Zpravodaje ČSVV

Zpravodaj 2 spolupráce


Zpravodaj č. 2 - Spolupráce znamená život

Jak jste si mohli povšimnout na přiloženém přehledu projektů ČSVV - projekty jsou rozděleny do tří základních skupin. Podrobnější informace o systému práce v rámci projektů naleznete v rubrice číslo 4 - Správa ČSVV.

Aktuality k projektům :

Projekt číslo 1: Vegetariánská mateřská školka v našem městě.

Podle stávajícího právního řádu není reálné vegetariánsky ani nevegetariánsky stravovat děti v mateřských školkách a školních jídelnách podle jakéhokoliv pojetí zdravé výživy. Tímto problémem se intenzivně zabývá odborná skupina pro nutrici (viz. projekt č. 15), která podle oficiálně uznávaných vědeckých poznatků o výživě vypracovala návrh na aktualizaci doporučených dávek živin pro alternativní stravování dětí od tří do šesti let, podle něhož by bylo možné oficiální stravování alternativními způsoby. Tento návrh zohledňuje především všeobecně přijímaná a vědecky podložená kritéria zdravé výživy, která prokazatelně (a podle staronových poznatků o výživě nejlépe) splňuje také vegetariánství. V současné době probíhá písemný dialog s ředitelem Státního zdravotního ústavu MUDr. Jaroslavem Křížem o přijetí tohoto návrhu a dalších legislativních možnostech pro alternativní způsoby stravování. (Dalším krokem je projekt č. 10. - viz následující rubrika.)

Na posledním setkání aktivistů ČSVV ve dnech 11. -12. 9. 1999 se do tohoto projektu zapojily jako vedoucí projektů ve svých městech paní Eva Veselá z Českých Budějovic, paní Hana Lauková z Českého Krumlova a ředitelka mateřské školky v Hrabačově na Jilemnicku v Podkrkonoší paní Jaroslava Jiroušová, která má bohaté zkušenosti s alternativním stravováním dětí podle nejnovějších poznatků racionální výživy a bohužel také zkušenosti s nepochopením ze strany zainteresovaných úřadů. Všechny milé dámy se také zúčastnily školení vedoucích projektů dne 12. 9., kde se blíže seznámily s organizací ČSVV a detailně projednaly konkrétní formu spolupráce, která spočívá především v koordinaci kroků při zakládání a provozování vegetariánské mateřské školky s podpůrnými aktivitami ČSVV. To mj. znamená jednotný a dobře koncipovaný postup při kontaktu a spolupráci s veřejností a především se státními institucemi, činnými v oblasti veřejného stravování.

Projekt číslo 3: Spolupráce na dnech zdraví.

Mnoho měst naší republiky pořádá každoročně dny zdraví - tedy několikadenní společenské akce, na nichž se mohou občané účastnit různých aktivit souvisejících ze zdravým životním stylem. ČSVV pro tyto příležitosti nabízí pořadatelskou spolupráci, v jejímž rámci zajišťuje výstavy a ochutnávky produktů z oblasti zdravé výživy, vegetariánské rauty, a zprostředkovává účast zajímavých osobností z řad členů a sympatizantů Společnosti. První realizací tohoto projektu byla spolupráce na Dnech zdraví ve Frýdlantu, ze kterých je následující zpráva:

Ve dnech 4. - 10. 10. 1999 proběhl ve Frýdlantu nad Ostravicí již čtvrtý ročník "Dnů zdraví", konaných v rámci projektu Zdravé město. Od pondělí do pátku se mohli zájemci zúčastnit různých aktivit souvisejících se zdravým životním stylem. Čtvrtek probíhal ve znamení zdravé výživy a vyústil ve slavnostní bezmasý raut v místní restauraci Club for you, který zajišťovala ČSVV ve spolupráci s několika výrobci a distributory zdravé výživy. Tato večerní společenská událost se konala pod patronací Městského výboru ve Frýdlantu nad Ostravicí. Za hlavního organizátora "Dnů zdraví" - městský úřad - přivítal všechny zúčastněné starosta Ing. Bohumil Dolanský.

Nad bohatě nazdobenou tabulí bezmasých jídel, ze které mohl každý nejen ochutnat, ale opravdu vydatně pojíst, se sešlo mnoho zajímavých osobností. Prostřednictvím ČSVV se večera zúčastnil český ultramaratonský rekordman Ing. Jaroslav Kocourek, kterého vám představíme ve společenské rubrice. Miss ČR 1999 Helena Houdová, která je s naší Společností v kontaktu a byla také mezi pozvanými hosty, se pro časové vytížení nemohla, bohužel, dostavit. Poslala však dopis, ve kterém vyjádřila podporu vegetariánství a ochraně zvířat. Za ČSVV byli přítomni předseda společnosti pan Jaroslav Škvařil, člen výboru Ing. Richard Barták, CSc. a vedoucí projektu - odborná skupina pro nutrici - MUDr. Zbyněk Luňáček. Vegetariánský raut byl všemi zúčastněnými hodnocen jako velmi zdařilé a vskutku slavnostní zakončení "Dnů zdraví". I ti, kteří nejsou na bezmasou stravu zvyklí, byli příjemně překvapeni velkolepou zdobností a výbornou chutí nabízených jídel. Putovní nástěnka z této akce bude příležitostně k vidění na různých akcích ČSVV, popř. v centrech Jógy v denním životě.

