Zpravodaje ČSVV

Zpravodaj 1.čtvrt.2002

  Zpravodaj ČSVV – 1. čtvrtletí 2002
  
   Pozvánka na Valnou hromadu ČSVV 2002 v Brně
kde bude prezentována činnost a budoucí záměry naší Společnosti
V sobotu 25. května 2002
v 14:00 – 17:30 hodin
v kulturním sále Kavárny Hamlet, Kounicova 85, BRNO
Doprava: naproti stanici trolejbusu č. 134, 136 a tramvaje 12,13 (Klusáčkova)
Tramvaje odjíždí z vlakového hl. nádraží; trolejbusy z konečné stanice na Moravském náměstí
Orientační body v Brně při jízdě autem:
Park Šelepova (Šelepka); Listovy koleje (bývalé koleje Družba)

Program Valné hromady:
12:30 – 14:00 Přátelské setkání a společný oběd
14:00 – 14:10 Otevření Valné hromady
14:10 – 14:50 Hodnocení:
dosavadní činnosti a plány na další období - členové výboru Společnosti hospodaření Společnosti - sekretář revizní zpráva - revizní komise
14:50 – 15:00 Volba komisí – návrhové, mandátní
15:00 – 15:30 Přestávka, občerstvení
15:30 – 15:40 Hudební vstup
15:40 – 16:30 Diskuse všech přítomných k předneseným zprávám, návrhy a podněty k činnosti Společnosti a ke kandidátům do nového výboru a revizní komise
16:30 – 16:40 Hudební vstup
16:40 – 17:00 Volba výboru a revizní komise
17:00 – 17:30 Schválení usnesení valné hromady
Přijeďte nás osobně podpořit a svými podněty určete další směr naší společné činnosti.
!!! Potvrzení účasti na Valné hromadě a objednávku sobotního vegetariánského oběda, prosím, zasílejte e-mailem nebo telefonicky na kontakt nové kanceláře.

