Konference

Konference výchova ke zdraví a kvalita života II.

Zveme všechny zájemce o zdravý životní styl na konferenci Výchova ke zdraví a kvalita života II, která proběhne 8. - 10. 10. 2009 v Hluboké nad Vltavou. ČSVV se opět stala spoluorganizátorem této akce, zhodnocení minulého ročníku naleznete zde.

Konferenci pořádá:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - Katedra výchovy
ke zdraví ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU, Státním zdravotním
ústavem Praha a ČSVV pořádá pod záštitou Mgr. Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského
kraje, záštitou rektora JU prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc a děkanky PF JU
doc. PhDr. Aleny Hošpesové, Ph.D.


Tématické okruhy konference:


1. Koncepce řešení zdraví pedagogů: duševní hygiena, syndrom
vyhoření, rizika a faktory pedagogické profese, koncepční řešení
podpory zdraví.


2. Výchova ke zdraví ve školství: nové trendy a změny, kurikulární
problematika, prevence sociálně patologických jevů ve školství,
prevence chorob a zdravý životní styl.


3. Možnosti aktivního ovlivnění kvality života: životospráva a výživa,
pohybové režimy, hodnotová orientace, edukace ke zdraví
v seniorském věku.

OFICIÁLNÍ JAZYK KONFERENCE
Čeština, angličtina, slovenština.


VĚDECKÝ VÝBOR
doc. PaedDr. Pavol Bártík, Ph.D.
prof. Eugenius Bolach, Ph.D.
prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
doc. Dr. Rado Pišot, Ph.D.
prof. Dr. Norbert Seibert
prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. prof.
MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.


FORMY PREZENTACÍ

Referáty, postery, workshopy.
• Hlavní referáty v rozsahu 30 minut s následnou desetiminutovou diskusí.
• Referáty v rozsahu 10 minut s následnou pětiminutovou diskusí.
• Postery – velikost 120 x 90 cm. Jejich text má být čitelný ze vzdálenosti 1 – 3 m.
• Workshopy v rozsahu 45 minut s následnou patnáctiminutovou diskusí.


REFERÁTY A PŘÍSPĚVKY DO SBORNÍKU

Referáty mohou být předneseny v některém z uvedených jednacích jazyků. Z hlediska časových i
personálních nebude pro všechny příspěvky zajištěn překladatel, proto doporučujeme zpracovat
prezentaci v angličtině a mluvený projev ve vlastním jazyce (nebo naopak). Po přednesení příspěvku
(max. 10 minut) bude následovat diskuse (cca 5 minut). Příspěvek v elektronické podobě (v ofi ciálním
jazyce) upravený podle pokynů (v příloze oznámení) očekáváme do 31. 7.2009.
Jestliže nebude dodržen termín a pokyny k úpravě textu, nemůžeme zaručit zařazení příspěvku
do programu konference a do sborníku. Všechny příspěvky budou recenzovány. Recenzní posouzení
navazuje na přípravu příspěvku do tisku a proto organizátor nebude mít možnost informovat autora
o jeho nedostatečném zpracování. O zařazení příspěvku do sborníku a do programu konference rozhoduje
vědecký výbor. Předpokládáme účast na konferenci a vystoupení alespoň jednoho z autorů.
Z konference bude vydán sborník a každý účastník jej obdrží při prezentaci.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: s příspěvkem zároveň pošlete, prosím, kopii dokladu o zaplacení (naskenovanou).
Bez tohoto potvrzení nebude příspěvek akceptován a zařazen do sborníku, ani nebude
počítáno s přímou účastí na konferenci (po tomto datu nelze zajistit ubytování). Další (druhou) kopií
o platbě bude nutno se ještě jednou prokázat při prezenci u organizátorů konference.


ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Mgr. Vlasta Kursová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Kornatovská, DiS.
Mgr. Jan Schuster
Přemysl Šesták
Jaroslav Škvařil
David Šťastný
Marie Ticháková
Jana Veverková


PŘIHLÁŠKY
Přihlášky s možností on -line podobou jsou na internetových stránkách PF JU:
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/vkz/
Formulář ofi ciální přihlášky je v příloze ve zvláštním souboru (word).
Přihlášky očekáváme nejlépe do 30.6.2009.


KONFERENČNÍ POPLATEK
Konferenční poplatek ve výši 3900 Kč (nebo 160 EUR) je nutné uhradit nejpozději do 31. 7. 2009
na účet 227440991/0300, jako variabilní symbol uvést 91092 a specifi cký symbol rodné číslo
účastníka. Je skutečně nutné uvést jméno plátce z důvodu identifi kace platby.
Poplatek zahrnuje ubytování, stravování, sborník, společenský večer, občerstvení v průběhu konference,
administrativní a organizační výdaje, konferenční materiál. V případě pozdější platby nebude
možné zařadit příspěvek do sborníku. Cena konferenčního poplatku je stejná pro všechny účastníky
(tzn. nemění se dle délky ubytování, v případě žádného ubytování apod.).


UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Zajišťuje organizátor konference v místě konání konference.


UBYTOVÁNÍ:
V hotelu Štekl - Hluboká nad Vltavou. Účastníci, kteří budou chtít zajistit ubytování mimo konferenční
dny (např. 7.10.2009, 11.10.2009) upozorní na tuto skutečnost v přihlášce (vepsáním požadavku).
Organizátor konference je pak schopen ubytování zajistit, platba proběhne na místě
(v recepci hotelu) v hotovosti: cena za jednu noc na jednolůžkovém pokoji 1 500 Kč, na dvoulůžkovém
pokoji 2 500 Kč. Bez uvedených náležitostí nocleh mimo konferenční termín zajistit nelze.


STRAVOVÁNÍ:
Na základě údajů v přihláškách, pořadatel zajistí stravování v hotelu Štekl Hluboká nad Vltavou.


DOPLŇKOVÝ PROGRAM

Cyklistika, cvičení v zámeckém parku, procházky, golf v přírodním areálu Hluboká nad Vltavou,
návštěva zámku Hluboká nad Vltavou a Mysliveckého zámečku Ohrada.


KONTAKTY
Internetová adresa: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/vkz/
Kontaktní adresa pro posílání příspěvků: Mgr. Vlasta Kursová Ph.D.
Katedra výchovy ke zdraví PF JU
Dukelská 9, 370 01 České Budějovice
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontaktní adresa pro případné dotazy: Jana Veverková
Katedra výchovy ke zdraví PF JU
Dukelská 9, 370 01 České Budějovice
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: + 420 38 777 3159


POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU A SOUHRNU


PŘÍSPĚVEK má obsahovat nové poznatky z vědních oborů příslušné sekce nebo zkušenosti s transferem
do praxe. Příspěvek zpracujte ve formátu MS Word, maximální rozsah příspěvku je pět stran
včetně textu, tabulek, grafů a použité literatury a zašlete elektronickou poštou do 31.7.2009 na
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


POSTERY mají vizuální formou prezentovat výsledky vědeckých prací související s tématy konference.
Předepsaná velikost (120 x 90 cm). Jejich text by měl být snadno čitelný ze vzdálenosti 1 - 3 m.
Podobně jako u příspěvků, je nutné uvést souhrn včetně názvu v jazyce anglickém.


ÚPRAVA PŘÍSPĚVKU
PÍSMO: Times New Roman o velikosti 12, řádkování 1, okraje nahoře, dole, vlevo, vpravo 3,0 cm;
první řádek každého odstavce odsaďte 0,5 cm (prosím, nepoužívejte k odsazení mezerníku), zarovnejte
do bloku.


ZÁHLAVÍ: Název (písmo velké, tučné o velikosti 14 bodů vycentrovaně); vynechat řádek; jméno,
příjmení autora, autoru (velkým písmem o velikosti 12 bodů); na další řádek vycentrovaně název
pracoviště autora, autorů, města, státu.


ČLENĚNÍ TEXTU: Úvod, problém, cíl, metody, výsledky a diskuse, závěr, literatura, souhrn v angličtině.
Názvy kapitol pište od levého okraje velkými tučnými písmeny o velikosti 12 bodů.


TABULKY A OBRÁZKY: Každá tabulka musí mít číslo a označení (text) nad tabulkou na jejím levém
okraji. Název obrázku ve spodní části vlevo. Číslování tabulek a obrázků je průběžné. Obrázky a tabulky
zařaďte do textu a dbejte na jejich ostré a čitelné vytištění.


LITERATURA (PODLE MANUÁLU APA):
Neperiodika (knihy, sborníky, monografi e, skripta, audiovizuální media apod.) Autor, A. (2000). Název
díla. Místo vydání: Vydavatel.
Periodika (pravidelně vydávané žurnály, časopisy, sborníky apod.)
Autor, A., Autor, B., & Autor, C. (2000). Název článku. Název časopisu, ročník(číslo výtisku), stránky.
Podrobnější informace v publikaci: Frömel, K.(2002). Kompendium psaní a publikování v kinantropologii.
Olomouc: Univerzíta Palackého FTK.


ANGLICKÝ NÁZEV + SOUHRN: Na konci příspěvku zařaďte název a souhrn v angličtině v rozsahu
10 - 20 řádků. Název velké tučné písmo o velikosti 12, vycentrované. Musí obsahovat cíl, základní
údaje o souboru, metody, výsledky, závěry zdůrazňující nové poznatky a přínos práce Za souhrnem
uveďte 4 - 6 klíčových slov v angličtině.

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz