Zpravodaje ČSVV

Zpravodaj č. 4 2001


   Zpravodaj č. 4 (2001)

OBSAH:
 • Pozvánka na valnou hromadu ČSVV
 • Aktuální zpráva kanceláře ČSVV
 • Možnosti přístupu na Internet
 • Výsledky práce ČSVV za druhé pololetí roku 2001
 • Odborný seminář v Kroměříži
OKÉNKO ŠÉFREDAKTORA
Vážení přátelé,
jistě jste tak jako já rádi, že naše Společnost aktivně vstoupila do nového tisíciletí a také se určitě těšíte na další valnou hromadu ĆSVV. Chci vás nejprve informovat o Internetovém zpravodaji ČSVV, který již několik týdnů vydává naše kancelář. Tento barevný zpravodaj je příležitostně rozesílán i několikrát do měsíce jako aktuální informátor o každé důležité akci, kterou pořádá, nebo na níž se významně podílí naše Společnost. Automaticky jej obdrží každý člen, který má e-mailovou schránku. Tato distribuce informací je proti tištěnému Zpravodaji ČSVV mnohem jednoduší, aktuálnější a výrazně levnější. Obracím se proto na členy Společnosti nemající e-mail s prosbou, aby si intenzivně hledali možnosti přístupu na Internetovou síť. Nezalekněte se, prosím, této výzvy. Na dalších stránkách jsem se pokusil popsat nejjednodušší možnosti, které v tomto směru máte.
V tomto vydání tištěného Zpravodaje ČSVV jsme byli nuceni upustit rozsahu minulých dvou čísel, protože celkové náklady na jeho vydání a zvláště na distribuci vzrostly trojnásobně. S tímto nepředvídaným nárůstem náš rozpočet nekalkuloval, za což se omlouváme. Vzhledem k nutné úspoře na hmotnosti výtisku, vám na dalších stránkách předkládáme jen stručný přehled naší činnosti v dokumentu Výsledky práce ČSVV za druhé pololetí roku 2000. Podrobnější zprávu vám přinášíme o jednom z našich nejvýznamnějších počinů - Spolupořádání odborného semináře v Kroměříži na téma "Příprava jídel racionálních a vegetariánských", o jehož konání jsme vás informovali ve Zpravodaji ČSVV číslo 3.
Všem, kteří čtou tyto řádky, přeji do nového tisíciletí pevné zdraví a neutuchající duševní svěžest. Se všemi přáteli se těším nashledanou a to nejpozději při oslavách dalšího milénia! (Vegetariáni se prokazatelně dožívají vyššího věku.)
Za ČSVV
David Mondok

Česká společnost pro výživu a vegetariánství si Vás dovoluje pozvat na

Valnou hromadu ČSVV
na níž budou prezentovány úspěchy dosavadní činnosti a budoucí záměry naší Společnosti.
Ke dni konání VH již bude dokončena a příslušným státním institucím doručena rozsáhlá studie zpracovaná Odbornou skupinou pro nutrici ČSVV, tematicky zaměřená k návrhu doporučených dávek živin pro školní stravování dětí ve věku od 3 do 6 let. Věříme, že tento dokument otevře cestu k novým jednáním nejen na úrovni Státního zdravotního ústavu (SZÚ), ale i na úrovni okresů a nově se utvářejících krajů. Chceme se proto s vámi setkat, abychom vás mohli s tímto dokumentem seznámit a zvážit všechny možnosti jeho uplatnění .
Přijali jsme proto velkorysou nabídku RNDr. Heleny Pejšové na uspořádání VH v Sedlčanech, ve městě, které především díky její neúnavné práci může nabídnout prostředí prosycené krásnými zážitky z desítek setkání příznivců zdravé výživy. Přijeďte proto, prosím i vy, ve dnech 28. - 29. dubna 2001 do tohoto krásného města, moderního areálu sedlčanského učiliště na Bezručově ulici zrekapitulovat naši dosavadní činnost a projednat možnosti dalšího rozvoje ČSVV v tomto roce.
Úvodem VH je přednáška zakončená besedou na téma:
Vegetariánství a masitá strava
Vývoj vědeckého pohledu v posledních letech druhého tisíciletí.na nezbytnost živočišných bílkovin v potravě a na biologickou hodnotu bílkovin rostlinných Tato přednáška vyplývá z výše zmíněné studie Odborné skupiny pro nutrici a je přístupná široké veřejnosti, která se může populární formou dozvědět, jak se odborníci z celého světa dívali a dívají na problematiku potřeby a nezbytnosti živočišných bílkovin v lidské stravě. Téma a forma přednášky jistě zaujme i případné osobní hosty (např. příbuzné) našich členů, kteří jsou srdečně zváni, aby se přednášky rovněž zúčastnili.

PŘIHLÁŚKA na Valnou hromadu ČSVV ve dnech 28. - 29. dubna 2001
Přihlášku, prosím vyplňte až po přečtení níže uvedeného programu. (nehodící se škrtněte)
Přihlášku můžete po vystřižení zaslat přilepenou na korespondenčním lístku.

    Jméno; adresa:
    Počet osob:
    Zahajovací přednáška: ano / ne
    Snídaně - 20 Kč
    Oběd - 50 Kč
    Večeře - 30 Kč
    Nocleh - 100 Kč
    17. 3. oběd - ano / ne
    17.3 večeře - ano / ne
    Nocleh - ano / ne
    18.3. snídaně - ano / ne
    18.3. oběd - ano / ne
 Dále se můžete aktivně podílet na následujícím programu:
 Sobota 28. dubna - Valná hromada ČSVV 
10:00 - 10:15 Zahájení (hudební vystoupení)
10:15 - 10:45 Seznámení s programem
11:00 - 13:00 Přednáška MUDr. Zbyňka Luňáčka s diskusí
13:00 - 13:15 Přestávka (hudební vystoupení)13:15 - 14:00 Oběd
14:00 - 14:10 Otevření valné hromady (hudební vystoupení)
14:10 - 14:50 Hodnocení:
· dosavadní činnosti a výhledů na další období - členové výboru Společnosti
· hospodaření Společnosti - sekretář
· revizní zpráva - revizní komise
14:50 - 15:00 Volba komisí - návrhové, mandátní
15:00 - 15:30 Přestávka
15:30 - 15:40 Hudební vystoupení
15:40 - 16:30 Diskuse všech přítomných k předneseným zprávám, návrhy a podněty k činnosti Společnosti, úprava jejích Stanov, diskuse k navrženým kandidátům do nového výboru a revizní komise
16:30 - 16:40 Hudební vystoupení
16:40 - 17:00 Volba výboru a revizní komise
17:00 - 17:30 Návrh na usnesení valné hromady, diskuse k němu a jeho schválení
18:00 - 19:00 Večeře
Neděle 29. dubna - Setkání aktivistů 
09:00 - 09:15 Zahájení (hudební vystoupení)
09:15 - 10:00 Přednáška Ing. Richarda Bartáka, CSc.: Získávání surovin pro výrobu p potravin s hlediska ekonomického, ekologického, etického a sociálního
10:00 - 10:15 Přestávka
10:15 - 10:45 Představení účastníků setkání
10:45 - 13:00 Návrhy k podnětům z Valné hromady, diskuse k projektům a k výhledům do budoucna
13:00 - 14:30 Oběd
14:30 - 17:00 Schůze rozšířeného výboru (zvoleného výboru a vedoucích projektů): Schválení navržených projektů a strategie pro další období
Místo konání: areál sedlčanského učiliště; ulice Bezručova, 300 m od centra Sedlčan
Ubytování: internát učiliště; čtyřlůžkové pokoje bez příslušenství, které je na chodbě, možnost obsazovat pokoje po jedné či více osobách. Budova internátu je krásná a moderní.
Stravování: vegetariánskou stravu připraví kuchaři a mistři oboru kuchař. Jídlo se podává v jídelně školy, tj 50 m od internátu.
Srdečně zve výbor ČSVV
Svou účast na setkání potvrďte, prosím, poštou (v případě nutnosti telefonem,faxem neboe-mailem) do sídla ČSVV nejpozději do tří dnů před termínem konání akce.
Aktivistou ČSVV je každý, kdo se podílí na práci ve kterémkoliv z projektů. Buď přímo přebírá zodpovědnost za splnění úkolů, které si zvolí, nebo pouze sleduje dění v projektu, případně doplňuje a koriguje koncepty dokumentů a vyjadřuje se k jednotlivým činnostem v projektu. Pozvání na setkání aktivistů platí pro obě formy spolupráce. Zván je také každý, kdo se chce aktivně a konstruktivně zapojit do diskuse o různých problematikách naší činnosti při osobním setkání výboru a aktivistů ČSVV.

Možnosti přístupu na Internet
Drazí přátelé, nenechte se, prosím, odradit pojmem Internet. V případě, že nemáte přístup k počítači, který je na síť Internetu napojen, máte dvě jednoduché možnosti, jak "odebírat" informace námi zasílané prostřednictvím tohoto média:
1. Porozhlédněte se mezi svými příbuznými, přáteli či kolegy, nemá-li některý z nich možnost přístupu na Internet. Jestliže ano, požádejte jej, zda by byl ochoten dát svou internetovou (respektive e-mailovou) adresu k dispozici naší Společnosti a předával vám naše zprávy (může vám je vytisknout - v tom případě mu nabídněte úhradu za tisk). Pokud by si vámi oslovená osoba chtěla ověřit, k jakému účelu budeme jeho internetovou adresu používat, nebo jak časté, či velké budou naše zprávy, dejte mu kontakt na naši kancelář. Naše zprávy budou (v tzv. předmětu e-mailu) vždy začínat zkratkou ČSVV.
2. V mnoha městech existují Internetové kavárny, nebo knihovny s možností přístupu na Internet s vlastními počítači. Na těchto místech si můžete (na místě vám poradí jak) za nevelký poplatek zřídit vlastní internetovou adresu. Chápeme, ze ne každý má alespoň jednu z možností. V takovém případě, samozřejmě, Vám budeme dále zasílat tištěnou podobu Zpravodaje, protože je v zájmu nás všech, abychom byli co nejvíce informováni. Je nám však líto, že Vás z finančních důvodů nemůžeme informovat pravidelně, aktuálně a v neposlední řadě i zábavnější formou. Intenzivně hledáme možnosti financování ČSVV. Internetové zpravodajství je jedna z možností, jak zatím ušetřit nezanedbatelné finance. Byli bychom tedy všem našim členům nesmírně vděční, kdyby hledali možnost přístupu na Internet a v případě jejího nalezení nám potvrdili, že odebírají Internetový zpravodaj ČSVV a jsou ochotni se prozatím vzdát jeho tištěné podoby.
Výbor a kancelář ČSVV vám děkují za pochopení.

Výsledky práce České společnosti pro výživu a vegetariánství (ČSVV) za druhé pololetí roku 2000
1. 15. - 16. 9. 2000: Dny zdravého životního stylu v Brně konané pod záštitou Petra Duchoně primátora města
Na odborném semináři pořádaném v rámci této akce se ČSVV prezentovala přednáškou "Srovnání konvenční a převážně rostlinné stravy z hlediska rizikových faktorů civilizačních nemocí", kterou přednesl MUDr.Zbyněk Luňáček. V rámci Dnů zdravého životního stylu se také na Špilberku pořádal "běh osobností". Za ČSVV běžel ultramaratonský mistr světa Jaroslav Kocourek, který je 14 let vegetarián a vyhrál. Součástí akce byla i prezentace firem zaměřených na zdravou výživu.
2. 19. - 20. 9. 2000 - byla ČSVV odborným garantem a spolupořadatelem odborného semináře na téma "Příprava jídel racionálních a vegetariánských" pořádaného SOŠ a SOU Kroměříž (viz níže uvedená zpráva)
3. 5. 10. 2000: Dny zdraví ve Zlíně
Město Zlín se již pravidelně zapojuje do mezinárodního projektu "Zdravé město". Pro zlínské "Dny zdraví" ČSVV zajistila přednášku o zdravém životním stylu vhodnou pro širokou veřejnost, kterou přednesl Jaroslav Škvařil. Přednášky se zúčastnilo asi 40 lidí.
4. 9. 10. 2000: Dny zdraví v Hodoníně
Hodonín uspořádal svůj první ročník "Dnů zdraví", konaných v rámci projektu "Zdravé město". Pondělní program této akce probíhal ve znamení zdravé výživy ve spolupráci s "Českou společností pro výživu a vegetariánství". Krátce popoledni byla uspořádána odborná přednáška o zavádění zdravé výživy do školního stravování , které se zúčastnilo 19 kuchařek ze všech mateřských a základních škol v Hodoníně. Po krátké přestávce připravila hodonínská radnice besedu s občany o zdravé výživě. Diskusi s více jak 30 přítomnými vedl Jaroslav Škvařil. V besedě i odborné přednášce byly objasněny tradiční mýty o vegetariánství.
5. 14. 10. 2000: Stop obezitě - Praha
Vegetariánská strava zde byla prezentována jako vhodná pro štíhlou linii a dobrou kondici ženám všech věkových kategorií. Asi 700 účastníků akce si mohlo prohlédnout prezentační panel ČSVV a vzít si informační materiály naší Společnosti.
6. 15. 10. 2000: Plavání kardiaků v Hostivaři
Každý návštěvník akce byl pohoštěn vegetariánskými pokrmy a mohl se informovat o zdravém životním stylu v informačním stánku ČSVV, kde obdržel propagační materiály. Součástí akce byla i prezentace firem zaměřených na zdravou výživu.
7. 17. 10. 2000: Tisková beseda se světovým ultramaratonským rekordmanem Jaroslavem Kocourkem
ČSVV zde zajišťovala ochutnávku výrobků zdravé výživy pro novináře
8. 3. - 4. 11. 2000: ČSVV byla pořadatelem desátého výročního setkání výboru Evropské vegetariánské unie v Praze
ČSVV zde s úspěchem prezentovala výsledky své dosavadní práce, vstoupila do Evropské vegetariánské unie a navázala velmi významné zahraniční kontakty.
9. 3. - 4. 11. 2000: Mezinárodní sjezd tělovýchovných lékařů SPORTOVNÍ MEDICÍNA 2000
ČSVV se zde prezentovala letáčkem "Výživová doporučení ČSVV", který obdrželo všech 200 účastníků sjezdu. Na závěr pátečního jednání byl slavnostní raut z výrobků zdravé výživy, který sponzorsky zajistila firma Nutrikomplex a Extrudo Bečice.
Na všech výše uvedených akcích se ČSVV prezentovala informačním panelem, u kterého se účastníci mohli podrobně informovat o naší Společnosti. Pokud by vás zajímaly podrobnější informace o uvedených akcích, můžete obdržet příslušné materiály prostřednictvím Internetu nebo poštou.

Odborný seminář v Kroměříži
"Příprava jídel racionálních a vegetariánských"
pro ředitele a učitele hotelových a gastronomických škol pořádaný s garancí České společnosti pro výživu a vegetariánství Střední odbornou školou jakou? a Středním odborným učilištěm jakým? v Kroměříži ve dnech 19. a 20. září 2000
Ideou semináře bylo zpřístupnění informací o zdravém životním stylu, sepjetí zdravého životního stylu s gastronomií, praktické ukázky přípravy a servírování racionálních a vegetariánských jídel, jakož i navázání a prohloubení mezilidských vztahů. Odborná náplň semináře byla na vysoké úrovni, účastníci i ostatní přednášející pouze s politováním přijali omluvu Doc. MUDr. Zuzany Brázdové, CSc. z Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně, která měla přednášet na téma "Vliv životního stylu na zdraví člověka".
Další odborný obsah semináře, který byl ve dvou dnech zcela dodržen, byl následující:
 • Výživové směry a jejich kulinářská specifika - Jaroslav Škvařil, ČSVV
 • Vegetariánství jako model zdravotní prevence - MUDr. Zbyněk Luňáček, ČSVV
 • Získávání surovin pro výrobu potravin s hlediska ekonomického, ekologického, etického a sociálního - Ing. Richard Barták, CSc., ČSVV
 • Historie alternativního stravování v ČR - Jaroslav Škvařil, ČSVV
 • Současný stav racionální a alternativní výživy v našem společném stravování - Ing. Zdeněk Hladík, Vitana
Praktické ukázky racionálního a vegetariánského kulinářství:
 • příprava racionálních a vegetariánských jídel s komentářem - Ing. Hladík a paní Bečvářová, Vitana
 • příprava racionálních a vegetariánských jídel s komentářem - S. Vaněk, SOŠ a SOU
 • servírování racionálních a vegetariánských jídel - žáci SOŠ a SOU
 • ochutnávky racionálních a vegetariánských jídel - účastníci
 • Prezentace výrobců zdravé výživy
 • Panelová diskuse
Po každé přednášce byla velmi živá diskuse, svědčící o opravdovém zájmu účastníků o tuto problematiku.Veškerá podávaná jídla byla vegetariánská či veganská a byla připravena a servírována na vysoké odborné a estetické úrovni. Pořadatelé dokonce zajistili v arcibiskupském sklepě exkursi a společenský večer s ukázkou vegetariánského rautu a ochutnávkou mešních vín. Díky mimořádnému zájmu pana ředitele školy, Ing. Petra Hajného o otázky racionální a vegetariánské stravy , díky jeho organizačnímu talentu a velikému vynaloženému úsilí (např. před zahájením semináře ještě vytiskl i informační materiál "Kladné vlivy vegetariánství" pro všechny účastníky), je možno tento seminář považovat za nejlepší akci tohoto roku.
Z našeho hlediska by však bylo velmi žádoucí, kdyby se na slíbeném opakování této vzorné akce zúčastnili nejenom pedagogičtí pracovníci z oboru, jejichž kladné působení na odbornou veřejnost je přece jenom dlouhodobé a zprostředkované, ale i praktici, tj. majitelé a manageři restaurací a hotelů, vedoucí kuchyní, kuchaři apod. Výtečné možnosti k přednášení, stravování a ubytování v SOŠ a SOÚ Kroměříž a schopnosti a veliký zájem pana ředitele, Ing. Petra Hajného,k tomu dávají všechny předpoklady.
Ing. Richard Barták, CSc.

Vyhodnocení semináře "Příprava jídel racionálních a vegetariánských".
Semináře se zúčastnilo celkem 34 pedagogických pracovníků z 12 hotelových škol ČR. Celá akce byla velmi dobře připravena jak ze strany pořádající školy, tak zejména ze strany České společnosti pro výživu vegetariánství. V průběhu celého semináře vládla mezi účastníky velmi pozitivní nálada, kterou umocňovaly velmi dobře připravené odborné přednášky i kvalitně předvedené konkrétní ukázky přípravy jídel racionálních a vegetariánských. Účastníci byli seznámeni s jednotlivými výrobci surovin, s konkrétními surovinami i specifickými technologiemi přípravy.
Přítomní pak konstatovali, že se seznámili s problematikou, kterou dosud považovali za zcela okrajovou a pro zakomponování do učebních osnov nevýznamnou. Z uvedených statistik vyplynulo, ze se mění klientela hostů, pro které je konzumace jídel racionálních a vegetariánských nenahraditelnou součástí jídelníčku. Seminář jednoznačně potvrdil, že racionální a vegetariánská strava se stává nedílnou součástí moderní kuchyně a ideologie vegetariánství moderním životním stylem. Účastníci se shodli i na potřebě zařazení uvedené problematiky do učebních osnov.
Vyhodnocení dotazníků účastníků odborného semináře " Příprava jídel racionálních a vegetariánských":
Ze 32 Hotelových škol ČR se semináře zúčastnilo 12 škol o celkovém počtu 34 pedagogických pracovníků. Jednotliví účastníci byli požádáni o vyplnění dotazníků hodnotících vlastní seminář, jeho náplň, možnosti zavedení přednášené problematiky do vyučování a uvozující další směry a náměty. Sumarizace odpovědí deseti škol, vypovídá o následujících faktech:
Všichni účastníci se shodli, že seminář sehrál důležitou roli a poskytl důležité informace o vegetariánské a odlehčené stravě a prohloubil dovednosti a znalosti z této kulinářské oblasti. Dvě třetiny účastníků měly již před seminářem zkušenosti se surovinami, výrobky a přípravou vegetariánské a odlehčené stravy.
Sedm z deseti účastníků si vyzkoušelo po semináři získané poznatky na svých školách. Mezi účastníky byl zájem o následující produkty: KLASO 3x, ROBI 4x, výrobky fy MATYSKA a fy SUNFOOD, ale také o úpravu a zpracování těchto produktů. Vysoce byla hodnocena prezentace fy VITANA.
Devět z deseti účastníků věří, že tato strava má své místo v našem jídelníčku a může ovlivnit náš zdravotní stav. O nutnosti změnit životní styl směrem k vegetariánství je přesvědčeno šest účastníků, čtyři nesouhlasí s tímto názorem. Při ekonomickém hodnocení je konstatována vyšší pořizovací cena vegetariánských produktů. Na straně druhé je pozitivně hodnocena úspora času a energií při úpravě těchto pokrmů.
Na dotaz, zda budou poznatky ze semináře uplatněny v učebních osnovách zúčastněných škol odpovědělo sedm ano, dva ne a jeden částečně.

(Zkratka VaR - Vegetariánská a Racionální) ano ne nevím
1 Přesvědčil Vás seminář, že VaR strava má svou opodstatněnou roli v nabídce stravovacích zařízeních ČR ? 10
2 Měli by být žáci hotelových škol informováni o VaR stravě? 10
3 Obohatil Vás seminář o nové znalosti a dovednosti ? 10
4 Znali jste před seminářem některé výrobky VaR? 10
5 Vyzkoušeli jste jiz po semináři některé výrobky VaR? 7 3
6 Myslíte si, ze tyto směry ve výživě mají budoucnost, že mohou mít vliv na zdraví? 9 1
7 Přesvědčil Vás seminář o nutnosti změn životního stylu? 6 4
8 Budou poznatky za semináře realizovány v osnovách Vaší školy? 7 2 1
9 Je vhodné pokračovat v dané tématice při příštích setkáních? 10
Všichni účastníci se shodli na pokračování odborných seminářů se zaměřením na :
 • Stravování těžce pracujících osob
 • Stravování dětí a dospívající mládeže
 • Zaměření na jednotlivé směry alternativního stravování
 • Moderní přípravu pokrmů na talíře
 • Ekologii a vliv stravování na dlouhověkost
 • Biocidy a biopotraviny
 • Speciality vegetariánské a odlehčené stravy
 • Nutnost zajištění většího časového prostoru pro praktické ukázky teplé a studené kuchyně
 • Konkrétní příklady chorob způsobené nesprávnou výživou
 • Základní cenové kalkulace hotových vegetariánských produktů
Poznatky pro pořadatele:
Dát větší prostor diskusi u "kulatého stolu", vytvořit ještě komornější "domácí" prostředí, delší trvání semináře, poskytnout více informací o makrobiotice, zajistit zaslání receptů účastníkům a publikovat informaci ze semináře formou metodických materiálů pro učitele, charakterizovat stručně 14 odnoží vegetariánství. Pozvat na seminář i vedoucí školních jídelen.
Závěrem můžeme konstatovat, že seminář splnil svůj cíl a měl velmi dobrou odezvu u pracovníků hotelových škol ČR. Nastínil témata dalších seminářů a potvrdil nutnost jejich pokračování, vytvořil i nové mezilidské vztahy. Dal podnět k zamyšlení Asociaci ředitelů hotelových škol ke zvýšení účasti jednotlivých škol na těchto odborných akcích.
Kroměříž 20. listopad 2000
Zpracoval: Vojtěch Forman
Ing. Petr Hajný
Ředitel SOŠ a SOU Kroměříž


Copyright © by Ceska spolecnost pro výživu a vegetariánství All Right Reserved.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz