Výroční zprávy ČSVV

Výroční zpráva 2001 2 pol

   Výroční zpráva 2001 - druhé pololetí

Obsah:

  • Výsledky DOSAŽENÉ ČESKOU SPOLEČNOSTÍ PRO VÝŽIVU A VEGETARIÁNSTVÍ (ČSVV) za druhé pololetí 2001

  • Chronologický přehled Výsledků práce ČSVV v období od minulé valné hromady

  • Přehled Průběžně fungujících projektů ČSVV

  • Podrobné zprávy o nejdůležitějších akcích minulého období

  • Zpráva o Hospodaření Čsvv v roce 2001


Výsledky a Skutečnosti ČSVV za druhé pololetí 2001:

I. OSpN PřIPRAVILA K TISKU BROžURU S DůLEžITOU PROBLEMATIKOU “VEGETARIáNSTVí A DěTI”

II. ČSVV BYLA POřADATELEM ODBORNéHO SEMINářE NA TéMA “GASTRONOMIE NOVéHO TISíCILETí”

III. PREZENTACE KLADNýCH VLIVů VEGETARIáNSKé STRAVY NA TRADIčNí KONFERENCI “VýžIVA A POTRAVINY” (POřáDá SPOLEčNOST PRO VýžIVU)

V. PřESTěHOVáNí KANCELářE ČSVV DO PROSTOR NEKUřáCKé KAVáRNY ZAMěřENé NA PROPAGACI ZDRAVéHO žIVOTNíHO STYLU (VEGETARIáNSKá MENU)


Chronologický přehled Výsledků práce ČSVV v období od minulé valné hromady

1.18. - 25. září 2001 - aktivní účast na XVIII. mezinárodní konferenci WACRA

(World Association of Case Research Analyses), Vídeň, Rakousko, "Sustainable Development through Research and Learning", přednáškou "Obtaining of Raw Materials for Foodstuff Production from the Economical, Ecological, Ethical and Social Points of Views", - ČSVV reprezentoval Ing. Richard Barták, CSc.

2.25. - 27. 9. 2001 Informační stan v centru Brna

Téma: vegetariánství, ochrana a práva zvířat. Pořádalo NESEHNUTÍ za aktivní spolupráce sdružení Děti Země a ČSVV (koordinátoři David Bartůšek a Martina Matušková). Na Malinovského náměstí byl v uvedeném termínu postaven stan s informačními materiály těchto sdružení. Kolemjdoucí měli možnost oslovit zástupce těchto sdružení s dotazy k dané problematice. Stánek upozorňoval na datum 1. říjen – DEN VEGETARIÁNSTVÍ

Akce vrcholila promítáním filmu “Snězený svět” a besedou s odborníky v kavárně HAMLET 27. 9. 2001 na tato témata: · “Ochrana práv zvířat na Slovensku” (diapozitivy, doprovodný komentář ) – Ladislav Ďurkovič (bývalý předseda Slobody zvierat). Přednášející velmi pěkně ukázal s pomocí diapozitivů bohatou činnost slovenských ochránců zvířat. Promítnutý videosnímek “Snězený svět” byl nádhernou ukázkou, jakou devastaci zdraví a přírody způsobuje konzumace masa lidmi.

“Vegetariánství a zdraví člověka” (přednáška pro veřejnost) – MUDr. Zbyněk Luňáček – Přednáška navázala na vystoupení slovenského představitele Slobody zvierat. MUDr. Luňáček poukázal na zdravotní aspekty vegetariánské stravy a zdůraznil vhodnost vegetariánské stravy pro dospělé i děti. Poukázal na riziko vzniku některých onemocnění následkem konzumace masa, zejména osteoporózy a cukrovky.

3.28.9. 2001 Přednáška pro veřejnost Jindřichův Hradec.

“Vegetariánství jako součást zdravého životního stylu”. MUDr.Zbyněk Luňáček. Přednáška se uskutečnila ve velmi příjemném prostředí čajovny. Byla opravdu neformální a následovaná zajímavou diskusí. Po diskusi už posluchači i přednášející jen vychutnávali čaj.

4.29. 9. 2001 – Pochod za zdravím – Mariánské údolí v Brně.

Organizovala Kancelář zdravých měst Brno (Mgr. Draholová) za aktivní spolupráce a poradenství ČSVV (David Bartůšek a Jaroslav Škvařil). Na shromaždišti účastníků pochodu byla naší Společností zajištěna ochutnávka vegetariánských pokrmů (vyrobila firma KLASO). Akce byla propagována v regionálních médiích a byla hrazena z finančních prostředků Kanceláře Zdravých měst Brno.

5.1. 10. 2001 – DEN VEGETARIÁNSTVÍ - Přednáška na téma ekologické zemědělství

Akce proběhla v sále nové kanceláře ČSVV v nekuřácké kavárně HAMLET v Brně. Organizovaly Hnutí DUHA a ČSVV. Přednášku a diskusi vedla Petra Vetečníková

6.2. 10. 2001 GASTRONOMIE NOVÉHO TISÍCILETÍ

Praktický seminář pro kuchaře a vedoucí restauračního stravování . Seminář pořádala ČSVV ve spolupráci s SOŠ Kroměříž jako součást dnů zdraví Města Zlína. Koordinátorem byl Tomáš Čabla. Odborný garant za ČSVV Jaroslav Škvařil. Viz samostatný dokumet.

7.3.10.2001 Aktivní účast na akci “Boskovické dny zdraví”

pořádané společností Nesehnutí v Boskovicích, přednáška na téma "Získávání surovin pro výrobu potravin s hlediska ekonomického, ekologického, etického a sociálního", doprovázená barevnými diapozitivy, tabulemi a grafy. Přednášel Ing. Richard Barták, CSc.

8.4. 10. 2001 Přednáška pro veřejnost v rámci dnů zdraví Města Zlína.

“Vegetariánství jako součást zdravého životního stylu” -. MUDr.Zbyněk Luňáček. Přednáška pro veřejnost tématicky navazovala na výše uvedený seminář a Dny zdraví ve Zlíně a zorganizovalo ji Sdružení Jóga v denním životě Zlín. Uskutečnila se v reprezentativních prostorách zlínské radnice. Opět se rozproudila zajímavá diskuse a nechybělo velmi chutné občerstvení. Posluchače zaujaly zejména grafy, zobrazující zvýšený počet zlomenin kostí u konzumentů masa a naopak snížený výskyt zlomenin ve vegetariánské populaci. Účastníci vyjádřili touhu přednášku v budoucnu zopakovat.

9.18.10.2001 Konference Výživa a potraviny v Pardubicích. Viz samostatný dokument.

10.18.10.2001 Přednáška pro veřejnost Olomouc.

Téma: “Vegetariánství jako součást zdravého životního stylu”. Přednášel MUDr. Zbyněk Luňáček. Přednáška se uskutečnila ve vegetariánské restauraci za hojné účasti posluchačů. O přestávce dostali všichni výtečné občerstvení a mohli si koupit knihy s vegetariánskou tématikou. Příjemná byla účast našich přátel z OHZ (Ochrana hospodářských zvířat) z Prostějova, kteří přednesli v diskusi řadu zajímavých postřehů a informací. Tato přednáška byla určitě podnětem k rozvoji dalších vegetariánských aktivit v Olomouci.

Přehled Průběžně fungujících projektů ČSVV:

Jak jsme již naše členy opakovaně informovali, podala ČSVV návrh na novelizaci doporučených dávek živin pro školní stravování. Současný stav, kdy jsou našim dětem doporučovány např. trojnásobně vyšší než potřebné dávky bílkovin již není dále udržitelný.

Odborná skupina pro nutrici pracuje na vymezení dávek živin pro ochrannou stravu. Její Zjednodušená definice zní: Ochranná strava je takový způsob výživy, který v maximální možné míře chrání před vznikem těch civilizačních nemocí, jejichž rizikovým faktorem je strava. Tímto rizikovým faktorem civilizačních nemocí je (z hlediska výživy) většinou konzumace potravin živočišného původu, které jsou proto v ochranné stravě omezeny. Konzumace potravin živočišného původu je přijatelná jen v takovém množství, v němž nedochází k riziku civilizačních onemocnění. Ochranná strava je tedy modelem převážně rostlinné stravy, založené na konzumaci obilovin, ovoce, zeleniny a luštěnin. Veganská strava je její vhodnou variantou. Ochranná strava je v plném rozsahu vhodná po všechny věkové kategorie, pro děti, dospělé, těhotné a kojící ženy i pro staré lidi.

Stravuje-li se člověk podle principů ochranné stravy, je riziko onemocnění civilizačními nemocemi výrazně sníženo. Trpí-li již člověk některou z civilizačních nemocí a začne se stravovat podle principů ochranné stravy, je oprávněný předpoklad, že se jeho prognóza zlepší a v některých případech se může nemocný i vyléčit. Model zdravé výživy definovaný jako “ochranná strava” může být přijat a podporován lékaři, dietními sestrami, představiteli státu a aplikován ve veřejném stravování a hlavně by měl sloužil lidem, kteří usilují o zdravý životní styl. Výraznější rozšíření ochranné stravy ve společném i individuálním stravování by pak zcela zásadním způsobem přispělo k ozdravění naší populace a snížení výskytu onemocnění srdce a cév, rakoviny, cukrovky, obezity, osteoporózy, žlučových a ledvinových kamenů, zánětů slepého střeva a dalších závažných nemocí.

· ČSVV (Odborná skupina pro nutrici) vydává a zajišťuje distribuci letáčků ”Několik informací o vegetariánství” se základními informacemi o vegetariánství a ”Výživová doporučení”, která poskytují základní rady jak sestavit zdravý jídelníček. Nově připravila brožuru s velmi důležitým tématem “Vegetariánství a děti”. ČSVV pokračuje ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními organizacemi, které se zabývají podobnými aktivitami a soustavně s nimi odborně spolupracuje. Jsou to: Státní zdravotní ústav, Lékařský výbor pro zodpovědnou medicínu (USA), Evropská vegetariánská unie, WACRA (Světová asociace pro analýzy kauzálního výzkumu), Česká společnost tělovýchovného lékařství, Krajská hygienická stanice Brno, koordinátoři mezinárodního projektu Zdravá města, sdružení PRO-BIO, SOU a SOS Kroměříž, Česká asociace ultramaratonců, Ekologický právní servis, Hnutí Duha, Nesehnutí, Děti země, Different life, Společnost pro zvířata, Spisovatelé za práva zvířat, Svoboda zvířat, Bioklubko, Český svaz jógy v denním životě. CSVV dále spolupracuje s www.vegetarian.cz., www.vegan.cz, www.zvirevtisni.cz. Prezentace v médiích: Česká televize - Ostrava, Český rozhlas - Brno, Televize Prima, Český rozhlas Ostrava, Lidové noviny, Týden, Regenerace, BIO – měsíčník, Regena, Vital.

Podrobné zprávy o nejdůležitějších akcích minulého období:

GASTRONOMIE NOVéHO TISíCILETí

Česká společnost pro výživu a vegetariánství a Střední hotelová škola v Kroměříži uspořádaly ve Zlíně dne 2.10. 2001 odborný seminář. Tato akce byla určena kuchařům a vedoucím restauračního stravování. Jejím cílem bylo poskytnutí podnětů pro zavedení jídel prospěšných zdraví do restauračních provozů. Místem konání byla obřadní síň Magistrátu města Zlína. Seminář byl součástí Týdne zdraví ve Zlíně 2001. Akci slavnostně zahájil MUDr. Jiří Sýkora místostarosta Zlína a po jeho krátkém úvodu následoval odborný program, a to blokem Současné pohledy na výživu.

Jako první vystoupila MUDr. Eva Marečková, vedoucí Centra pro podporu zdraví Krajské hygienické stanice Zlín. Ve své přednášce zhodnotila rizika civilizačních onemocnění, zejména z pohledu racionální výživy. Následovala přednáška MUDr.Zbyňka Luňáčka z ČSVV “Spotřeba jednotlivých poživatin a míra jejich vlivu na onemocnění nebo ochranu zdraví”. Za hlavní rizikový faktor civilizačních onemocnění zde byla označena konzumace potravin živočišného původu, zejména masa. Snížením spotřeby masa můžeme předejít mnohým nemocem, například rakovině, vysokému krevnímu tlaku nebo osteoporóze. Další příspěvek,”Promítnutí hledisek výživové teorie do kulinářské praxe”, přednesl Jaroslav Škvařil, člen odborné skupiny pro nutrici ČSVV, technolog výroby Klaso sortimentu, spoluautor a lektor Rekvalifikačního kurzu pro obor kuchař a prodavač se zaměřením na lakto-ovo-vegetariánskou stravu, na zdraví prospěšné potravinářské výrobky a aktivní životosprávu. Zaměřil se zejména na to, jak současné teoretické nutriční poznatky přenést do běžného stravování, a to veřejného i domácího.

Další blok nazvaný Moderní a zdravé pokrmy na jídelním lístku zahájil Ing. Zdeněk Hladík, ředitel kulinářské akademie Vitana a.s., lektor kurzu Moderní bezmasé pokrmy, dlouholetý člen představenstva Asociace kuchařů a cukrářů ČR přednáškou “Moderní pohled na jídelní lístek”. Přednáška byla velmi názorná a přitažlivě podaná a byla posluchači velmi pozitivně přijata. S příspěvkem “Zdravá jídla v duchu tradiční české kuchyně ” vystoupila Ing. Eliška Škvařilová, vedoucí vývoje Klaso sortimentu, autorka norem bezmasých jídel, spoluautorka a lektorka Rekvalifikačního kurzu pro obor kuchař a prodavač se zaměřením na lakto-ovo-vegetariánskou stravu, na zdraví prospěšné potravinářské výrobky a aktivní životosprávu. Pro mnohé posluchače byl zajímavý fakt, že velká většina našich předků se stravovala převážně rostlinnou stravou, z dnešního pohledu poměrně energeticky chudou. Byly to hlavně obiloviny, brambory a některé druhy zeleniny, například zelí.

Poslední příspěvek “Tradiční jídla světové vegetariánské kuchyně prezentoval Tibor Keše, provozní vedoucí Vegetariánské restaurace Aura s nadčasovým zaměřením. Pověděl něco ze zákulisí provozu své restaurace, přinesl ukázky jídelníčku a fotografie jídel a přítomné zaujal dobrými marketingovými nápady. Již v průběhu přednášek mohli účastníci semináře ochutnávat z nabízené prezentace jídel. Degustaci připravili postupně Stanislav Vaněk, mistr odborného výcviku Střední odborné školy v Kroměříži, Markéta Václavinková, provozní vedoucí Stylové restaurace Rabaka ve Frýdlantu nad Ostravicí a Tibor Keše z vegetariánské restaurace Aura, Brno. Základními vlastnostmi předváděných vegetariánských jídel byla pestrost, chutnost a dobré zdravotní účinky na lidský organismus. Ochutnávky byly opravdu výborné a zajisté mnohé přítomné inspirovaly.

Panelová diskuse ukončila oficiální program semináře. V jejím úvodu vyhodnotil Tomáš Čabla Průzkum nutriční úrovně restaurací ve Zlíně a okolí. Výsledky nejsou příliš lichotivé, neboť se zjistilo, že v okrese Zlín není ani jediná restaurace, která by byla schopna plně uspokojit požadavky vegetariánů. Dále pak Ing. Petr Hajný, ředitel SOŠ Kroměříž, promluvil o možnostech doplňkového vzdělávání pro kuchaře v oboru Moderní česká kuchyně. Součástí semináře byla i výstavka surovin vhodných pro přípravu jídel prospěšných zdraví. Výstavku zajistil Velkoobchod se zdravou výživou Matyska a.s.

Závěrem lze vyzdvihnou nejen výbornou organizaci semináře, ale především jeho přínos pro zavádění zdravých a vegetariánských jídel do veřejného stravování.

KONFERENCE VýžIVA A POTRAVINY

Ve dnech 13.-15. 11. uspořádala Společnost pro výživu svou tradiční konferenci “Výživa a potraviny”. Letošní konference byla významná zařazením bloku “Alternativní výživa”. Jeho předsedající Doc. MUDr. Stránský hodnotil jako historickou událost účast zástupců alternativního stravování, kterými byli MUDr. Zbyněk Luňáček a Jaroslav Škvařil, členové Odborné skupiny pro nutrici (OSpN) České společnosti pro výživu a vegetariánství (ČSVV). Možnost prezentace formou jedné přednášky byla poskytnuta v délce 20 minut.

Vlastnímu bloku o alternativní výživě předcházela den předem odpolední diskuse k návrhu nových doporučených dávek živin (DDŽ), které se již několik let připravují. Přestože diskuse odhalila některé závažné problémy v návrhu nových DDŽ, došli účastníci jednání k některým významným závěrům:

1.Doporučení jednotlivých dávek živin se v různých zemích od sebe značně liší.

2.Problematické zůstává stanovení doporučené dávky bílkovin a vápníku, neboť tyto dvě živiny spolu souvisí metabolicky i nutričně. Metabolicky tak, že zvýšený příjem bílkovin vyvolává vlivem okyselování organismu zvýšené vylučování vápníku močí . Nutričně spolu souvisí tak, že při zvyšování příjmu vápníku mléčnými výrobky se zvyšuje i příjem bílkovin, v těchto potravinách obsažených.

3.Účastníci diskuse se shodli na stanovisku:

Je jedno, ať pro dospělé či děti, jakými zdroji (rostlinnými či živočišnými) je kryta jejich potřeba bílkovin. Důležité je, aby příjem esenciálních aminokyselin splňoval požadavky pro danou věkovou kategorii.

4.Důsledkem zohlednění současných vědeckých poznatků v doporučených dávkách živin (vysoký příjem bílkovin rizikový, vysoký příjem tuků rizikový, nedostatek důkazů o preventivním působení mléčných výrobků proti osteoporóze) je návrh na zavedení spotřebního koše složeného z převážně rostlinných potravin. Účastníci jednání se však sjednotili na závěru, že takový typ stravy je nepřijatelný pro většinu konvečně se stravujících spoluobčanů.

5.Možnost přijetí nových DDŽ společných pro Švýcarsko, Německo a Rakousko byl účastníky jednání oponován pro jejich nereálnost. V praxi nelze dodržet jimi doporučované velmi nízké hodnoty bílkovin současně s vysokými hodnotami vápníku.

6.Ze strany zástupců školního a nemocničního stravování byl vznesen požadavek na reálnost nových DDŽ pro přípravu běžných konvečních jídel. Tato reálnost nových doporučení byla hodnocena jako prioritní a jejich vliv na zdraví jako druhořadý.

7.Zástupci ČSVV předložili návrh dvou způsobů stanovení DDŽ. Buď stanovit dávky, které odpovídají zdravotním požadavkům a zároveň jsou reálné nebo stanovit DDŽ dvojí, jedny reálné pro konvenčně se stravující a druhé stanovit v souladu s požadavky na ochrannou stravu.

8.Účastníci diskuse nebyli proti návrhu zástupců ČSVV stanovit jiné DDŽpro alternativní stravování.

9.Závěrem bylo konstatováno, že DDŽ bude nutno dále diskutovat nejen mezi odborníky na výživu, ale i mezi pracovníky odpovědnými za jejich realizaci ve stravovacích provozech.

Ve vlastním bloku Alternativní výživa byla z našeho hlediska nejvýznamnější přednáška MUDr.Zbyňka Luňáčka ”Stupně stravovací úrovně a rizika onemocnění”. V přenášce zařadil do systému stravovacích úrovní jednotlivé výživové směry alternativní, konvenční a racionální výživy a zhodnotil jejich zdravotní rizika z hlediska civilizačních onemocnění. Nejvyššími riziky se vyznačuje konvenční strava s vysokým obsahem potravin živočišného původu a nízkým obsahem obilovin, ovoce a zeleniny. Pro mnohé přítomné zastánce racionální výživy byl velkým překvapením prezentovaný fakt, že v úrovni racionální stravy sice dochází ke snížení rizik, avšak působí dále stejně, jako při konvenční stravě - kardiovaskulární nemoci, rakovina, osteoporóza, diabetes mellitus, obezita a další.

Teprve od úrovně převážně rostlinné stravy lze hovořit o ochranné stravě, která výrazně snižuje riziko civilizačních nemocí. Dokladem byly předložené výsledky populačních studií zlomenin krčku stehenní kosti a dětské cukrovky. V závěru své přednášky předložil MUDr.Luňáček návrh definice ochranné stravy: Základem ochranné stravy by se měly stát obiloviny (převážně s využitím všech složek zrna), doplňované luštěninami a bramborami. Je nutné přijímat dostatek zeleniny a ovoce, které obsahují rozmanité mikroživiny a ochranné faktory nepřítomné v jiných zdrojích. Vhodným doplňkem jsou olejnatá semena a ořechy, med a sušené ovoce. Množství rostlinných potravin by mělo být takové, aby dospělý člověk dosáhl: -energetického příjmu při lehké a středně těžké práci 8500 kJ/den x osoba (asi 2000 kcal) a nižšího poměru rostlinných bílkovin ku živočišným 3:1 a vyššího příjmu vlákniny nad 30g za den, optimálně 38-50 g za den. MUDr. Luňáček připomněl, že podobnými kritérii byla definována ochranná strava v ČR již v roce 1989 skupinou odborníků pod názvem Prohlášení Nutriční jednoty. Šlo o pracovníky Institutu hygieny a epidemiologie Praha a členy odborné skupiny společenské organizace Přátele přírodní výživy Praha.

V diskusi k bloku Alternativní výživa bylo jako významné diskutováno: Fakt, že počet zlomenin v populaci je tím vyšší, čím vyšší je spotřeba živočišných bílkovin se mnozí účastníci Konference snažili zpochybnit, přesto že je tato skutečnost dokladována v zahraniční odborné literatuře již minimálně 20 let ( Spencer 1978, Hegsted 1981, Hegsted 1986, Krieger 1992, Abelow 1992, Owusu 1997, Metges 2000, Sellmeyer 2001, Hegsted 2001). Také rizikovost spotřeby masa a mléka a ochranný vliv spotřeby obilovin ve vztahu k dětské cukrovce byl pro přítomné velmi překvapující. Diskutující zaujalo řešení, které bylo navrženo v Prohlášení Nutriční jednoty z roku 1989, stanovit pro celou společnost dvoje DDŽ. Jedny pro nejbližší období a druhé jako dlouhodobý cíl.

Na zástupce ČSVV byly v diskusi vzneseny dotazy:

- Zda kladou rovnítko mezi pojmy ochranná a vegetariánská strava. Odpovědí byl postoj OSpN ČSVV, který podmiňuje takovéto tvrzení správným složením vegetariánské stravy. Jako příklad zdraví poškozující skladby je možno uvést např. spotřební koš nařízený vyhláškou MŠMT ČR č. 48/93 Sb. pro lakto-ovo-vegetariánskou stravu nebo rázný přechod dospělých či trvalý přechod dětí na skladbu s nízkým obsahem energie. Zda považují za reálný celospolečenský přechod na vegetariánský způsob stravování. OSpN ČSVV nepovažuje za reálný celospolečenský přechod na vegetariánství bez současné celospolečenské změny životního stylu. Za nutné považujeme stanovit ochrannou úroveň stravování, která může obsahovat i maso, vejce a mléčné výrobky (viz definice ochranné stravy). Úplné vyloučení masa není podmíněno zdravotními, ale především etickými hledisky. Vegetariány se nemusíme stát všichni, ale každý, kdo chce, se může stravovat vegetariánsky. Jakákoliv snaha mu v tom bránit je iracionální.

V bloku Alternativní výživa dále zazněly tyto přednášky:

Doc. MUDr. M. Stránský: Alternativní formy výživy – historické kořeny a důvody pro vegetariánskou stravu Prof. MUDr. S. Hrubý, Doc. MUDr. Aujezdská,CSc: Makrobiotika – pro a proti MUDr . J. Rambousková, Csc.: Dělená strava podle Haye – nejen dieta na hubnutí? Doc. Ing. J. Dostálová, Csc.: Přednosti a rizika konzumace syrových potravin

Závěrem byl účastníkům konference nabídnut soubor dokumentů zpracovaných OSpN ČSVV, o který si mohou zažádat na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MUDr. Zbyněk Luňáček, vedoucí OSpN ČSVV Jaroslav Škvařil, člen OSpN a předseda ČSVV

· Využijte možnosti nechat si zasílat internetový zpravodaj ČSVV – napište si o něj na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

· Pokud máte zájem o materiály Odborné skupiny pro nutrici – staňte se členem ČSVV a požádejte o ně kancelář Společnosti

· Sledujte dění na internetových stránkách www.csvv.cz a www.vegetarian.cz

Tuto zprávu vydala:
Česká společnost pro výživu a vegetariánství
Kounicova 85, Brno 602 00
Tel.: 0608 631 134
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; www.csvv.cz


Copyright © by Ceska spolecnost pro výživu a vegetariánství All Right Reserved.