Projekt číslo 4: Spolupráce se zahraničím.

Prostřednictvím člena Jógy v denním životě žijícího v USA, Ramananda Puriho, jsme v kontaktu s Washington Vegetarian Society. Prozatím proběhla výměna některých oficiálních dokumentů. Díky členkám ČSVV Zuzaně Špalkové a Mgr. Martině Matuškové a také Ing. Richardu Bartákovi, Csc. a MUDr. Zbyňkovi Luňáčkovi se intenzivně pracuje na překladech oficiálních dokumentů naší Společnosti do angličtiny, což je pro další kontakty se zahraničím prvořadé. Vítáme proto pomoc všech, kteří mohou svými cizojazyčnými znalostmi překlady urychlit.

Projekt číslo 5: Pěkný den.

Obecně prospěšná společnost Ester pořádala v měsících říjnu až prosinci 1999 ku příležitosti Mezinárodního roku seniorů kulturní akci Pěkný den. Pod patronací senátora Jana Zahradníčka, jeho Nadace Domovy potřebných a primátorů zainteresovaných měst probíhal v deseti městech naší republiky kulturní program zaměřený na naše starší spoluobčany. ČSVV zajišťovala v rámci této akce dvacet vegetariánských rautů zdravé výživy, každý pro cca 150 lidí. Prostřednictvím ČSVV se na rautech podílelo 16 firem podnikajících v oblasti zdravé výživy - výrobci, distributoři, prodejny, jídelny. Firmy mohly využít široké medializace Pěkného dne a prezentovat své výrobky a služby formou ochutnávek, informačních stánků a informačního katalogu Pěkného dne. (Níže uvádíme materiál, kterým se Společnost v katalogu prezentovala.) Zdravá výživa a vegetariánství se tak staly součástí významné společensko-kulturní akce.

Akcí se zúčastnilo na 4 500 osob. Vegetariánské občerstvení se všude setkalo s velkým ohlasem. Naprostá většina přítomných vysoce hodnotila chuť i vzhled nabízených pokrmů. ČSVV získala mnoho kontaktů na organizace i jedince se zájmem o spolupráci.

Text z katalogu "Pěkného dne":

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU A VEGETARIÁNSTVÍ ČSVV - JSME TU PRO VŠECHNY

Česká společnost pro výživu a vegetariánství (ČSVV) byla založena v Praze dne 2. 4. 1999 jako občanské sdružení s celorepublikovou působností. Jejím hlavním záměrem je aktivně se zasazovat o vytvoření společensko-právního zázemí pro alternativní způsoby stravování. V této souvislosti poskytovat záštitu lidem vegetariánského způsobu života a jedincům i organizacím, kteří inklinují k bezmasému stravování v rámci zdravé výživy. Tento záměr vyplývá z přesvědčení, že vegetariánství je součástí životního stylu, který je nadčasový a svými pozitivními vlivy přispívá k přechodu lidstva do třetího tisíciletí jako počátku éry bez ekologických a humanitárních katastrof.

Kultura moderní společnosti byla vytvořena na základě odkazu mnoha významných myslitelů, vědců a umělců lidské historie i dneška. Ovidius, Pythagoras, Michelangello Buonarotti, Leonardo da Vinci, Bernard Shaw, Albert Einstein a mnoho dalších naléhavě hovořilo o nesmírné důležitosti nezabíjení zvířat lidmi, tedy o významu vegetariánského způsobu života pro morální a kulturní vývoj lidstva. Na přelomu tisíciletí palčivě vyvstává problém celosvětově narušeného životního prostředí a hrozba hladomorů. Vegetariánství nabízí globální řešení těchto zásadních problémů. Pokud přijmeme odkaz uznávaných osobností v jeho úplnosti, má lidstvo - a to i v podstatně vyšším počtu - naději žít důstojně a bez zbytečného utrpení lidí i zvířat. Tuto myšlenku plynoucí z osobního i historického poznání jednoznačně podporuje i soudobá moderní věda, která podle výsledků dlouhodobých výzkumů udává, že: "Bezmasý způsob stravování je nejen zdraví neškodný, ale velmi prospívá fyzické i duševní kondici dětí i dospělých a je významnou prevencí civilizačních chorob." ( Viz. prohlášení American Dietetic Association z roku 1996 s platností do roku 2001, apod.)

Za všechny citujme slova českého spisovatele Milana Kundery: "Skutečná morální zkouška lidstva, zkouška, jež je základem všeho ostatního, je právě vztah k těm, kteří jsou odkázáni na naši milost, ke zvířatům. Na tomto poli lidstvo utrpělo úplnou porážku, tak velikou, že všechny ostatní pramení z ní ".

