Zpravodaje ČSVV

Zpravodaj 3 zpráva


Zpravodaj č. 3 - ZPRÁVA ČSVV

Aktuální zpráva kanceláře ČSVV:

Zápis z valné hromady - výroční zpráva ČSVV

1) Výbor ČSVV hodnotil činnost Společnosti za rok 1999 (viz pozvánka na valnou hromadu ČSVV - Výsledky práce České společnosti pro výživu a vegetariánství / ČSVV/ po prvním roce činnosti). Vyjádřil spokojenost s dosaženými výsledky, které daleko předčily všechna optimistická očekávání předpokládaná při zahájení činnosti v dubnu roku 1999.

- Zpráva výboru - kooptace

Vzhledem k naprostému pracovnímu vytížení a z toho vyplývající časové krizi nebyl pan Tomáš Pfeiffer schopen vykonávat svou funkci člena výboru ČSVV a proto byl zastupován MUDr.Zbyňkem Luňáčkem, který byl pak v prosinci 1999 ve smyslu Stanov výborem kooptován jako jeho řádný člen.

 - Plán činnosti na rok 2000

je dán dokumentem "Přehled projektů ČSVV" (příloha Zpravodaje číslo 2), v němž jsou vyjmenovány všechny činnosti rozvíjené naší Společností. Hlavním projektem ČSVV s největší prioritou je stále projekt č. 2 "Protest" a projekt č. 9 "Konference k doporučeným dávkám živin pro děti ve věku 3 - 6 let".

2) Zpráva Kanceláře ČSVV - hospodaření ČSVV Sekretář ČSVV David Bartůšek seznámil účastníky valné hromady s počtem členů Společnosti (k 18. 6. 2000 jich bylo 470) a s účetní závěrkou za rok 1999. K nahlédnutí byly originály Výkazu o majetku a závazcích ke dni 31. 12. 1999, Výkaz o příjmech a výdajích za rok 1999, Peněžní deník za rok 1999, Záznam o provedení fyzické inventury peněz v pokladně a na běžném účtu a Inventura pohledávek a závazků Společnosti vypracované ve spolupráci s daňovým poradcem ČSVV RNDr. Martinem Vůjtou. Výše uvedené materiály jsou pro členy ČSVV k dispozici v kanceláři Společnosti (k nahlédnutí).

Hospodaření za rok 1999 skončilo přebytkem finančního majetku v hodnotě 16 376, 49 Kč. Zároveň však sekretář poukázal na relativitu a jisté zkreslení výsledků této malé finanční analýzy jako podkladu pro další období:

Problémové skutečnosti z roku 1999:

I. Opakující se výdaje ČSVV (kancelářské potřeby, poštovné, kopírování, atd.…) byly sice v roce 1999 zcela pokryty z členských příspěvků, ale nebyly hrazeny po celý kalendářní rok (Společnost vznikla v polovině roku 1999) a tyto výdaje tedy tvořily pouze polovinu skutečných výdajů za běžný rok.

II. ČSVV vydala pouze jedno číslo Zpravodaje místo plánovaných dvou čísel za jedno pololetí a veškeré komunikační poplatky a výkony spojů (které jsou velkou položkou v režii kanceláře) sponzorsky hradila firma Nutrikomplex.

III. Mzda sekretáře ČSVV se pohybovala na hranici minimální mzdy - v průměru 4 200 Kč čistého příjmu na měsíc.

IV. Nájem kanceláře a její zařízení Společnosti poskytla za symbolickou cenu 1 000 Kč za rok firma Nutrikomplex.

V. Všichni vedoucí projektů byli nuceni financovat své projekty z vlastních prostředků nebo si opatřit sponzorské příspěvky na činnost.

Závěr
Reálné funkční období Společnosti v minulém roce je vzhledem k datu jejího založení a období počátečních příprav pouze šest měsíců - polovina roku 1999. Společnost přitom vyčerpala finanční prostředky plynoucí z členských příspěvků na celý rok. Tedy celkové výdaje CSVV byly vyšší než je úhrn finančních prostředků přijatých z členských příspěvků. Bez velmi obtížně sháněných sponzorských darů by fungování Společnosti v minulém roce nebylo možné. Dostatek finančních prostředků pro další činnost Společnosti v roce 2000 je tedy, i přes kladný zůstatek na účtu ČSVV z minulého roku, velmi závažným problémem.

Závěrem sekretář poděkoval všem ochotným a štědrým sponzorům z minulého roku, kteří se podíleli na financování celkových výdajů Společnosti ze 30% a rozebral i problematickou situaci letošního roku, kdy se doposud podařilo získat členské příspěvky pouze od cca 150 členů ČSVV. Tato částka není schopna krýt nejnutnější výdaje spojené s činností ČSVV. Optimistickou zprávou však je, že průměrná hodnota vybraných příspěvků značně převyšuje základní částku 200 Kč a činí téměř 400 Kč .

PŘÍJMY - 1999 Výdaje hrazené z členských příspěvků Vybraných v roce 1999
Za služby - inzerce 7 525,00 Kč
Členské příspěvky 105 020,50 Kč
Příspěvky celkem 105 020,50 Kč
Dary-celkem 20 000,00 Kč
Výdaje celkem 103 136,40 Kč
Úroky z banky 177,79 Kč
Zpravodaj 1 15 512,70 Kč
PŘÍJEM - celkem 132 723,29 Kč
Režie - kancelář 16 716,60 Kč
Výdaje: Mzdové náklady 47 558,00 Kč
VH 1999 9 500,00 Kč
Režie - celkem 16 716,60 Kč 
Prohlášení 7 925,10 Kč
Nájem 1000 Kč / rok
Výkony spojů Sponzorsky hradila firma Nutrikomplex
Poradenství 5 924,00 Kč
Mzdy -celkem 47 558,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů ČSVV v roce 1999
Mzda zaměstnance 28 603,00 Kč
Příjmy - Výdaje 16 376,49 Kč
Soc. dávky + daň ze mzdy 13 928,00 Kč
Zůstat. - pokladna 5869,90 Kč
Zdravotní pojištění 5 027,00 Kč
Zůstat. - účet 10506,59 Kč
Ostatní - celkem 52 072,20 Kč
Poradenství 5 924,00 Kč
Zpravodaj + poštovné 15 512,70 Kč
Prohlášení ČSVV 7 925,10 Kč 
Letáček Několik inf. o veget. 12 200,00 Kč
VH ČSVV 1999 - náklady 9 500,00 Kč
Ostatní 1 010,40 Kč

VÝDAJE - celkem 116 346,80 Kč

3) Zprávu revizní komise ČSVV přednesla Ing. Michaela Nusková:

I) Kontrola účetních dokladů: pokladní deník, příjmové a výdajové doklady, faktury, smlouvy, bankovní výpisy, přehled mezd včetně pojištění.
II) Kontrolou bylo zjištěno: Příjmové a výdajové pokladní doklady P 1- P32, V1-V32 jsou v pořádku, bankovní výpisy 1 - 6 také v pořádku, doporučuje se dohledat odesilatele příspěvků.
III) Doporučuje se označovat pořadí dokladů jinou barvou (zvýraznění), při chybném zápisu údaj přeškrtnout a doplnit opravu podpisem s datem opravy.

Závěrem revizní komise konstatuje, že evidence finanční činnosti Společnosti je řádně vedena, v kanceláři bylo provedeno velmi mnoho práce, pronájem kanceláře, výkony spojů a kancelářské techniky poskytuje Nutrikomplex (J. Škvařil) a tyto náklady tedy nejsou hrazeny Společností, resp. jsou hrazeny částkami symbolickými. D. Bartůšek je ve funkci sekretáře a účetního od 04/99, mzda mu však byla vyplácena až od 06/99.

4) Po diskusi členů Společnosti k další činnosti ČSVV byly navrženy čtyři body k odsouhlasení valnou hromadou. Byly schváleny tyto materiály a podněty k další činnosti:

I. Novelizace Prohlášení ČSVV (viz dokument ČSVV č. 0016 - nová verze, který byl k nahlédnutí před hlasováním).
II. Podnět ke změně Stanov ČSVV tak, aby jednoznačně umožňovaly přijmout za člena ČSVV i cizího státního příslušníka. JUDr. Z. Bílková vše prověří a v případě potřeby navrhne úpravu Stanov.
III. Podnět k přípravě návrhu na změnu Ústavy ČR ve smyslu deklarace nároku na svobodnou volbu životního stylu pro občany ČR.
IV. Návrh Výživových doporučení ČSVV (viz dokument ČSVV č. 179, který byl k nahlédnutí před hlasováním).

5) Byla zvolena revizní komise ČSVV na rok 2000: Ing. Ivan Helcelet; Jaroslav Jareš; Ing. Michaela Nusková

6) Byl zvolen výbor ČSVV na rok 2000: MUDr. Zbyněk Luňáček; Ing. Richard Barták, CSc.; Jaroslav Škvařil Poděkování sponzorům.
- Prostřednictvím Dr. Tomáše Zuzáka, člena spolku MILIDU, správce pozůstalosti Přemysla Pittera, odborného garanta několika Waldorfských škol v Čechách a vedoucího specializačního studia Waldorfské pedagogiky pro budoucí učitele v ČR, získala naše Společnost finanční dar ve výši bezmála 22 000 Kč na podporu činnosti kanceláře ČSVV pro rok 2000. Motivem ke sponzorskému daru od spolku angažovaných lidí ze Švýcarska s názvem MILIDU byla společná myšlenka nenásilí a ohleduplnosti, kterou reprezentuje vegetariánství. Spolek MILIDU a ČSVV propojuje postava Přemysla Pittera, který nekompromisně hájil přikázání "NEZABIJEŠ" a přenesl je i na oblast živočišné říše. ČSVV řadí Přemysla Pittera mezi významné osobnosti českého národa a hlásí se k jeho odkazu. Děkujeme spolku MILIDU za finanční podporu, která je zároveň vyjádřením sympatií vůči naší Společnosti. Tento nemalý příspěvek nám umožní pokračovat v započaté práci, která by bez pomoci takovýchto ochotných a štědrých lidí byla jen těžko možná.
- Jistě jste se už seznámili s barevným letákem Několik informací o vegetariánství, který je jedním z hlavních informačních a propagačních materiálů naší společnosti. Jejich dostatečné množství máme (prozatím) díky sponzorskému daru největšího evropského centra Jógy v denním životě ve Střílkách (nedaleko Kroměříže). Děkujeme za částku 25 000 Kč, která výrazně přispěla ke kvalitě osvětových aktivit naší Společnosti a přejeme stříleckému centru dlouhodobý a ničím nerušený rozkvět.

Zpracoval 28. 6. 2000 David Bartůšek

OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA ČSVV

Vážení přátelé, Jsem velice rád, že se Vám, podle Vašich ohlasů, Zpravodaj číslo 2 líbil. Děkuji za všechny technické připomínky a doufám, že Vás toto vydání uspokojivě informuje o naší činnosti a také trochu pobaví. V rubrice SPRÁVA ČSVV se můžete informovat o našem dosavadním hospodaření a naší celkové situaci. Dovolte, abych se v této souvislosti v obecné rovině zamyslel nad významem neziskových, nepolitických společností či sdružení jako je například naše Společnost, hnutí Duha, Děti země apod. Tyto organizace jaksi "plavou proti proudu" konvenčních zájmů politických a komerčních skupin lidí a velice často tyto zájmy kříží. Čím více "kalí vodu" tím ostřeji jsou sledovány odbornou i laickou veřejností a tzv. nezávislými médii. Jsou posuzovány z mnoha hledisek a jedním z nich je počet jejich členů. Organizaci o velkém počtu členů nelze jednoduše potřít tvrzením, že se jedná o hrstku extremistů. Velká skupina lidí se také může posléze stát cílovou skupinou zájmů politiků, obchodníků i umělců, kteří potřebují získat příznivce či zákazníky. Občanská společnost se tak stává prostřednictvím svých veřejných představitelů vstřícnější k záměrům a požadavkům dané organizace. Pro každou organizaci je tedy velmi důležité získat členy a udržet si je. Samozřejmě, že životně důležité jsou (a to zvláště pro neziskové organizace) také finanční prostředky plynoucí z členských přípěvků. Co však mohou tyto neziskové organizace nabídnout svým členům? Není to jen všeobecné prosazování sdílené myšlenky či obecného požadavku nápravy "věcí vezdejších". Každý občan může skrze organizace, které sledují ve své podstatě nesobecké a nezištné cíle, kontrolovat dění v oblastech společenského života, které ovlivňují jeho život a životy jeho dětí. Může se dozvědět co mu chystají ti, kteří mají větší moc. Dozví se včas, že kvůli jídlu, které je mu předkládáno jako vrchol zdravé a hodnotné výživy, je nemocný nebo, že vedle jeho domu není sklad stavebního materiálu, ale skládka nebezpečného odpadu, která mu otrávila studnu. Může tedy předejít často nenapravitelným škodám na svém zdraví a na okolí, ve kterém žije. Členské příspěvky, které organizaci poskytuje, nejsou pouze prostředkem k realizaci jejích cílů, ale jsou také důkazem souhlasu a podpory jejího člena. Statut každého typu organizace je dán zákonem a patří k němu i členství potvrzené přihláškou a stanovení ročních členských příspěvků. Zaplacením členského příspěvku člen stvrzuje své členství a tím i přetrvávající podporu své společnosti. Počet platících členů je skutečným počtem členů dané organizace a slouží k její společenské prezentaci. Neplatící členové mohou být pro okolí dané organizace důkazem o upadajícím zájmu jejích členů. Naše společnost, vědoma si této skutečnosti, stanovila nejmenší možnou základní výši ročního členského příspěvku na 200 Kč, což činí cca 17 Kč za měsíc. Lhůta splatnosti nebyla dosud stanovena, na zaplacení členských příspěvků mají tedy naši členové celý rok. Prosíme Vás však, abyste nám (pokud je to ve Vašich možnostech) poskytli členské příspěvky vždy během prvního čtvrtletí, nejpozději však do konce pololetí (což činí cca 34 Kč na měsíc), pokud ovšem chcete i nadále podporovat věc, kterou jste již jednou podpořili při založení Společnosti a souhlasíte-li s naší dosavadní činností. Připomínám, že veškeré materiály související s veřejnou činností, interními záležitostmi i hospodařením naší Společnosti jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ČSVV. Musím podotknout, že základní výše členských příspěvků zdaleka neřeší dlouhodobé financování naší Společnosti a do budoucna budeme nuceni hledat i jiné stabilní příjmy. V nejbližší době je však pro naši Společnost velmi důležitý tisk materiálů nezbytných k úspěšné prezentaci a působení ČSVV. Jde především o dotisk nově schváleného "Prohlášení" a o další základní informační materiály. K 15. 7. dosud zaplatilo asi 150 členů ze 476 a, i když průměrná výše těchto příspěvků činí 400 Kč, budeme možná nuceni (pokud nezískáme sponzorský dar) zaslat příští vydání Zpravodaje jen platícím členům a prostředky získané z navýšených příspěvků využít k tisku výše zmíněných materiálů. Děkujeme za pochopení a také velmi děkujeme všem členům kteří nám již poskytli své příspěvky.

Zůstaňte s námi. David Mondok

TOPlist

NAVRCHOLU.cz