Příloha schůze výboru 1

PŘÍLOHA ZÁPISU ZE SCHŮZE VÝBORU ČSVV Č. 1
PŘEHLED ZMĚN VE VÝBORU ČSVV OD VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ (14. 5. 2005)


Do Valného shromáždění konaného dne 14. 5. 2005 pracoval výbor ČSVV ve složení: pět členů výboru zvolených Valným shromážděním (David Bartůšek, Zbyněk Luňáček, Josef Machytka, Jaroslav Škvařil,
Jan Šťastný) a dvou vedoucích projektů, jejichž členství ve výboru vyplývá ze Stanov (Jitka Skočková,
Libor Vašík).

14. 5. 2005     Josef Machytka - odstoupil z výboru ČSVV a zrušil své členství.
15. 5. 2005     Zbyněk Luňáček - odstoupil z výboru ČSVV a funkce předsedy, zároveň zrušil své členství.
16. 5. 2005     Jaroslav Škvařil - navrhl, vzhledem k tomu, že odstoupili dva členové výboru, kooptovat do výboru ČSVV Jitku Skočkovou a Libora Vašíka.
David Bartůšek - souhlasil s kooptováním Jitky Skočkové a Libora Vašíka do výboru ČSVV.
17. 5. 2005  Jan Šťastný - požádal Jitku Skočkovou a Libora Vašíka o přehled jejich činnosti, znalostí
a zkušeností a informace o tom, na co se chtějí v ČSVV zaměřit a v čem vidí svůj přínos pro tuto organizaci.
18. 5. 2005    Jitka Skočková  - v plném rozsahu odpověděla Janu Šťastnému na jeho dotazy.
18. 5. 2005    Jan Šťastný - napadl kooptování Jitky Skočkové a Libora Vašíka z důvodu nedodržení stanov, jelikož lze kooptovat nového člena výboru jen na výborové schůzi
Jaroslav Škvařil - navrhl korespondenční či telefonickou konferenci výboru.
Jan Šťastný - tuto formu výborové schůze odmítl a požadoval osobní setkání členů výboru a lhůtu alespoň dva týdny od oznámení termínu konání výborové schůze.
8. 6. 2005     David Bartůšek - navrhl svolání výborové schůze ČSVV na 24. 6. 2005.
23. 6. 2005   Jan Šťastný - vystoupil z výboru ČSVV a upozornil výbor, že po jeho odstoupení již nebude na svém zasedání dne 24. 6. 2005 splňovat podmínku účasti nadpoloviční většiny členů výboru
a proto již nebude výbor usnášeníschopný (viz Stanovy ČSVV článek 6. 3. bod 14).
24. 6. 2005    se uskutečnila výborová schůze ČSVV se 100% účastí jeho členů, tj. dvou volených členů
výboru a dvou členů výboru - vedoucích projektů. Výbor zvolil předsedu Davida Bartůška
a kooptoval do výboru Jitku Skočkovou. Dále se rozšířil o dva nové vedoucí projektu: Rudolfa
Vondřicha a Ottu Kaila.      

Stanovy ČSVV článek 6. 3. bod 14
Zasedání výboru svolává předseda Společnosti, který je též předsedou výboru, nejméně jednou za tři měsíce a to alespoň dva týdny předem. Výbor je usnášeníschopný při nadpoloviční účasti a rozhoduje veřejným hlasováním většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.