Z výše uvedených důvodů zajišťuje ČSVV vegetariánská občerstvení na kulturně-společenské události nazvané "Pěkný den", pořádané ku příležitosti roku seniorů. Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Ester chce povzbudit seniory k udržení životní nezávislosti a dodat jim sílu k aktivnímu a zdravému životnímu stylu.

Bohatý je ten, kdo má dobré zdraví. Získat a udržet si toto bohatství však pro mnohé z nás není jednoduché, zvláště pak s přibývajícím věkem. Na naše zdraví působí životní prostředí, dědičné dispozice a také lékařská péče (asi z 15 - 40 %). Prostřednictvím životního stylu však můžeme vlastní zdraví uchopit do svých rukou (z 60 - 85 %). Podstatnou součástí životního stylu je strava, která zásadním způsobem ovlivňuje náš současný i budoucí zdravotní stav. Je tedy užitečné vědět, jaké možnosti nám v tomto směru skýtá zdravá výživa.

Zdravě se stravovat znamená především výrazně snížit příjem tuků, cholesterolu a posléze i bílkovin oproti běžnému průměru. Dále zvýšit příjem vlákniny (to znamená rostlinné stravy) a co nejvíce omezit spotřebu soli, řepného cukru a bílé mouky. Tyto zásady vhodně splňuje vegetariánství. Nejdostupnější variantou bezmasé stravy je lakto-vegetariánství. Spočívá v konzumaci rostlinné stravy a malého množství mléka a mléčných výrobků. Poskytuje tělu v přirozené formě dostatek všech potřebných látek včetně vitamínu B 12, přičemž podíl mléka v celkovém příjmu potravy může být opravdu velmi malý (asi 200 ml na den). Čím více se svým jídelníčkem přiblížíme takovému způsobu stravování - tím více se nám jídlo stane léčebným prostředkem.

Mnohaletými výzkumy odborníci prokázali, že strava s vysokým obsahem vlákniny chrání před srdečním infarktem. Pacientům po srdečním infarktu, kteří přešli na vegetariánskou stravu se zlepšilo zásobování srdce krví a došlo k výraznému snížení rizika opakovaného infarktu. Vegetariáni mají výrazně nižší výskyt některých typů nádorových onemocnění, zejména rakoviny tlustého střeva, konečníku a ženy vegetariánky také nižší výskyt rakoviny prsu. To jsou významné poznatky, zvláště vezmeme-li v úvahu, že minimálně třetina nádorových onemocnění vzniká v souvislosti s nesprávnou výživou a nejčastější příčinou úmrtí v Evropě a USA jsou onemocnění srdce a cév.

V populaci konzumující převážně masitou stravu se také mnohem častěji vyskytuje obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka, onemocnění ledvin, kloubů a osteoporóza (řídnutí kostí). Z toho vyplývá, že snížíme-li konzumaci masa ve prospěch rostlinné stravy, budeme nejen předcházet závažným onemocněním, ale zlepší se také náš aktuální zdravotní stav.

V souvislosti s ekologií stojí za zmínku statistický údaj, podle něhož dva hektary půdy uživí jednoho člověka konzumujícího masitou stravu, avšak čtrnáct vegetariánů, kteří jedí mléčné výrobky a vejce a dokonce padesát veganů živících se jen rostlinnou stravou. Rozšiřování plochy zemědělské půdy na úkor lesních porostů a zvyšování výnosů pomocí umělých hnojiv a chemických postřiků závažně narušují ekosystémy celé planety. Vegetariánství nabízí bezprostřední řešení tohoto problému, který může mít katastrofální dopad na životy našich dětí a vnoučat.

Těm, kteří jsou doposud zvyklí na převážně masitou stravu, se na trhu vedle tradičních potravin (ovoce, zelenina, obiloviny, luštěniny, jádroviny, med) nabízí řada speciálních vegetariánských výrobků v podobě rostlinných bílkovinných koncentrátů se zvýšeným podílem vlákniny a nízkým obsahem tuků. Co je však nejvýznamnější - neobsahují cholesterol a většina je vhodná také pro diabetiky. Svou chutí i vzhledem se velmi podobají klasickým výrobkům masné kuchyně (maso do omáček, klobása, sekaná apod.) a mohou je v naší kuchyni zcela zastoupit. Jejich příprava je velmi jednoduchá, rychlá a výsledkem je velice chutný a zdraví prospěšný pokrm. Abyste se mohli "na vlastní chuť" přesvědčit o pravdivosti tohoto tvrzení, dovolili jsme si vám připravit slavnostní pohoštění z výše uvedených potravin.

Přejeme Vám příjemný kulturní a gastronomický zážitek a doufáme, že naše setkání na "Pěkném dni" přispěje k lepší informovanosti o zdravé výživě a vegetariánství. Na dalších stránkách tohoto katalogu si Vám dovolujeme představit několik výrobců a distributorů zdravé výživy.


Copyright © by Ceska spolecnost pro výživu a vegetariánství All Right Reserved.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz