Zápis ze schůze výboru

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU ČSVV

Datum konání: 24. 6. 2005
Zahájení: 16:00
Místo konání: Biorestaurace Albio, Truhlářská 20, Praha 1

Přítomní:
Členové výboru: Ing. David Bartůšek, MgA. Jitka Skočková (variabilní člen), Jaroslav Škvařil, Libor Vašík (variabilní člen)
Hosté: Otto Kail, JUC. Jan Šťastný, Ing. Rudolf Vondřich
Sekretář: Jan Škvařil
 
1. Volba moderátora schůze ČSVV
V úvodu, po zahájení výborové schůze v 16:00, proběhla volba moderátora VS. Na tuto funkci byl navržen
a jednohlasně zvolen Ing. David Bartůšek (3 hlasy, Ing. David Bartůšek se zdržel hlasování).

2. Schválení programu výborové schůze ČSVV
Program výborové schůze byl odsouhlasen všemi členy výboru (4 hlasy), dle návrhu programu schůze, který předem zpracoval Ing. Rudolf Vondřich.
 
1. Volba moderátora schůze ČSVV
2. Schválení programu výborové schůze ČSVV
3. Vyjasnění spolupráce stávajících členů výboru ČSVV
4. Doplnění výboru ČSVV novými členy
5. Volba nového předsedy, pověřeného vedením ČSVV
6. Organizační řád ČSVV 2005
7. Prezentace nových projektů ČSVV zájemci o jejich schválení
8. Zápis z VS č. 5, ze 14. 5. 2005
9. Plán činnosti ČSVV na rok 2005
10. Sdělení výboru ČSVV členům ČSVV k vývoji po VS 14. 5. 2005
11. Přehled projektů
12. Informace o vzniku ČVS
13. Usnesení ČSVV

3. Vyjasnění spolupráce stávajících členů výboru ČSVV
S přihlédnutím ke skutečnosti, že JUC. Jan Šťastný svým mailem z 23. 6. 2005 adresovaným výboru ČSVV položil funkci člena výboru ČSVV a ukončil v něm svou činnost, byl vyzván k vyjádření možnosti svého setrvání ve výboru ČSVV, které nepřijal. V této souvislosti byl proto vyzván, aby posunul své odstoupení z výboru ČSVV o jeden den z 23. 6. 2005 na 24. 6. 2005, aby tak umožnil kooptaci dalšího člena výboru na neblokoval "odstoupením narychlo" jednání výboru ČSVV. Jan Šťastný uvedl, že tento úkon byl již  učiněn 23. 6. 2005 a dle jeho názoru jej nelze již vzít zpět.
Podle názoru Jana Šťastného není po jeho odstoupení výbor dle jeho výkladu stanov již funkční, protože nesplňuje požadavek stanov na tříčlenný výbor. Přítomní členové výboru projednali a vyhodnotili přístup
i stanoviska JUC. Šťasného a po zralém uvážení jeho postojů k ČSVV s konečnou platností jednomyslně přijali jeho abdikaci na funkci člena výboru ČSVV.
Viz Příloha č.1: "Přehled změn ve výboru ČSVV od Valného shromáždění (14. 5. 2005)".
Následně proběhla diskuze o projektech Jana Šťastného. V diskuzi např. Rudolf Vondřich vyslovil nedůvěru vůči Janu Šťastnému, která vyplynula mimo jiné také z ohrožení ČSVV. Uvedl, že Jan Šťastný ohrozil ČSVV tím, že podle platné legislativní úpravy nezaregistroval jménem ČSVV časopis Vegetarián
a Vegan a v důsledku toho vystavil ČSVV možné sankci až 100 000 Kč.
Rudolf Vondřich vyzval Jana Šťastného, aby zvážil i své další členství v ČSVV, neboť se domnívá, že vystupoval proti zájmům ČSVV. S ohledem na výše uvedené skutečnosti byly projekty JUC. Jana Šťastného ukončeny. Dnem ukončení projektů ČSVV tj. od 24. 6. 2005, přestal být jak mluvčím ČSVV tak i vedoucím projektů.
Přítomnými byl pak navržen a zvolen třemi hlasy nový mluvčí ČSVV Jaroslav Škvařil (Jaroslav Škvařil se zdržel hlasování).

Shrnutí bodu 3:
Výbor schválil dnem 24. 6. 2005 ukončení funkce mluvčího ČSVV JUC. Jana Šťastného v důsledku jeho odstoupení z výboru. Zároveň ukončil i jeho funkci vedoucího projektů ČSVV .

4. Doplnění výboru ČSVV novými členy.
MgA. Jitka Skočková projevila zájem opět pracovat ve výboru společnosti v dalším období a předložila svůj osobní profil, členy výboru byla již před časem volbou kooptována do výboru i na základě dobré práce ve výboru v období roku 2003.
Jitka Skočková s tímto návrhem souhlasila. Proběhlo hlasování o kooptaci Jitky Skočkové do výboru ČSVV. Jitka Skočková byla zvolena za člena výboru ČSVV. (Hlasy 3, MgA. Jitka Skočková se zdržela hlasování).

5. Volba nového předsedy, pověřeného vedením ČSVV
Výbor přijal odstoupení všech bývalých členů výboru ČSVV (MUDr. Z. Luňáčka, J. Machytky a R. Bartáka). Vzhledem k tomu byl navržen na funkci předsedy ČSVV a následně zvolen Ing. David Bartůšek do volby nového předsedy po mimořádném VS ČSVV. (3 hlasy, Ing. David Bartůšek se zdržel hlasování)

6. Organizační řád ČSVV 2005
Výbor potvrdil znění Organizačního řádu ČSVV ke dni 24. 6. 2005, který se stane pro další období činnosti nástrojem koordinace a komunikace v ČSVV. Potom výbor uložil Jaroslavu Škvařilovi připravit návrh potřebných úprav stanov ČSVV tak, aby do nich byl včleněn organizační řád, dále včleněny úpravy, které byly odhlasovány na minulých výborových schůzích.

7. Prezentace nových projektů ČSVV
Výbor schválil následující nové projekty:
a) "Aplikace výsledků výzkumů neziskových organizacích na ČSVV" v úrovni dvě, vedoucí Otta Kail
b) "Informační bod ČSVV v Praze" v úrovni 3, vedoucí Ing. Rudolf Vondřich viz příloha č.1.
c) "Přídatné látky v potravinách, velikost písma informačních textů na obalech potravin a symbolika pro vegetariány" v úrovni 2,. Vedoucí Libor Vašík
d) "Převedení webu ČSVV PHP- Nuke na Mambo" do úrovně 1. z důvodu přístupových práv, vedoucí Jaroslav Škvařil

Výbor schválil pokračování již dříve schválených projektů:
a)" Film s Viliamem Poltikovičem" vedoucí Libor Vašík
b) "Spolupráce webu vegetarián.cz s ČSVV vedoucí Libor Vašík
c) "Cena Vegetarián roku" vedoucí Jitka Skočková
d) "Vzájemná spolupráce na projektech", včetně souvisejících projektů (Spolupráce na dnech zdraví, vzdělávacích a propagačních aktivitách jiných subjektů) vedoucí Jitka Skočková

e) "Webové stránky ČSVV" vedoucí Jaroslav Škvařil (po odstoupení Ing. Josefa Machytky), úkol: změnit přístupová práva k webu ČSVV.
f) "Garance a organizace vegetariánských rautů na významných kulturních a společenských akcích" vedoucí David Bartůšek
g) "Odborná skupina pro Nutrici", včetně souvisejících projektů (Ochranná strava, Spolupráce na doporučených dávkách živin, apod.) vedoucí Jaroslav Škvařil (po vystoupení MUDr. Z. Luňáčka z ČSVV). Skupina musí být dále personálně doplněna.
h) "Právní skupina" správcem projektu Jitka Skočková. Skupina musí být dále personálně doplněna
i) "Spolupráce na filmovém festivalu "Všechny barvy DUHY" v Brně - organizace sekce filmů
o vegetariánství" vedoucí David Bartůšek
j) "Odborná skupina pro gastronomii" správcem projektu Jitka Skočková
k) "Informační systém ČSVV", včetně souvisejících projektů (Informační body, Internetové hlasové konference pro výbor ČSVV, apod.)  vedoucí Jaroslav Škvařil
l) "Kancelář ČSVV", včetně souvisejících projektů (Daňové poradenství, Tisk Zpravodajů ČSVV, apod.) vedoucí Jan Škvařil

Výbor schválil k zajištění úspěšné koordinace projektů následující úkoly
a) zastavení projektu "Otitulkování filmů PETA" vzhledem k tomu, že Josef Machytka neposkytl autorská práva na svoji verzi otitulkovaných filmů PETA.
b) předložit výboru ČSVV písemnou dokumentaci příslušné úrovně projektu nejpozději do mimořádného VS všemi vedoucími projektů

c) vypracovat písemné dohody o spolupráci na projektech mezi ČSVV a příslušnými vedoucími projektů (popřípadě jinými subjekty) zajistí vedoucí projektů ve spolupráci s výborem

8. Zápis z VS č. 5, ze 14. 5. 2005
Výbor vzal na vědomí a schválil poslední verzi zápisu ČSVV z VS 14. 5.2005.

9. Plán činnosti ČSVV na roky 2005 - 06
Plán činnosti ČSVV na roky 2005 - 6 vyplývá ze schválených projektů viz bod zápisu č. 7

10. Sdělení výboru ČSVV členům ČSVV k vývoji po 14. 5.2005
Sdělení výboru ČSVV k vývoji po Valném shromáždění 14. 5. 2005 zpracuje předseda ve spolupráci se členy výboru a zajistí do 29. 6. 2005

11. Přehled projektů
Výbor schválil potřebu aktualizace "Přehledu projektů ČSVV z roku 2001". Aktualizaci vypracuje Jaroslav Škvařil a doplní doporučeními pro nové zájemce o zapojení se do řešení projektů. Tento dokument bude zpracován do příští výborové schůze.

12. Informace o vzniku ČVS
O vzniku České vegetariánské společnosti byl výbor neúplně informován sděleními Ing. Richarda Bartáka
a JUC. J. Šťastného. Dotazem na ministerstvu kultury ČR dne 24. 6. 2005 Ing. R. Vondřich zjistil, že ČVS bylo přiděleno (IČO: 27001270) a její registrace je platná od 21. 6. 2005 s adresou Jateční 13, Praha 7, zmocněncem Janem Šťastným. Jan Šťastný tyto údaje na schůzi výboru potvrdil.
Další informace o ČVS (např. o složení přípravného výboru, stanovách, mluvčí společnosti) nejsou dosud dostupné. Vzhledem k tomu, že ke dni 24. 6. 2005 není znám úřední zástupce ČVS, nemohl výbor ČSVV projednat možnosti spolupráce mezi ČVS a ČSVV.

Výbor ČSVV přijal následující usnesení:

Usnesení č. V001/2005: Výbor schváli doplnění a aktualizaci složení výboru ČSVV
(Ing. David Bartůšek, MgA. Jitka Skočková, Jaroslav Škvařil, Libor Vašík, Ing. Rudolf Vondřich)
Usnesení č. V002/2005: Výbor pověřil funkcí předsedy ČSVV Davida Bartůška (na období do volby nového předsedy ČSVV.)
Usnesení č. V003/2005: Výbor schválil termín mimořádného valného shromáždění v Brně dne 8. 10. 2005
 (10:30-12:00 setkání aktivistů, 12:00-13:00 oběd 13:00 začátek Valného shromáždění.)
Usnesení č. V004/2005: Výbor schválil Organizační řád ČSVV 2005
Usnesení č. V005/2005: Výbor schválil Zápis z Valného shromáždění č.5 ze 14 .5. 2005
Usnesení č. V006/2005: Výbor schválil provedenou aktualizaci Programu ČSVV na rok 2005
Usnesení č. V007/2005: Výbor schválil úkol vypracovat dokument Sdělení výboru ČSVV členům ČSVV
k vývoji po 14.5 2005, Provede: předseda, Termín do 29. 6. 2005
Usnesení č. V008/2005: Výbor schvaluje úkol vypracovat aktualizovaný dokument Přehled projektů ČSVV 2005, Provede:  Jaroslav Škvařil, Termín do 3. 7. 2005     
Usnesení č. V009/2005:  Výbor ukládá zveřejnit Zápis z Valného shromáždění č.5 ze 14.5.2005 a Sdělení výboru ČSVV členům ČSVV k vývoji po 14.5.2005 na www.csvv.cz                                        
Provede: Jaroslav. Škvařil, Termín 30. 6. 2005        
Usnesení č. V010/2005:  Výbor ukládá zveřejnit Přehled projektů ČSVV 2005 na na www.csvv.cz,       
Provede: Jaroslav. Škvařil, Termín do 30. 6. 2005        
Usnesení č. V011/2005: Výbor uložil úkol připravit a zorganizovat mimořádné VS v Brně na 8.10. 2005
Provede: přípravný výbor mVS ve složení Ing. David Bartůšek, MgA. Jitka Skočková, Jaroslav Škvařil, Libor Vašík (variabilní člen), Ing. Rudolf Vondřich, Termín: 31.8.2005
Usnesení č. V012/2005: Výbor vzal na vědomí informace o vzniku České vegetariánské společnosti
Usnesení č. V013/2005: Výbor vyjadřuje poděkování za několikaletou spolupráci odstoupivším členům výboru MUDr. Zbyňkovi Luňáčkovi a Ing. Richardu Bartákovi Csc. pro ČSVV. Za roční práci pro ČSVV děkuje Ing. Josefu Machytkovi.
Usnesení č. V014/2005: Výbor schválil zastavení projektu "Otitulkování filmů PETA".
Usnesení č. V015/2005: Výbor schválil úkol předložit výboru ČSVV písemnou dokumentaci příslušné úrovně projektu.
Provede: vedoucí projektů, Termín:  8. 10. 2005
Usnesení č. V016/2005: Výbor schválil úkol vypracovat písemné dohody o spolupráci na projektech mezi ČSVV a příslušnými vedoucími projektů (popřípadě jinými subjekty) zajistí vedoucí projektů ve spolupráci s výborem
Provede: vedoucí projektů, Termín: 31.11. 2005    

Příloha  č. 1:  Přehled změn ve výboru ČSVV od VS (14. 5. 2005)
Příloha  č. 2:  Projekt Informačního bodu v Praze

Vypracoval: Ing. Rudolf Vondřich