživových směrů.
 
MUDr. Kamil Běrský
Praktický lékař, který se zabývá více než 15 let alternativními výživovými směry. Za účelem studia této problematiky strávil několik let v USA.
 
Poradcem OSpN a jejím dlouhodobým spolupracovníkem je:
Doc. RNDr. Ing. Pavel Stratil, Ph.D.
Pracoval 25 let na výzkumu nádorových onemocnění v Onkologickém ústavu v Brně. Studium příčin vzniku nádorů a vlivu životosprávy na vznik nádorů u lidí, možnost prevence nádorových onemocnění zejména výživou. O této pro-blematice publikoval vědecké, odborné i populárně odborné články a před-nášky. Svůj další odborný zájem zaměřil na studium problematiky chemického složení potravy člověka, optimální složení stravy pro udržení dlouhodobého zdraví, prevenci nemocí a možnosti podpůrné léčby potravou a jejími složkami. Je autorem knihy ABC zdravé výživy, která je dodnes součástí znalostní báze OSpN.
V současnosti se zabývá výzkumem ochranných a jiných příznivých nebo naopak škodlivých látek v potravinách a nápojích na Mendlově univerzitě v Brně. Výsledky této práce publikuje ve vědeckých časopisech. Na Mendlově univerzitě v Brně vyučuje organickou chemii, biochemii a chemii potravin.

ODBORNÁ SKUPINA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VLIVY VÝŽIVY
Problematice ekologie výživy se v ČSVV zabývá Odborná skupina pro environmentální vlivy výživy (OSpE). Její hlavní reprezentantkou je čerstvá absolventka Kingston Univerzity v Londýně oboru výživa, Zuzana Škvařilová BSc, která si problematiku ekologie výživy zvolila za svůj hlavní obor v dalším studiu.

ODBORNÁ SKUPINA PRO GASTRONOMII
Koordinátorka OSpG je MgA. Jitka Skočková. Hlavními reprezentanty OSpG jsou:

Ing. Eliška Škvařilová
Je v prvé řadě máma pěti od narození vegetariánsky se stravovujících zdravých dětí. Dále je vedoucí vývoje Klaso sortimentu, sortimentu firmy Ceria, autorka několika kuchařek a norem bezmasých jídel, spoluautorka a lektora rekva-lifikačního kurzu pro obor kuchař a prodavač se zaměřením na lakto-ovo-vegetariánskou stravu, na zdraví prospěšné potravinářské výrobky a aktivní životosprávu. Je lektorkou Školy vegetariánství ČSVV.

Ing. Zdeněk Hladík
Ředitel kulinářské akademie Vitana a.s., lektor kurzu Moderní bezmasé pokrmy, dlouholetý člen představenstva Asociace kuchařů a cukrářů ČR.

6.3. Počet členů ČSVV.
Ke dni 30. září 2008 měla ČSVV celkem 280 členů, z toho 132 platících a 148 neplatících členů (rodinných příslušníků).

TOPlist

NAVRCHOLU.cz