Výroční zprávy ČSVV

Výroční zpráva 1999

Výsledky práce ČSVV po prvním roce činnosti

Výsledky práce České společnosti pro výživu a vegetariánství (ČSVV) po prvním roce činnosti:

1. ČSVV vznesením procedurální námitky dosáhla respektování nařízení vlády požadující posouzení "Koncepce resortní politiky ministerstva zemědělství (MZe) na období před vstupem ČR do Evropské unie" z hlediska  vlivu na zdraví obyvatelstva.  Toto  stanovisko, které pak vypracoval Státní zdravotní ústav, doporučilo dramatické snížení produkce masa a cukru z původních hodnot navrhovaných ve zmíněné  koncepci resortní politiky MZe. Do "Koncepce" pak byly zapracovány i upřesňující požadavky ČSVV.

2. ČSVV vyvolala jednání o inovaci vyhlášky MŠMT ČR o doporučených dávkách živin pro alternativní stravování dětí od 3 do 6 let.  Dne 29. 2. 2000 se poprvé  jednalo k této problematice mezi odborníky SZÚ, České pediatrické společnosti, Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové, MZe  a Odborné skupiny pro nutrici ČSVV.

3. ČSVV  prezentovala zdravou výživu a zdravý životní styl formou organisačního a materiálního zajištění rautů a odborných přednášek na větším počtu osvětových akcí typu Dny zdraví - Zdravá města, na akcích pro seniory, na školení pro starosty obcí v ČR, na výstavách a prezentacích ekologicky zaměřených hnutí apod. Celkem to bylo 25 rautů, na kterých ochutnalo a velmi kladně hodnotilo veganskou stravu cca 5 000 účastníků.

4. ČSVV vytvořila informační server o vegetariánství a zdravém životním stylu
www.vegetarian.cz, který během posledních pěti měsíců měl 7000 návštěv. V současné době se stává www.vegetarian.cz samostatným mediem, které dnes spolupracuje nejen s ČSVV, ale také s desítkami subjektů působících v oblasti vegetariánství a zdravého životního stylu.

5. ČSVV provozuje vlastní internetové stránky o své činnosti
www.csvv.vegetarian.cz, v současné době se dokončuje jejich anglická verze. Stránky uvádí aktuální informace o chystaných akcích, projektech apod.

6. ČSVV vydává svůj "Zpravodaj", kterým informuje jak své členy, tak i zainteresovanou veřejnost o svých projektech, o stavu jejich realisace a  poskytuje mnohé další informace o teorii a praxi vegetariánství, o zdravé výživě a zdravém životním stylu a to jak z hlediska současnosti, tak i z hlediska historického. Tento časopis vychází v elektronické podobě i v anglické mutaci.

7. ČSVV vydala a zajistila distribuci letáku se základními informacemi o vegetariánství v nákladu 15 000 ks a zajistila překlady několika základních materiálů do angličtiny.

8. ČSVV navázala spolupráci s desítkami tuzemských i zahraničních organizací zabývajících se podobnými aktivitami a soustavně s nimi odborně spolupracuje.

9. ČSVV si vytvořila dobře fungující informační systém a pro své členy zajišťuje poradenskou činnost v problematice vegetariánství a zdravé výživy.