V. Akce pořádané v průběhu jara 2002
I. DISKUSE NA TÉMA VEGETARIÁNSTVÍ
Pondělí 11. 3. 2002 v 17:00 – Ve spolupráci s HNUTÍM DUHA uspořádala ČSVV v sále kavárny Hamlet diskusi na téma vegetariánství. Zúčastnilo se jí 21 (převážně) mladých lidí, kteří si vzájemně sdělovali své zkušenosti s tímto výživovým směrem.
II. PŘEDNÁŠKA Ing. RICHARDA BARTÁKA, CSc. NA TÉMA :
"Získávání surovin pro výrobu potravin z hlediska ekonomického, ekologického, etického a sociálního"
Sobota 6. dubna pro nadaci Světlo (Mgr. Helena Vaňková) v Pardubicích, od 11 do 12,30 hod. Přednáška vyvolala spoustu dotazů a příjemnou hodinovou diskusi. Přítomno 32 posluchačů.
III. KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
ČSVV nabízí poradenství studentům, kteří se rozhodli řešit problematiku vegetariánské stravy. Ing. Richard Barták, CSc. se proto stal vedoucím Absolventské práce paní Jany Šaratové na téma „Zajištění realizace práva na prevenci a ochranu zdraví dítěte". Dokončil třetí korekturu a tato vynikající práce je již téměř hotová. Paní Šaratová studuje Vyšší odbornou školu právní v Kunovicích, která poskytuje pomaturitní středoškolské vzdělání ukončené absolutoriem. Studium je buď denní tříleté, nebo dálkové čtyřleté tento případ). Dosažený titul bude "Diplomovaný specialista v oboru komerční právo".
IV. SETKÁNÍ K PŘÍPRAVĚ SEMINÁŘE „OCHRANNÁ STRAVA VE SPOLEČNÉM STRAVOVÁNÍ - Bylo v Praze dne 3. 4. 2002 v Business park Košíře, sál firmy ABATIS a.s., Jinonická 80; PRAHA 158 00
V úvodu seznámil předseda České společnosti pro výživu a vegetariánství Jaroslav Škvařil účastníky setkání s účelem a programem akce. Přivítal hosty - MUDr. Bohumila Turka, pracovníka Státního zdravotního ústavu a Ing. Zdeňka Hladíka, dlouholetého člena představenstva Asociace kuchařů a cukrářů ČR, ředitele kulinářské akademie a lektora kurzu Moderní bezmasé pokrmy. Po přivítání hostů se každý účastník setkání představil a přiblížil charakter svého provozu a způsob, jak zdravou výživu aplikuje.
MUDr. Bohumil Turek seznámil účastníky se současnou situací ve věci novelizace doporučených dávek živin (DDŽ), porovnal doporučené dávky živin ve vyspělých evropských zemích a v ČR a seznámil přítomné s návrhem novelizace doporučených dávek živin připraveným Státním zdravotním ústavem. Z vystoupení MUDr. B. Turka byly pro přítomné nejdůležitější informace o způsobu zajištění doporučených dávek bílkovin, když SZÚ v návrhu novelizace doporučených dávek živin (stejně jako v ostatních vyspělých zemích), již neuvádí závazný požadavek na procentuální zastoupení živočišných bílkovin, ale pouze sleduje naplnění zajištění jejich novelizované doporučené dávky.
Jaroslav Škvařil seznámil přítomné s kroky České společnosti pro výživu a vegetariánství ve věci novelizace doporučených dávek živin a představil model ochranné stravy připravovaný Odbornou skupinou pro nutrici (OSpN) ČSVV. Nejdůležitější informací pro přítomné bylo zjištění právní skupiny ČSVV, že část vyhlášky MŠMT ČR č. 48/1993 Sb., která stanovuje skladbu živin a tzv. spotřební koše je neplatná a porušuje ústavu ČR. ČSVV proto připravuje podání návrhu na její zrušení. Informoval o stanovisku OSpN ČSVV k vyhlášce MŠMT ČR č. 48/1993 Sb. Díky její realizaci dochází ke značným a jen těžko odstranitelným škodám na zdraví dětí v celé České republice. Dodržování této vyhlášky významnou měrou přispívá ke vzniku neinfekčních chorob hromadného výskytu, především srdečné cévních, rakoviny, diabetu a osteoporózy.
Účastníci setkání společně diskutovali problematiku doporučených dávek živin a poukazovali na nereálnost dodržování vyhlášky č. 48/1993 Sb., při zařazování většího počtu jídel prospěšných zdraví. Přítomní rodiče poukazovali na znemožňování uplatnění práva na péči o výživu svého dítěte, působené dodržováním této vyhlášky. S velkým zájmem přítomných se setkalo vzájemné sdělování zkušeností se zaváděním jídel prospěšných zdraví v jejich provozech společného stravování.
MUDr. B. Turek se obrátil na přítomné se žádostí o poskytnutí skladových výdejek a počtu dětí stravovaných ze surovin v nich uvedených, receptur a jídelníčků, z kterých bude možno posoudit spotřební koš, který je účastníky setkání používán při sestavování jídel prospěšných zdraví. Dle současných vědeckých poznatků pak posoudí možnost zohlednění takto definovaného spotřebního koše v komentáři k SZÚ připravované novelizaci DDŽ.
Zúčastnění se dohodli na:
Ustavení Odborné skupiny pro gastronomii (OSpG), která bude pracovat při ČSVV. Skupina bude vytvářet prostor pro předávání zkušeností se zaváděním jídel prospěšných zdraví do provozů společného stravování a zastupovat v ní sdružené členy při jednání se státními orgány.
Distribuci informací v OSpG bude zajišťovat Jitka Pittnerová.
Všichni zúčastnění budou sbírat a zasílat Jitce Pittnerové své zkušenosti a podklady pro stanovení alternativního spotřebního koše (recepty, normy, jídelníčky, přehledy výdejek za určité období a přehledy počtu stravovaných dětí, ostatní zkušenosti z praxe). Tyto podklady pak budou předány OSpN, která vypočítá množství živin a energie v nich obsažených. Takto zpracované výsledky poskytne OSpN MUDr. B. Turkovi a sama tyto podklady využije při práci na definici ochranné stravy.
ČSVV (pan Škvařil) zašle všem, kteří uvedli e-mailový kontakt , soubor dokumentů, který mapuje dosavadní průběh jednání o novelizaci DDŽ. Dále všem zašle aktuální adresář účastníků tohoto setkání.
Paní Appeltová a Kačenová projevily zájem o účast na Pardubickém semináři Společnosti pro výživu, který se koná ve dnech 14. – 21. května 2002, na kterém chtějí upozornit na překážky v realizaci zdravé výživy způsobené dodržováním předepsaného spotřebního koše a prezentovat svoje zkušenosti se zaváděním zdraví prospěšných jídel. Žádají zástupce OSpN, aby se toho důležitého semináře zúčastnili také a přednesli zde své poznatky ve veřejné diskusi.
OSpG uspořádá seminář „Ochranná strava ve společném stravování“ v první polovině června 2002.
Na závěr Ing. Z. Hladík nabídl nově vzniklé OSpG moderně vybavenou kuchyni v sídle firmy Vitana a.s., k uspořádání semináře, na kterém budou členy OSpG připravena nejúspěšnější moderní bezmasá jídla, sestavená dle zásad pro ochranou stravu a ověřená v jejich provozech.

