Vyhláška o školním stravování

Třetí dopis MŠMT ČR

Třetí (NEODESLANÝ) dopis MŠMT ČR ve věci vegetariánského stravování dětí v mateřských školách

ČSVV         

V Brně dne 17.2.2003

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

 

Karmelitská 7

 

118 12 Praha

 

 

 

K č.j.: SÚ 473/2002-26

 

 

 

 

Vážená paní ministryně,

 

 

            bylo nám doručeno stanovisko č.j.: SÚ 473/2002-26 ze dne 18. 12. 2002, podepsané v.r. paní Ing. Boženou Sukovou, ředitelkou odboru odměňování a pracovněprávních záležitostí, ve kterém MŠMT reaguje na náš návrh na zrušení části vyhlášky č. 43/1993 Sb., o školním stravování.

 

 

            Z jeho obsahu vyplývá následující:

 

 

A)        Váš úřad dospěl při rozboru obdobných právních aspektů, ze kterých vycházíme my, k zásadně odlišnému právnímu názoru. Vzhledem k naší právní analýze nám nezbývá než uvést, že z Vaší strany byla nesprávně posouzena předmětná ustanovení Ústavy ČR, příslušných zákonů a vyhlášek.

 

 

B)        Ve Vašem stanovisku obhajujete skutečnosti a názory, které naše Společnost nikdy nezpochybňovala a nenapadala. Vyvoláváte tak zkreslenou představu o tom, co je předmětem sporu a o požadavcích ČSVV! (V uvozovkách níže je vždy uveden text Vašeho stanoviska.)

 

 1. Považujeme za správné, že „stát, který na stravování dětí/žáků přispívá nemalými, ale nikoli neomezenými částkami“ (zajištění ochranné stravy je finančně méně nákladné, než současné stravování dětí/žáků) „stanoví určitá pravidla jejich poskytování, včetně stanovení výživových norem, které vycházejí ze studií“ (ale ze studií zastaralých 30 a více let!) „odborných orgánů a institucí zabývajících se výživou a stravováním a k nimž nemělo připomínky ani Ministerstvo zdravotnictví“. Vytýkáme Vám však, že stát – MŠMT tak učinilo nezákonným způsobem a dále nerespektuje zákon a tím znemožňuje  progresivní změny v této oblasti.

   

 2. Považujeme za správné, že „Ministerstvo zdravotnictví plně podporuje zajištění školního stravování s respektováním doporučených dávek živin“. Vytýkáme Vám však, že vyhláška a orgány ji aplikující hovoří o závazných a nikoliv doporučovaných dávkách.

   

 3. Považujeme za správné, že „Zákon o ochraně veřejného zdraví stanoví povinnost zajistit, aby podávané pokrmy splňovaly výživové požadavky podle skupiny spotřebitelů, pro které jsou určeny. V konkrétním případě to znamená respektování věkových zvláštností a potřeb dětí, které v období růstu a vývoje potřebují plnohodnotnou, pestrou a nutričně vyváženou stravu“. Vytýkáme Vám však, že právě taková strava není dětem/žákům zajišťována, protože, jak uvedeno výše, vycházíte z překonaných vědeckých poznatků.

   

 4. Souhlasíme s tím, že „školní stravování je velmi potřebné“. Vytýkáme Vám však, že není zajišťováno dostatečně moderně.

   

 5. Souhlasíme s tím, že „prostřednictvím školního stravování“ lze (ale nejsme sto posoudit, nakolik se to „daří“) „prosazovat správné stravovací návyky dětí i v rodině“ a že „v řadě případů je toto stravování, např. při problematické rodinné péči, nezastupitelné.“ Taktéž nezpochybňujeme, že z mnoha a „ i těchto důvodů je třeba udržovat jeho kvalitu stanovením výživových norem.“ Vytýkáme Vám však, že prosazujete návyky, které nejsou odbornou veřejností již považovány za správné (viz doporučené dávky ve státech západní Evropy) a že právě stávající výživové normy způsobují pokles kvality školního stravování.

   

 

Považovali jsme  za nezbytné komentovat výše uvedené citace Vašeho stanoviska neboť jinak by mohl vzniknout dojem, že naše Společnost požaduje vše jiné, jenom ne to nejpodstatnější a to, aby Váš úřad postupoval dle Ústavy a v mezích zákona.“

 

 

            Závěrem poukazujeme na nemístnost Vašeho argumentu (druhá strana stanoviska, první odstavec), že práva rodičů nejsou omezena, protože není zakotvena povinnost nechat své dítě stravovat ve školním zařízení. ČSVV nikdy netvrdila (viz předcházející korespondence), že práva rodičů jsou omezena, protože je zakotvena povinnost dětí/žáků stravovat se ve školním zařízení. Vysvětlovali jsme, že rodiče těch dětí, jimž je bráněno se stravovat v souladu s nejmodernějšími poznatky lékařské vědy (bez toho, že by tím byly omezovány jiné děti/žáci), jsou takto diskriminováni, protože stát jim na rozdíl od jiných odpírá poskytnout školní stravování (a to pro jejich jiné přesvědčení).

 

 

            Vzhledem k Vašemu názoru na tuto problematiku a k současné alarmující situaci v této oblasti nám nezbývá než se obrátit se na Veřejného ochránce práv v Brně.

 

 

 

 

            S pozdravem

 

 

 

 

 

            David Bartůšek

 

            předseda ČSVV

TOPlist

NAVRCHOLU.cz