Konference

Žádost o schválení DDŽ pro děti

 Žádost o schválení návrhu doporučených dávek živin a hodnocení vegetariánství

Vážený pan
Ředitel MUDr. Jaroslav Kříž
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
110 00 Praha

V Brně dne 24.6.1999

Vážený pane řediteli,
Na základě našeho osobního jednání jsem zpracoval níže uvedenou žádost a zdůvodnění, včetně příloh.

Žádáme Vás o projednání a schválení níže uvedeného hodnocení vegetariánství a návrhu doporučených dávek živin pro alternativní stravování dětí od 3 do 6 roků.

1. ZDŮVODNĚNÍ:
V roce 1993 byl vyhláškou MŠMT ČR uveřejněnou ve s.z. 48/93 vymezen spotřební koš pro lakto-ovo-vegetariánské stravování a pravidla pro zavedení tohoto typu stravování u všech stravovaných děti. Od vydání vyhlášky došlo v ČR mnohokrát k znemožňování zavedení a uplatňování tohoto typu stravování z důvodu nevhodně stanovených doporučených dávek živin a spotřebního koše. Na podzim 1998 došlo v Brně k nejzávažnějšímu postihu ředitelky mateřské školy za nedodržování doporučených dávek živin Městskou hygienickou stanicí. MHS zahájila správní řízení k_nápravě porušování zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. (viz příloha č. 1). Tímto aktem dochází k porušení Listiny základních práv a svobod. Jedná se o menšinu cca 2% obyvatelstva, která se hlásí k alternativním způsobům stravování, založeným převážně na rostlinné stravě.
Výše uvedené porušování Listiny základních práv a svobod vedlo k petiční podpoře aktivit ke změně doporučených dávek živin a spotřebního koše pro alternativní stravování dětí ve školství, kterou k dnešnímu dni podepsalo 1165 signatářů (viz příloha č. 2). Dalším aktem k nápravě porušování práv bylo založení České společnosti pro výživu a vegetariánství (ČSVV) (viz příloha č. 3). Níže uvedené návrhy, o jejichž schválení tímto žádáme schválila Odborná skupina ČSVV pro výživu na svém první zasedání(viz příloha č.4).

Jako formu pro posouzení naší  žádosti navrhujeme uspořádání konference, které se účastní zástupci Vašeho Poradního sboru pro výživu a zástupci Odborné skupiny ČSVV pro výživu.

2. STANOVISKO ODBORNÉ SKUPINY ČSVV PRO VÝŽIVU K VEGETARIÁNSTVÍ
Souhlasí s Prohlášením americké dietetické asociace (ADA) k vegetariánství a považuje Prohlášení za stěžejní materiál pro odbornou diskusi o vegetariánství v ČR (viz příloha č. 5).

3.  NÁVRH ČSVV DOPORUČENÝCH DÁVEK VYBRANÝCH ŽIVIN PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ PRO DĚTI VE VĚKU OD 3 DO 6 ROKŮ
Návrh se uveden v samostatné příloze (č.6) včetně jeho zdůvodnění (příloha č. 7)

Jaroslav Škvařil
předseda Společnosti

MUDr. Zbyněk Luňáček

Přehled příloh:
1. Hodnocení stravování v WMŠ Brno, Božetěchova 15
2. Poslední arch petice
3. Prohlášení ČSVV
4. I. setkání Odborné skupiny ČSVV pro výživu
5. Stanovisko Americké dietetické asociace k vegetariánství
6. Návrh doporučených dávek
7. Zdůvodnění doporučených dávek

TOPlist

NAVRCHOLU.cz