V. INFORMAČNÍ STAN “JÍDLO BEZ KRUTOSTI”
Středa 17. 4. – sobota 20. 4., Brno, Malinovského nám. (před obchodním domem Centrum).
Na místě bude: fotografická výstava o zacházení se zvířaty ve velkochovech, benefiční výstava obrazů s tématikou práv zvířat od studentů AMU, velký výběr informačních materiálů k tématům vegetariánství, veganství a práva zvířat obecně (letáky, trička, nášivky, brožurky, kuchařky, knížky, placky, časopisy atd.), možná i videoprojekce.
Slavnostní otevření spojené s ochutnávkou veganských pokrmů a tiskovou konferencí je ve středu 17.4. v 11:30. Za ČSVV se zúčastní se David Bartůšek a Jaroslav Škvařil.
Od té doby bude stan otevřen vždy od 8:00 do 20:00, v sobotu se končí ve 12:00.
Na závěr této propagační akce se v sobotu 20. 4. 2002 v 18:00 uskuteční přednáška “Potřeba / škodlivost živočišných složek v lidské stravě” v kavárně Podivný Hamlet. Přednáší předseda České společnosti pro výživu a vegetariánství pan J. Škvařil.
VI. DEN ZEMĚ V OSTRAVĚ
Pátek 26. dubna 2002 od 10 :00
Celodenní akce ke Dni Země v Ostravě. Půjde o velký Festival, kde lze předpokládat velkou účast. Sponzorem je magistrát města Ostravy.Vystoupí zde 8-10 kapel, k prohlídce bude 10 indiánských tee-pee a vše doprovodí velkoplošná videoprojekce. Akce se bude konat ve dvou pavilonech na výstavišti Černá louka.
ČSVV se zde bude prezentovat prostřednictvím info-stánku, který organizačně zajišťují Dagmar Himmerová, Vít Kovalovský a Petr Kucharčík. K akci se vydávají dva propagační letáky.

VII. Návrh na zrušení části vyhlášky č. 48/1993 Sb., o školním stravování
ČSVV udělala prostřednictvím naší právnické skupiny, zásadní krok k zaručení práva každého rodiče na volbu bezmasé stravy pro své děti ve školním stravování:
Citace dopisu zaslaného na MŠMT dne 19.4.2002:
Vážený pane ministře,
ve smyslu ustanovení § 1 odst. 4 vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících a ustanovení čl. 2 odst. 4 poslední věta organizačního řádu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 5 102/2001-KM,14 ze kterého vyplývá pro Vaše Ministerstvo povinnost dbát o zachování zákonnosti v okruhu své působnosti a činit podle zákonů potřebná opatření k nápravě, se na Vás obrací prostřednictvím naší Společnosti (registrované Ministerstvem vnitra jako občanské sdružení, IČO: 687 31 981), naši členové a rodiče dětí navštěvujících Mateřskou školu v Brně, ulice Božetěchova 15 se žádostí o zrušení části vyhlášky (a její přílohy) ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 48/1993 Sb., o školním stravování.
Uvedeno přesně, jde o její ustanovení § 4 odst. 1, větu první, část před středníkem: Vedoucí nebo ředitel se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančních normativů na nákup potravin stanovenými v příloze, která je součástí této vyhlášky;“.
Toto ustanovení vidíme v příkrém rozporu s článkem 79 odst. 3 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky stanovuje v hlavě třetí o moci výkonné v čl. 79 odst. 3, že ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Důvodová zpráva k tomuto článku říká: „Ministerstva a jiné správní úřady nelze zřídit jinak než zákonem. Jen zákonem lze stanovit jejich působnost. Na rozdíl od vlády, ministerstva a jiné správní úřady mohou vydávat právní předpisy, jen jsou-li k tomu výslovně zmocněny příslušným zákonem. Právní předpis nižší právní síly nesmí překročit rámec zákonného zmocnění.
Ústava tak opravňuje ministerstva (a jiné správní úřady) vydávat právní předpisy; avšak pouze za těchto podmínek:
1. na základě zákona
2. v mezích zákona
3. jsou-li k tomu zákonem zmocněny.
Vyhláška 48/1993 Sb., o školním stravování byla vydána na základě zmocnění zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, konkrétně na základě ustanovení § 13 písm. l) tohoto zákona. Citujeme dotčené ustanovení § 13 písm. l): „Ministerstvo stanoví vyhláškou ... l) podrobnosti o organizaci, řízení a financování školního stravování,“
Samotná vyhláška (§ 4 odst. 1) však ukládá vedoucímu nebo řediteli, aby se řídil výživovými normami a průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančních normativů na nákup potravin stanovenými v příloze, která je součástí této vyhlášky. V příloze jsou pak tabulkou stanoveny výživové normy podle skupin strávníků, kde se uvádí, kolik např. živočišných a rostlinných bílkovin má obsahovat jídlo pro děti určitého věku, jak kalorická má být přesnídávka, oběd a svačina pro dítě. Další tabulkou se stanovují druh a množství potravin v gramech na strávníka a den (maso, ryby, mléko, mléčné tekuté výrobky, tuky, cukr volný apod.); tyto mají tvořit průměrnou spotřebu potravin, aby bylo zajištěno dosažení výše stanovených příslušných výživových norem.
Je zcela evidentní, že tyto podrobnosti se netýkají organizace, řízení ani financování školního stravování, k jejichž určení směřuje zmocňovací ustanovení zákona č. 564/1990 Sb.
Ponechejme stranou formální správnost samotného zmocňovacího ustanovení zákona č. 564/1990 Sb. a porovnejme, po jednotlivých podmínkách, za kterých je možno vydávat prováděcí předpisy, napadené ustanovení vyhlášky 48/1993 Sb.
1) Pouze na základě zákona
Právní předpis obsahující zmocňovací ustanovení k vydání vyhlášky je zákonem (zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství).
2) V mezích zákona
Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství upravuje státní správu a samosprávu ve školství. Zákonodárce, dle obsahu celého zákona, nezamýšlel na jeho základě regulovat skladbu stravy a ani nestanovil nikde v zákoně jakkoliv obecnou úpravu pro tuto oblast. Ustanovení § 13 písm. l) nehovoří o mezích zákona, ale o podrobnostech. Ani jeho další dvě ustanovení, tj. § 13 písm. k) a § 21 nehovoří o mezích spotřeby např. gramů tuku na strávníka a den; nezmiňují se totiž o stravování vůbec.
Z uvedeného je zcela zřejmé, že vyhláška č. 48/1993 Sb. svým ustanovením § 4 odst. 1 překračuje meze zákona a nebyla vydána v jeho mezích.
Dovodit úpravu (např. skladby a kalorické hodnoty potravin nebo kompetenci k určování výživových norem a průměrné spotřeby potravin ve smyslu přílohy předmětné vyhlášky) podzákonnými právními předpisy - vyhláškami ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nelze ani z ustanovení § 7 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů České republiky, které vymezuje oblasti správy spadající do jeho působnosti.
3) Jsou-li k tomu zákonem zmocněny (ministerstva atd.)
Zákon č. 564/1990 Sb. sice zmocňuje ministerstvo k vydání vyhlášky, avšak vyhlášky která stanoví podrobnosti o organizaci, řízení a financování školního stravování a výši příspěvků za stravování. Z obsahu takovéhoto zmocňovacího ustanovení nevyplývá oprávnění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanovit vyhláškou výživové normy ani průměrnou spotřebu potravin vůbec, ani tak jak jsou popsány v příloze vyhlášky 48/1993 Sb., o školním stravování (dále jen „vyhláška„).
Z uvedeného je zcela zřejmé, že ministerstvo nedisponuje zákonným zmocněním k vydání takové vyhlášky.
Aplikace vyhlášky (ustanovení § 4 odst. 1, věta první před středníkem) zakládá společenské vztahy nezakotvené v zákoně a je zřejmé, že jejím vydáním došlo k porušení čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky, protože nebylo dáno zákonné zmocnění pro její vydání a taková norma nemá místo v právním řádu České republiky.
Neméně závažně porušuje ustanovení vyhlášky i článek 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (součásti ústavního pořádku České republiky) vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. (dále jen „Listina„).
Listina zde jasně deklaruje: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“
V odstavci 1 ve vztahu k základním právům a svobodám se zaručuje rovnost všech lidí bez rozdílu, vyjadřuje se jejich univerzálnost a tím obecný zákaz jakékoliv diskriminace či zvýhodňování některých skupin založený na rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství , politického či jiného smýšlení, atd.

Copyright © by Ceska spolecnost pro výživu a vegetariánství All Right Reserved.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz