Podpora školního stravování

Pokyn rodičů

Pokyn rodičů

 

dětí Mateřské školy Hrabačov ze dne 1. 9. 2002

ke stravování

vydán ředitelce Mateřské školy Hrabačov

 

(dle bodu 2.8 přílohy vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 48/1993 Sb., o školním stravování)

 

Čl. 1

 

            My, níže podepsaní rodiče a zákonní zástupci dětí docházejících do Mateřské školy Hrabačov, zřízené obcí Jilemnice, okres Semily, majíce na zřeteli:

·      péči o zdraví našich dětí,

·      jejich zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj,

·      jejich práva zaručená Úmluvou o právech dítěte, jež je pro území ČR platná od 6. 2. 1991,

a dále vědomi si své odpovědnosti a svých povinností stanovených nejen Úmluvou o právech dítěte, ale určených nám rovněž ustanovením § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, tedy především vědomi si rodičovské zodpovědnosti za péči o zdraví našich nezletilých dětí a naší povinnosti důsledně chránit jejich zájmy, dáváme tímto pokynem obecně na vědomí, že

 

vyžadujeme

(a splňujeme tak požadavek platné právní úpravy)

 

stravování našich dětí v Mateřské škole Hrabačov na základě principů ochranné stravy, výživových norem a průměrné spotřeby vybraných druhů potravin uvedených v příloze tohoto pokynu, která je jeho nedílnou součástí.

 

Čl. 2

 

            Naše oprávnění k vyžádání si ochranného stravování, jež provádíme formou tohoto pokynu pro Mateřskou školu v Hrabačově, pramení prvotně z Úmluvy o právech dítěte a zákona o rodině, druhotně z vyhlášky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, která v úvodním ustanovení § 1 definuje školní stravování, jako společné stravování dětí a žáků a pracovníků předškolních zařízení, škol a školských zařízení atd., z čehož vyplývá, že upravuje rovněž stravování v mateřských školách. V bodě 2.8 přílohy této vyhlášky je potom rodičům a zákonným zástupcům dětí umožněno, pokud s tím oni všichni, včetně pracovníků (rozuměj pracovníků mateřské školy) souhlasí, svým vyjádřením uplatnit jiné stravování dětí, než tradiční, běžné, charakterizované tabulkou 2.1 zmíněné přílohy.

 

 

Čl. 3

 

            Tento pokyn, jímž vyžadujeme na Mateřské škole v Hrabačově podávání ochranné stravy dětem, nelze vykládat jinak, než uvedeno v článku 1, především jej nelze použít proti zájmům dítěte.

            Závaznost pokynu rodičů není podmíněna ani schválením zřizovatele školy, či oznámením zřizovateli školy nebo školskému úřadu (viz znění vyhlášky č. 48/1993 Sb.).

            Pokyn nás, níže podepsané rodiče, nezavazuje k žádným povinnostem, ledaže jsou nám stanoveny zákonem, ale umožňuje nám realizovat právo na péči o dítě.

            Pokyn je vyhotoven ve třech originálech, které mají včetně přílohy X stran. Jeden z originálů si ponechá zástupce mateřské školy a zbývající dva vybraný zástupce z nás, rodičů.

            Projev naší, zde obsažené, svobodné a omylu prosté vůle dobrovolně stvrzujeme svými podpisy.

 

 

 

V Hrabačově

 

Jméno a příjmení dítěte            Jméno a příjmení rodiče                                   Datum              Podpis

1.    Josef Novák....................              Petr Novák, nar. 12.12. 1974.......................1.9.2002......................

2.    Martin Nováček............    .           Stanislava Nováčková, nar. 12.12. 1975.....1.9.2002.......................

3.   

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

1.1 Principy ochranné stravy

 

1.2 Výživové normy ochranné stravy

 

 

 

Vyjádření pracovníků

Mateřské školy Hrabačov

k pokynu rodičů ke stravování

ze dne 1. 9. 2002

 

 

            My, pracovníci Mateřské školy Hrabačov respektujeme práva a zodpovědnost rodičů při péči o děti, vyjdeme jim v mezích zákona vstříc a souhlasíme s uplatňováním ochranné stravy, specifikované v příloze pokynu rodičů ke stravování ze dne 1. 9. 2002, při stravování dětí v naší mateřské škole.

 

            Naše vyjádření je vyhotoveno ve třech originálech. Jeden z originálů si ponechá ředitel mateřské školy a zbývající dva vybraný zástupce rodičů.

 

            Projev naší, zde obsažené, svobodné a omylu prosté vůle dobrovolně stvrzujeme svými podpisy.

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení pracovníka Mateřské školy Hrabačov                      Datum              Podpis

1.    Jaroslava Jiroušová, nar.                                                            1.9.2002.....................

 

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz