Valná hromada ČSVV č.13/2011

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČSVV - 26. 3. 2011

Hotel Santon, Brno
Přítomni:
Jaroslav Škvařil, David Bartůšek, Jitka Kelerová, Antonino Milicia, Jitka Skočková

Program valné hromady ČSVV 2011

1. Zahájení Valné hromady, představení účastníků
2. Volba komisí – mandátové, volební a návrhové
3. Zpráva o činnosti ČSVV za rok 2009,2010, info o nových projektech ČSVV  
4. Zpráva o hospodaření Společnosti za rok 2009, 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011
5. Plán činnosti ČSVV na rok 2011
6. Diskuse všech přítomných k předneseným zprávám, návrhy a podněty k činnosti ČSVV                  
7. Návrh kandidátů do nového výboru ČSVV, včetně diskuse k návrhu
8. Volba výboru ČSVV
9. Návrh a schválení usnesení valné hromady ČSVV
10. Závěr, poděkování

Průběh valné hromady

1. Zahájení Valné hromady, představení účastníků

2. Volba komisí – mandátové, volební a návrhové

Návrh složení členů mandátové, návrhové komise:
Jitka Skočková, David Bartůšek

Návrh složení členů volební komise:
Antonino Milicia, Jitka Kelerová

Návrh složení členů návrhové komise:
Jaroslav Škvařil, David Bartůšek

3. Zpráva o činnosti ČSVV za rok 2009, 2010
Byla přednesena zpráva o činnosti, viz. Zpravodaj ČSVV č. 1/2011

3.1 Návrh usnesení č. 001/2011: VH schvaluje zprávu o činnosti za rok 2009, 2010
3.2 Info o nových projektech ČSVV  
viz. Zpravodaj ČSVV 1/2011

4. Zpráva o hospodaření Společnosti za rok 2009, 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011

4.1 Výsledek hospodaření za rok 2009: příjmy 46 561 Kč, výdaje 59 960 Kč, výsledek hospodaření – 13 399 Kč4.2 Výsledek hospodaření za rok 2010: příjmy 19 500 Kč, výdaje 27 462 Kč, výsledek hospodaření – 7 962 Kč
Podrobněji viz. Zpravodaj ČSVV 1/2011

4.3 Návrh usnesení č. 002/2011 VH schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2009, 2010

4.4 Návrh rozpočtu na rok 2011
Příjmy: Členské příspěvky 30 000 Kč, Sponzorské dary 20 000 Kč, Příjmy z aktivit školy vegetariánství 10 000 Kč, Celkem 60 000 Kč
Výdaje: Tisk a rozesílání výroční zprávy a zpravodaje, mediální propagace 10 000 Kč, Mzda sekretáře 12 000 Kč, Daňové poradenství, daňové přiznání a vedení účetnictví 2 300 Kč, Celkem 24 300 Kč

4.5 Návrh usnesení č. 003/2011 VH schvaluje rozpočet ČSVV na rok 2011

5. Plán činnosti ČSVV na rok 2011
- tisk plakátu k projektu Výživa ke zdraví, distribuce do jógacenter i jinde dle zájmu
- uspořádání tiskové konference ke světovému dni vegetariánství - 29. nebo 30. 9.
- organizace Festivalu zdraví a pohody v OREA Wellness Hotelu Santon v Brně
- účast na konferenci Výchova ke zdraví a kvalita Života III. v Hluboké nad Vltavou
- práce na průběžných projektech
* Odborná skupina pro nutrici (OSpN)
* Odborná skupina pro environmentální vlivy výživy (OSpE)
* Odborná skupina pro výživové směry (OSpS)
* Odborná skupina pro gastronomii (OSpG)
* Odborná skupina pro kvalitu potravin (OSpK)
* Škola vegetariánství
* Klub dítě vegetarián
* Projekt spolupráce
* Správa ČSVV
* Vegetariánství jako cesta ke zdraví a vyšší kvalitě života - http:// cesta.csvv.cz
* Wellness jídlo pro všechny - http:// wellness.csvv.cz
* Školní stravování - http:// skolni.stravovani.csvv.cz
* Přejděte na zelenou! Moderní odlehčené a zdravé pokrmy pro Slovnaft

5.1 Návrh usnesení č. 004/2011 VH schvaluje plán činnosti na rok 2011

6. Diskuse všech přítomných k předneseným zprávám, návrhy a podněty k činnosti ČSVV    
6.1 Proběhla diskuze o programu festivalu – navržen byl sportovní turnaj, vegetariánský raut, test zdravých výrobků, poznáván šťáv apod.
6.2 Bylo navrženo rozdávat výtisky ADY na akcích pro zájemce zdarma
6.3 Výbor slíbil zorganizovat další VH na jaře roku 2012
 
6.4 Návrh usnesení č. 005/2011 VH vzala na vědomí výsledek diskuze
           
7. Návrh kandidátů do nového výboru ČSVV, včetně diskuse k návrhu
Do výboru ČSVV byli navrženi David Bartůšek, Jaroslav Škvařil a Jitka Skočková

8. Volba výboru ČSVV a členů revizní komise

8.1 Do výboru byli zvoleni: David Bartůšek, Jaroslav Škvařil a Jitka Skočková
8.2 Do revizní komise byla zvolena Jitka Kelerová
Všemi hlasy schváleno.
8.3 Návrh usnesení č. 006/2011 VH vzala na vědomí výsledek volby výboru ČSVV
a revizní komise

9. Návrh a schválení usnesení valné hromady ČSVV 2011

VH schvaluje usnesení z jednání  VH ČSVV
3.1 Návrh usnesení č. 001/2011: VH schvaluje zprávu o činnosti za rok 2009, 2010
4.3 Návrh usnesení č. 002/2011 VH schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2009,
4.5 Návrh usnesení č. 003/2011 VH schvaluje rozpočet ČSVV na rok 2011
5.1 Návrh usnesení č. 004/2011 VH schvaluje plán činnosti na rok 2011
6.4 Návrh usnesení č. 005/2011 VH vzala na vědomí výsledek diskuze
8.3 Návrh usnesení č. 006/2011 VH vzala na vědomí výsledek volby výboru ČSVV
a revizní komise

10. Závěr, poděkování

Zapsala: Jitka Skočková