Výroční zprávy ČSVV

Výroční zpráva ČSVV 2008

A. Výroční zpráva
České společnosti pro výživu a vegetariánství 2008

1. Úvod
2. Přehled činnosti za rok 2008
3. Zpráva o hospodaření za rok 2008
4. Návrh rozpočtu na rok 2009
5. Návrh plánu činnosti na rok 2009
6. Členové výboru ČSVV, počet členů ČSVV
6.1. Členové výboru ČSVV
6.1. Počet členů ČSVV
7. Stručný přehled aktivních projektů
8. Nové projekty ČSVV
8.1. Vegetariánství jako cesta ke zdraví a vyšší kvalitě života
8.2. Wellness jídlo pro všechny
8.3. Školní stravování

B. Události roku 2009

1. Spolupráce s médii a jinými organizacemi:
1.1. Televizní pořad Pod pokličkou o vegetariánství
1.2. Stánek a přednáška ČSVV na veletrhu Biostyl
1.3. ČSVV na Biodožínkách v Nenačovicích u Berouna
2. Akce Klubu Dítě vegetarián
2.1. Jarní Inspirační pobyt rodičů s dětmi
2.2. Výprava na kolečkách
3. Další informace o činnosti a aktivitách ČSVV
3.1. Pracovní skupina pro rozvoj školního stravování MŠMT
3.2. Spolupráce s organizací Supreme Master TV
3.3. Internetový E-zpravodaj ČSVV
3.4. Nové propagační materiály
3.5. Webové stránky
3.6. Tisková konference o vegetariánství 1. října 2009 

C. Pozvánky na nejbližší akce ČSVV

1. Konference Výchova ke zdraví a kvalita života
2. Dětský koutek na veletrhu Harmonie – 8. – 10. 10., Letňany
3. Výroční Valná hromada ČSVV
4. Školení reprezentantů vegetariánství

A. Výroční zpráva
České společnosti pro výživu a vegetariánství 2008
 

1. Úvod

Milí členové a ostatní příznivci ČSVV,

ani se to nezdá tak dávno, co se na slavnostním setkání v Praze, v sále Unitárie,
2. dubna 1999 společnost zakládala a ejhle, už slavíme desáté výročí.

I přesto, že po celou dobu působí společnost jako neziskové občanské sdružení nadšenců, kteří bez nároků na odměnu pracují na projektech ve svém volném čase, vykonalo se mnoho záslužného. Nebudu vyjmenovávat vše, ale ráda bych se o pár udá-lostech a projektech zmínila.

Celých deset let je hlavním cílem společnosti propagovat a šířit zdravé vegetariánství, tj. správně složenou bezmasou stravu pro všechny, kteří mají zájem, tedy i pro ty, kteří se teprve stávají vegetariány i ty, co chtějí jen ozdravit svůj jídelníček. Dalším zásadním bodem, který po celou dobu trvání společnosti uskutečňujeme, je změnit postoj veřejnosti vůči vegetariánům - my nejsme ti, které je třeba ochraňovat
a zachraňovat, ne, vegetariáni, kteří dbají o správné složení své stravy a věnují se aktivní životosprávě jsou vzorem ostatním a ukazují směr a cíl, ke kterému by se
i ostatní, v zájmu svého zdraví a udržitelnosti života na naší planetě, měli přibližovat.

Historicky přelomovým mezníkem v pohledu na vegetariánství ve vědeckých kruzích ČR se stal rok 2004, kdy ČSVV přeložilo Stanovisko Americké dietetické asociace
a Kanadských dietologů k vegetariánství a hlavně získala kladná odborná stanoviska
k vegetariánství České pediatrické společnosti a Společnosti pro výživu. Od této doby již tedy každý vegetarián má možnost obhájit svůj způsob stravování poukázáním na tuto práci.

Díky projektu Škola vegetariánství proběhlo již několik praktických i teoretických školení - Setkání zájemců o vegetariánské stravování podle zásad ochranné stravy
a Školení reprezentantů vegetariánství, ze kterých odešlo řadu spokojených a sebevě-domých vegetariánů, kteří vybaveni znalostmi již vědí jak své vegetariánství s přehle-dem obhájit, mnoho spokojených maminek i dalších účastníků, kteří třeba teprve
o vegetariánství uvažují.

Maminky vegetariánky založily v roce 2006 Klub Dítě vegetarián, který skvěle funguje a poskytuje rodičům s dětmi nejen praktickou pomoc a zkušenosti s vegeta-riánstvím, ale i příjemné akce v kruhu podobně smýšlejících lidí.

Z webových stránek ČSVV se postupným vylepšováním a doplňováním informací stala studnice vědomostí a zkušeností otevřená pro všechny zájemce, ať již z řad vege-tariánů, či ostatních zájemců o zdravé stravování.

Zdlouhavý boj o změnu doporučených dávek živin a spotřebního koše pro vegetariány, který ve stávající podobě znemožňuje vařit ve školách a školkách vegetariánské jídlo, se pomalu blíží, jak doufáme ke zdárnému konci. Tento problém
v současné době řeší Pracovní skupina pro rozvoj školního stravování MŠMT, které jsme členy a o níž se dočtete dále. ČSVV nabízí také praktickou pomoc projektem Školní stravování.

Novými projekty Vegetariánství jako cesta ke zdraví a vyšší kvalitě života či Wellness jídelníček pro každého oslovujeme opravdu nejširší veřejnost. Základním dokumentem těchto projektů jsou především v letošním roce vydaná nově upravená výživová doporučení ČSVV s vědecky podloženými údaji o prospěšnosti bezmasé stravy. S jejich distribucí můžete pomoci i vy.

Závěrem bych ráda poděkovala všem aktivním členům ČSVV, především Jaroslavu Škvařilovi a jeho ženě Elišce, Lence Maříkové, Jitce Čulíkové a dalším maminkám
z Klubu Dítě vegetarián, Rudovi Vondřichovi, Honzovi Škvařilovi, Davidu Bartůškovi
a dalším, bez nichž by se ČSVV neobešlo. Kdo by se chtěl aktivně zapojit do našich projektů či přijít s novým, budeme rádi. Děkuji i ostatním příznivcům ČSVV, kteří naši činnost podporují finančně, protože bez nich bychom se samozřejmě neobešli.

Jitka Skočková, předsedkyně ČSVV

2. Přehled činnosti za rok 2008

14. duben 2008
Byla založena Pracovní skupina pro rozvoj školního stravování (PS) na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, jejichž členy jsou i zástupci Ministerstva zdravotnictví. ČSVV v této pracovní skupině zastupuje Jaroslav Škvařil. 

1. květen 2008

Vyšlo 3. číslo internetového E-zpravodaje Klubu Naše dítě vegetarián a ČSVV.

30. květen - 1. červen 2008

Škola vegetariánství, Střílky - Proběhlo již páté Setkání zájemců o vegetariánské stravování podle zásad ochranné stravy - kurz velmi prakticky uvádí do proble-matiky vegetariánství v souvislostech a poskytuje potřebný přehled zásad zdravé
a vyvážené vegetariánské stravy.

1. - 4. červen 2008

Klub Naše dítě vegetarián, Střílky - Inspirační pobyt rodičů s dětmi, zajímajících se o aktivní životosprávu a zdravý životní styl.

30. červenec 2008 

V časopisu pro ženy Dieta vyšel článek Jde to i bez masa? o výhodách a nevý-hodách vegetariánství. Na dotazy redaktorky časopisu odpovídal Jaroslav Škvařil.

27. červenec - 2. srpen 2008
Světový vegetariánský kongres IVU, Drážďany - Zúčastnili jsme kongresu, který pořádá co dva roky Mezinárodní vegetariánská unie (IVU). ČSVV zastupovala Jitka Skočková s příspěvkem o činnosti ČSVV a Zuzana Škvařilová s prezentací Vegeta-riánství jako základ udržitelné budoucnosti.

20. srpen 2008
Změněn redakční systém webových stránek ČSVV z Mambo na Joomla. Web tímto získal novou tvář.

25. září 2008 

Vyšla v časopisu Dieta odpověď na dotaz čtenářky, která se bála o dceru vegetariánku. Odkaz na článek na stránkách časopisu:

Dieta: http://mladazena.maminka.cz/scripts/detail.php?id=376087

29. září – 3. říjen 2008 

Klub Naše dítě vegetarián, Střílky - Inspirační pobyt rodičů s dětmi, zajímajících se o aktivní životosprávu a zdravý životní styl.

7. říjen 2008
Rozhovor o vegetariánství s Jaroslavem Škvařilem pro Supreme Master televizi. Rozhovor později vyšel jako součást DVD o vlivech produkce masa na životní prostředí, které vydalo a šíří zástupci Supreme Master TV.

19. říjen 2008 

Valná hromada ČSVV se uskutečnila v Praze, v jógacentru na Vinohradech a byla na ní prezentována činnost a budoucí záměry Společnosti.

12. prosinec 2008 

Rozhovor s Eliškou a Jaroslavem Škvařilovými o zdravé výživě a době vánoční v pořadu Apetýt v Českém rozhlase Brno.

3. Zpráva o hospodaření za rok 2008

3.1. Rozpočet na rok 2008


(dle zápisu z Valné hromady  ČSVV  č.10/2007)


Tisk a rozeslání výr. zprávy a zpravodaje, mediální propagace

15 000 Kč

Grafická úprava a dotisk propagačních materiálů ČSVV

20 000 Kč

Platba poplatků za delegáty ČSVV na vegetariánském  kongresu IVU v Drážďanech

10 000 Kč

Konfigurace informačního systému a platba webu ČSVV

20 000 Kč

Mzda sekretáře ČSVV

12 000 Kč

Daňové poradenství, přiznáni a vedení účetnictví

6 000 Kč

Celkem

83 000 Kč

3.2. Výdaje ČSVV v roce 2008

3.2.1. Tisk a rozeslání výroční zprávy 


Obálky, štítky, složenky

999 Kč

Rozeslání výroční zprávy ČSVV

2 420 Kč

Tisk výroční zprávy a zpravodaje

4 208 Kč

Celkem

7 627 Kč3.2.2. Propagační materiály

Tisk propagačních materiálů

1 078 Kč

Celkem

1 078 Kč

3.2.3. Sekretariát ČSVV


Odměna sekretáři za rok

12 000 Kč

Obnovení registrace domény ČSVV

355 Kč

Platba za roční P.O. BOX ČSVV

2 640 Kč

Další výdaje sekretáře

1 230 Kč

Celkem

16 225 Kč

3.2.4. Další výdaje ČSVV


Platba za delegáty na tiskové konferenci IVU

6 022 Kč

Platba - daňové poradenství a zpracování daňového přiznání

2 400 Kč

Platba za poradenskou službu v oblasti: Vyhledání potenciálních spolupracujících partnerů, zkontaktování je
a dohodnutí formou spolupráce klienta s nimi.

11 900 Kč

Pronájem prostorů pro konání VH

1 000 Kč

Platba za systém EduBase

8 617 Kč

Celkem

29 939 Kč

3.3. Příjmy 2008


Členské příspěvky

56 805 Kč

Ostatní příjmy

1 815 Kč

Celkem

58 620 Kč

3.4. Výsledek hospodaření za rok 2008


Příjmy

58 620 Kč

Provozní režie

42 869 Kč

Mzdy

12 000 Kč

Výsledek hospodaření

3 751 Kč

Ke dni 31. 12. 2008 měla ČSVV k dispozici na účtu 69 720 Kč a 1951 Kč
v pokladně ČSVV. Zprávu vypracoval sekretář ČSVV Jan Škvařil.

4. Návrh rozpočtu na rok 2009


4.1. Výdaje - plán

Tisk a rozeslání výroční zprávy a zpravodaje, mediální propagace       10 000 Kč
Grafická úprava a dotisk propagačních materiálů ČSVV                                         10 000 Kč
Konfigurace systému a platba webu ČSVV                                                                                               20 000 Kč
Mzda sekretáře                                                                                                                                                                                               12 000 Kč
Daňové poradenství, daňové přiznání, vedení účetnictví                                          3 000 Kč
Poradenství, pomoc při získávání grantů                                                                                                     6 000 Kč
10-leté výročí                                                                                                                                                                                                   15 000 Kč
Celkem                                                                                                                                                                                                                             76 000 Kč

4.2. Příjmy - plán

Členské příspěvky                                                                                                                                                                                          30 000 Kč
Sponzorské dary                                                                                                                                                                                             40 000 Kč
Příjmy z aktivit Školy vegetariánství                                                                                                                             10 000 Kč
Celkem                                                                                                                                                                                                                             80 000 Kč

5. Návrh plánu činnosti na rok 2009

5.1. Škola vegetariánství

- organizace Setkání pro zájemce o vegetariánské stravování dle zásad ochranné stravy

- realizace e-learningové školy

- organizace Školení reprezentantů vegetariánství

5.2. OSpN

- vydání nových výživových doporučení
- svojí činností podporovat ostatní projekty, zvláště Školu vegetariánství

5.3. Klub Naše dítě vegetarián

- organizace Inspiračních pobytů pro rodiče s dětmi

- zodpovídání dotazů přicházejících na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5.4. Ostatní

- aktivní účast na konferenci Výživa ke zdraví a kvalita života

- spolupráce se školskými subjekty při zavádění vegetariánských jídel do školních jídelen

- vydání Zpravodaje a výroční zprávy

- zodpovídání dotazů přicházejících na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- spolupráce s médii, na článcích do novin a časopisů

- vydávání e-zpravodajů

- správa webu a informací o projektech

6. Členové výboru ČSVV, počet členů ČSVV

6.1 Členové výboru
Předsedkyně ČSVV: MgA. Jitka Skočková
Volení členové výboru: MgA. Jitka Skočková, Jaroslav Škvařil, Ing. Rudolf Vondřich 
Koptovaní členové: Ing. Lenka Maříková 

6.2 Počet členů ČSVV
Ke 30. 8. 2009 měla ČSVV 146 platících členů, 16 neplatících členů (rodinných příslušníků), celkem 162 členů.

7. Stručný přehled aktivních projektů

  • Odborná skupina pro nutrici (OSpN) 
  • · Odborná skupina pro environmentální vlivy výživy (OSpE)
  • · Odborná skupina pro výživové směry (OSpS)
  • · Odborná skupina pro gastronomii (OSpG)
  • · Škola vegetariánství
  • · Klub dítě vegetarián
  • · Projekt spolupráce
  • Správa ČSVV

Odkaz na podrobný přehled projektů najdete na webu ČSVV www.csvv.cz, v dolní části stránky "Vítejte v ČSVV".  

8. Nové projekty ČSVV


8.1. Vegetariánství jako cesta ke zdraví a vyšší kvalitě života
Základním nástrojem projektu Vegetariánství jako cesta ke zdraví a vyšší kvalitě života je výživové doporučení České společnosti pro výživu a vegetariánství (ČSVV), které vede k realizaci Hippokratova doporučení: „Nechť tvá strava je tvým lékem, a ne tvůj lék tvojí stravou."
Výživová doporučení ČSVV vznikla díky mnohaleté vědecké práci členů odborných skupin ČSVV, která navazuje na společný projekt s ministerstvem zdravotnictví "Ochranná strava" z roku 1989.
Novinkou, která dnes chybí většině výživových doporučení je nápojová pyramida.
Projekt Vegetariánství jako cesta ke zdraví vychází z předpokladu, že vegetariáni již prošlapali cestu, kterou dnes odborníci na výživu doporučují celé populaci v hospodářsky vyspělých zemích:
- snížit konzumaci potravin živočišného původu
- zvýšit procento obilovin převážně s využitím všech složek zrna, na úkor výrobků
z bílé mouky
- zvýšit konzumaci luštěnin, zeleniny, ovoce a olejnatých semen

ČSVV chce prostřednictví svých členů a projektu Cesta ke zdraví nabídnout svým spoluobčanům pozitivní praktické zkušenosti vegetariánů s těmito moderními trendy ve výživě. Projektem chce ČSVV podpořit "Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky", vytyčený vládou již v roce 1998 a přijetí nových doporučených dá-vek živin (DDŽ), o kterém rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví. Tyto nové DDŽ jsou mnohem blíže vegetariánskému než současnému konvenčnímu způsobu stra-vování. Více na: http:// cesta.csvv.cz

8.2. Wellness jídlo pro všechny
Dnes se stal pojem wellness natolik populárním, že takto označenou nabídku najdeme téměř v každém rekreačním i rehabilitačním zařízení. Tyto nabídky, označené stejným pojmem, se však liší jak co do kvality tak co do rozsahu nabízených služeb. Téměř všem však chybí nabídka stravování, která by odpo-vídala významu pojmu wellness.

Česká společnost pro výživu a vegetariánství přichází s nabídkou wellness jídel, která jsou vhodná nejen pro rekreační a rehabilitační zařízení, ale i pro ostatní stravovací provozy, jako jsou např. školní a závodní jídelny. Wellness jídla jsou aplikovatelná i do každé rodiny. Více na: http:// wellness.csvv.cz

8.3. Školní stravování
Návrh postupu při změně školního stravování.
Více na: http:// skolni.stravovani.csvv.cz

TOPlist

NAVRCHOLU.cz