Zpravodaje ČSVV

Zpravoda 2006 Výchova ke zdraví

Zpravodaj 2006

Výchova ke zdraví - nový studijní program na univerzitě
v Českých Budějovicích

Výchova ke zdraví je zcela nový obor na Pedagogické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích. Garantem studia je dlouholetá vegetariánka a propagátorka Jógy v denním životě docentka PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
„Výchova ke zdraví“ je zcela nový tříletý bakalářský studijní obor akreditovaný na PF JU jako Specializace v pedagogice. Obor je garantován ve studiu bakalářském, a to ve formě prezenční i kombinované. Výhledově je připravováno navazující dvouleté magisterské studium Výchova ke zdraví.
Studijní program „Výchova ke zdraví“ plně odpovídá zaměření a specifice studia na pedagogické fakultě, kdy v rámci EU vzrůstá společenská potřeba pedagogicko - psychologicky vzdělaných odborníků, jejichž úkolem je vedení člověka k zájmu o vlastní zdraví, posílení jeho důstojnosti, sebedůvěry, samostatnosti i odpovědnosti.
V souvislosti se vstupem České republiky do EU je rozpracován dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - „ZDRAVÍ 21“, který představuje racionální, strukturovaný model podpory zdraví. Zvláštní pozornost je věnována aplikaci výchovy ke zdravému životnímu stylu u dětí a mládeže ve škole pro nově koncipovaný předmět „Výchova ke zdraví“ (MŠ, ZŠ, SŠ). Významné místo ve studijním programu zaujímá metodologie pro snižování nadváhy a řešení obezity populace v různých věkových skupinách, což je relevantní k současné problematice podpory zdraví populace v EU
a projektování intervenčních programů pro jedince postižené a se specifickými problémy, preskripce a optimalizace životního režimu seniorů.
Studijní program „Výchova ke zdraví“ umožní posluchačům využívat vědecky ověřené zkušenosti a postupy v prevenci, ochraně a posilování zdraví tak, aby ve svém pracovním zařazení, v souladu s meziresortně pojímaným systémem péče o zdraví, působili účinně a humánně.
Koncepčně jsou absolventi připravováni pro co nejširší uplatnění v praxi jednak v oblasti státních služeb - ve školství (MŠ, ZŠ, SŠ), ve speciálních školách a zařízeních, diagnostických a nápravných ústavech, v DDM, v domovech důchodců apod., a dále v oblasti rekreace, cestovního ruchu, v centrech volného času apod.
Hlavním záměrem rozvoje je umožnit v kontextu s výše uvedenými tendencemi vysokoškolské studium zájemcům z jihočeského regionu
i z jiných regionů ČR, případně i zahraničním studentům.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz