Základní dokumenty

Stanovy České společnosti pro výživu a vegetariánství

Čl. 1

Název, sídlo, obvod působnosti a znaky

1.1. Název: Česká společnost pro výživu a vegetariánství (dále "Společnost")

1.2. Zkratka: Společnost používá zkratku ČSVV

1.3. Obrazové logo: stylizovaný list ve tvaru srdce, kolem do kruhu vepsán název Společnosti

1.4. Sídlo: Brno

1.5. Obvod působnosti: území České republiky


Čl. 2

Charakter Společnosti

Společnost je občanským sdružením, dobrovolnou nevládní neziskovou organizací s vlastní právní subjektivitou, založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., ve znění změn a doplňků o sdružování občanů. Do své činnosti nezahrnuje zájmovou aktivitu svých členů.

 

Čl. 3

Cíle Společnosti

3.1. Sdružovat, informovat a pomáhat aktivistům, odborníkům, zájemcům a sympatizantům vegetariánského způsobu života.

3.1.1. Sdružovat je za účelem vzájemné podpory při realizaci vegetariánského způsobu života,

3.1.2. zajišťovat pro ně informace a podněty, které jim umožní vedení vegetariánského způsobu života tak, aby podporoval jejich zdraví, a aby zájemci mohli tyto informace a podněty kvalifikovaně poskytovat jiným,

3.1.3. zajišťovat pro ně dostupnost potřeb a služeb k vedení zdraví prospěšného vegetariánského způsobu života.

 

3.2. Dosáhnout společenského porozumění a respektu k hodnotám vegetariánství a jemu blízkým způsobům života.

3.2.1. Za pomoci současných vědeckých poznatků získávat informace o zdravotní, ekologické, ekonomické i etické prospěšnosti vegetariánství,

3.2.2. na základě těchto informací a praktických zkušeností pomáhat vegetariánům a lidem, kterým je vegetariánství blízké,

3.2.3. o všeobecné prospěšnosti vegetariánství informovat laickou i odbornou veřejnost formou spolupráce na společných projektech.

 

3.3. Cílovou skupinou k naplňování činnosti a aktivit Společnosti jsou občané se zaměřením na výživu a zdravý životní styl, etické a environmentální vlivy výživy, zejména:

3.3.1. odborná veřejnost

3.3.2. rodiny s dětmi

3.3.3. děti a mládež

3.3.4. pedagogičtí pracovníci

3.3.5. výrobci, prodejci a poskytovatelé služeb

 

Čl. 4

Způsob řízení Společnosti

4.1. Veškerá činnost je řízena na základě a v souladu se Stanovami a Organizačním řádem Společnosti prostřednictvím projektů. Stěžejními projekty jsou:

a) Odborné skupiny
b) Škola vegetariánství
c)
Zájmové kluby
d)
Projekt spolupráce
e)
Správa Společnosti

4.2. Odborné skupiny, jejichž hlavní činnosti jsou:

4.2.1. příprava a zveřejňování odborných stanovisek ke klíčovým odborným otázkám, zastupování Společnosti při jednáních se státními orgány a odbornými společnostmi,

4.2.2. příprava podkladů a lektorské služby pro vzdělávací činnost Společnosti,

4.2.3. poradenská činnost pro členy Společnosti.

 

4.3. Škola vegetariánství, jejíž hlavní činnosti jsou:

4.3.1. ediční, propagační a osvětová činnost,

4.3.2. pořádání přednášek, besed a seminářů,

4.3.3. odborná vzdělávací a výchovná činnost, zejména v oblasti výživy a zdraví a zdravého životního stylu.

 

4.4. Zájmové kluby, jejichž hlavní činnosti jsou:

4.4.1. neformální koordinace činnosti členů Společnosti založená na výměně informací a na vzájemných konzultacích,

4.4.2. zveřejňování informací včetně použití vlastních periodických i neperiodických tiskovin,

4.4.3. zajištění dostupnosti potravin a jiných potřeb a služeb pro realizaci zdravého životního stylu.

 

4.5. Projekt spolupráce, jehož hlavní činnosti jsou:

4.5.1. spolupráce s českými a zahraničními zájmovými skupinami obdobného zaměření, s vědeckými institucemi, školami, výchovnými a vzdělávacími zařízeními,

4.5.2. spolupráce na projektech jiných subjektů zaměřených zejména na ochranu zvířat, environmentální výchovu, výchovu ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu.

 

4.6. Správa Společnosti, jejíž hlavní činnosti jsou:

4.6.1. hospodářská činnost v souladu s čl. 9 k zajištění prostředků pro naplnění cílů Společnosti,

4.6.2. zajišťování provozu kanceláře, informačního systému a práce orgánů Společnosti,

4.6.3. zajišťování právního apod. servisu pro členy i chod Společnosti.


Čl. 5

Členství ve Společnosti

5.1. Vznik členství

Členství fyzických osob a kolektivní členství vzniká podáním přihlášky výboru Společnosti, následným rozhodnutím výboru o přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku. Pokud výbor s přijetím za člena nesouhlasí, rozhodne nejbližší valná hromada.

 

5.1.1. Fyzická osoba se může stát členem Společnosti od 18 let. Zastoupení fyzických osob v členství ani v jednání člena není přípustné, s výjimkou hlasování na valné hromadě, k němuž lze zmocnit jiného člena Společnosti písemným pověřením předloženým výboru Společnosti. Jeden člen může takto zastupovat nejvýše tři jiné členy Společnosti.

 

5.1.2. Kolektivním členem Společnosti se může stát rodina nebo právnická osoba, tj. nezisková organizace nebo podnikatelský subjekt. Kolektivní členové mohou sdružovat i děti a mládež. Kolektivní člen je zastupován pověřeným členem kolektivu starším 18 let. Zastupování kolektivního člena jiným členem Společnosti není přípustné.

 

5.2. Práva člena Společnosti

5.2.1. využívat členských výhod (kolektivní člen má členské výhody dle počtu zaplacených členských příspěvků),

5.2.2. navrhovat projekty, stávat se jejich vedoucím nebo se do projektů pasivně či aktivně zapojovat,

5.2.3. zřizovat Informační body a stát se Reprezentantem Společnosti (viz článek (8.1. a 7.4.),

5.2.4. volit a být volen do výboru Společnosti, za čestného člena Společnosti a za čestného člena výboru Společnosti. Kolektivní člen (tzn. rodiny a právnické osoby) má vždy jedno hlasovací právo.

 

5.3. Povinnosti člena Společnosti

5.3.1. řídit se Stanovami a Organizačním řádem Společnosti

5.3.2. platit členské příspěvky. Kolektivní člen platí minimálně jeden členský příspěvek. Podnikatelské subjekty platí minimální členský příspěvek ve výši trojnásobku členského příspěvku pro fyzické osoby.

 

5.4. Zánik členství ve Společnosti

5.4.1. písemnou výpovědí člena doručenou výboru Společnosti,

5.4.2. nezaplacením členských příspěvků po dva po sobě jdoucí roky,

5.4.3. rozhodnutím valné hromady Společnosti o vyloučení z důvodu jednání, které je v rozporu s cíli Společnosti,

5.4.4. zánikem právní subjektivity člena nebo Společnosti.

 

Čl. 6

Orgány Společnosti

Orgány Společnosti jsou

a) Valná hromada
b)
Výbor Společnosti
c)
Revizní komise
d)
Další orgány zřízené valnou hromadou

 

6.1. Valná hromada

6.1.1. valná hromada členů Společnosti je nejvyšším orgánem Společnosti, která se schází nejméně jednou ročně. Valná hromada jedná a rozhoduje o všech základních otázkách zaměření a činnosti Společnosti a volbě jeho orgánů,

6.1.2. schvaluje stanovy Společnosti,

6.1.3 schvaluje organizační řád Společnosti,

6.1.4 volí tři členy výboru Společnosti,

6.1.5. volí revizní komisi Společnosti,

6.1.6. schvaluje zprávu o činnosti Společnosti a zprávu o hospodaření za uplynulé období,

6.1.7. určuje koncepci činnosti Společnosti na příští období,

6.1.8. schvaluje na návrh výboru pravidla pro hospodaření Společnosti, případně jejích místních poboček,

6.1.9. stanovuje výši členských příspěvků,

6.1.10. rozhoduje o vyloučení člena Společnosti,

6.1.11. konstatuje ukončení členství z důvodu neplacení členských příspěvků,

6.1.12. rozhoduje o poskytnutí příspěvku místní pobočce,

6.1.13. rozhoduje o zániku Společnosti nebo její místní pobočky,

6.1.14. v případě zániku Společnosti stanoví způsob likvidace majetku a jmenuje likvidátora.

6.1.15. Valnou hromadu svolává výbor Společnosti písemně nebo se souhlasem člena e-mailovou poštou nejpozději dva týdny předem. Valná hromada je usnášeníschopná počtem členů, kteří se dostavili v den a hodinu na místo vyznačené na pozvánce. Valná hromada rozhoduje veřejným hlasováním nadpoloviční většinou přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Společnosti.

 

6.2. Výbor Společnosti

6.2.1. má tři členy volené valným shromážděním a variabilní počet členů výboru s hlasem poradním, které tvoří vedoucí projektů podle čl. 5.5.2. po dobu této funkce. Výbor Společnosti může volbou rozšířit počet svých členů nejvýše o dva další členy. Funkční období výboru je dva roky.

6.2.2. Výbor řídí a koordinuje činnost Společnosti v období mezi zasedáními valné hromady,

6.2.3. připravuje návrh změny stanov a předkládá je valné hromadě,

6.2.4. připravuje návrhy změn organizačního řádu,

6.2.5. volí z členů výboru předsedu Společnosti,

6.2.6. volí z členů výboru místopředsedu Společnosti,

6.2.7. případně volí a odvolává další dva členy výboru s hlasovacím právem,

6.2.8. případně volí z řad významných osobností čestné členy výboru, kteří nemají hlasovací právo,

6.2.9. schvaluje projekty podle čl. 5.5.2.,

6.2.10. rozhoduje o přijetí nových členů,

6.2.11. schvaluje vznik místních poboček a o pozastavení jejich činnosti do rozhodnutí valné hromady,

6.2.12. pozastavuje členství nebo výkon funkce do rozhodnutí valné hromady,

6.2.13. svolává valnou hromadu podle stanov nebo na písemnou žádost nejméně jedné pětiny členů Společnosti do čtyř týdnů od obdržení žádosti,

6.2.14. předkládá valné hromadě zprávy o činnosti a hospodaření za minulé období a návrhy činnosti pro následující období včetně návrhů na ustanovení místní pobočky.

6.2.15. Zasedání výboru svolává předseda Společnosti, který je též předsedou výboru, nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání výboru se může konat jako fyzické setkání nebo elektronickou či telefonickou formou. Fyzické zasedání výboru je třeba oznámit alespoň dva týdny předem. Výbor je usnášeníschopný při nadpoloviční účasti a rozhoduje veřejným hlasováním většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

6.3. Revizní komise

6.3.1. Revizní komise je dvoučlenná, může však volbou kooptovat třetího člena.

6.3.2. Kontroluje hospodaření Společnosti a připravuje revizní zprávy, které předkládá valné hromadě.

6.3.3. Revizní komise volí ze svých členů předsedu.

6.3.4. Funkční období revizní komise je dvouleté.

 

6.7. Další orgány zřízené valnou hromadou

Valná hromada může zvolit další orgány, a to k jednorázové činnosti nebo dlouhodobého charakteru.

 

Čl. 7

Jednání jménem Společnosti

7.0. Jménem Společnosti mohou jednat navenek předseda, místopředseda, jednatel. Jednateli jsou vedoucí projektů a reprezentanti Společnosti.

7.1. Jménem Společnosti jedná veřejně její předseda v plném rozsahu,

7.2. nemůže-li jednat předseda, jedná místo něj místopředseda.

7.3. Dále jménem Společnosti mohou jednat vedoucí projektů, kteří jsou jednateli v rozsahu daném předmětem svého projektu

7.4. a reprezentanti Společnosti, kteří prezentují Společnost dle rozsahu a hloubky získaného vzdělání, které pro reprezentanty pořádá Společnost.

7.5. Předseda může pověřit kteréhokoliv člena Společnosti k jednání jejím jménem v určité záležitosti.

 

Čl. 8

Informační body a místní pobočky Společnosti

8.1. Členové Společnosti mohou zřizovat Informační body (IB) za účelem zvýšení povědomí veřejnosti o činnosti a cílech ČSVV.

8.2. IB poskytují zájemcům o vegetariánství a veřejnosti informace a materiály prezentované ČSVV.

8.3. Informace, které nebyly Společností publikované, mohou podávat členové, kteří absolvovali školení pro Reprezentanty Společnosti.

8.4. V místě, kde členové Společnosti zřídili více informačních bodů a realizují více projektů, může vzniknout rozhodnutím výboru podle čl. 6.2.11. místní pobočka Společnosti jako její organizační součást.

8.5. Minimální počet členů místní pobočky je pět.

8.6. Orgánem místní pobočky je schůze členů, která se schází a hlasuje obdobně jako valná hromada Společnosti. Schůze členů volí z reprezentantů Společnosti předsedu místní pobočky, místopředsedu a revizora nebo tříčlennou revizní komisi, případně další orgány.

8.7. Jménem místní pobočky jedná její předseda, v případě nemožnosti jednání předsedy jedná místopředseda. Vedoucí projektů jednají za pobočku v rozsahu daném předmětem jejich projektu.

8.8. Předseda místní pobočky se stává členem výboru Společnosti s hlasem poradním.

8.9. V případě, že počet členů místní pobočky přesáhne dvacet členů, volí členská schůze ze svých členů výbor pobočky, který je nejméně tříčlenný.

8.10. Regionální pobočka zaniká rozhodnutím členské schůze pobočky nebo rozhodnutím valné hromady Společnosti.

 

Čl. 9

Hospodaření Společnosti

9.1. Příjmy Společnosti tvoří

9.1.1. členské příspěvky členů,

9.1.2. dary a dotace, které mohou být určeny výhradně na konkrétní projekt,

9.1.3. příjmy z vědecké, poradenské, projektové a jiné činnosti v souladu s cíli Společnosti.

9.1.4. Příjmy z projektu nebo z místní pobočky mohou být použity až z 90 % na další rozvoj daného projektu nebo místní pobočky dle předloženého záměru vedoucím projektu nebo předsedou místní pobočky, který schválí výbor Společnosti.

 

9.2. Výdaje Společnosti

jsou prováděny v souladu s cíli Společnosti a schválenou projektovou činností.

 

9.3. Návrh rozpočtu Společnosti

schvaluje valná hromada. Připravuje jej výbor Společnosti, na základě návrhů vedoucích projektů a návrhů předsedů místních poboček.

 

9.4. Za hospodaření odpovídají

9.4.1. vedoucí projektů v rozsahu výborem schválených projektových rozpočtů,

9.4.2. výbor místní pobočky v rozsahu výborem Společnosti a schůzí místní pobočky schválených projektových rozpočtů,

9.4.3. výbor Společnosti v rozsahu valnou hromadou schváleného rozpočtu.

 

 

 

Aktualizováno v Praze dne 19.10. 2008 valnou hromadou Společnosti


TOPlist

NAVRCHOLU.cz