Doporučené informace

XXIII. ukázka

 


XXIII. ukázka z knihy
Výživa pro člověka a Zemi od Christiana Opitze

DÍL II. NOVÁ KONCEPCE ZDRAVÍ - 6 ENERGIE NULOVÉHO BODU, PŮVOD ŽIVOTA

  Ve všech starých kulturách světa existuje koncepce všudypřítomné nekonečné tvůrčí energie, ze které pochází hmota a všechny formy života. Poznatky vynikajících vědců, jako Alberta Einsteina, Nicoly  Tesly, Maxe Plancka, Adama Trombleye, Hanse Niebohra, Philipa Callahana a dalších potvrzují existenci kosmické praenergie.(13) Ve vědeckém způsobu vyjadřování se tato energie nazývá energií nulového bodu. VEŠKERÁ HMOTA JE ZHUŠTĚNÍM TÉTO ENERGIE NULOVÉHO BODU.
  Ačkoliv výzkum energie nulového bodu představuje v moderní fyzice zatím okrajové téma, jsou důkazy pro existenci a nesmírný význam této energie tak působivé, že ji potvrzuje dokonce americké ministerstvo obrany a dává ji od roku 1986 zkoumat.(14) Věda však může zachytit podstatu kosmické prasíly jenom částečně. Mystikové všech náboženství, kteří jsou schopni v hlubokém ponoření vědomě vnímat kosmickou energii, ji shodně popisují jako inteligentní tvůrčí sílu, jejíž vjem poskytuje dokonalou radost. Ne nadarmo je kosmická energie v křesťanství označována a uctívána jako Duch Svatý a v Indii v zosobněné formě jako Božská Matka. Je původem všech způsobů projevu a protikladů jako mužský - ženský, světlo - tma, elektřina - magnetismus, jin - jang, atd. Aby bylo možné lépe pochopit její nekonečné formy výrazu omezenými možnostmi chápání lidského mozku, byly ve všech vysokých duchovních kulturách vytvořeny modely, které umožňují alespoň určité pochopení tvůrčí mnohotvárnosti a její lepší používání. K tomu patří například systém pěti prvků starých Řeků a Číňanů, indický systém Tri-Dosha, Strom života esejců, pojmy jin a jang, indiánské medicínské kolo a mnoho dalších. Všechny tyto systémy vysvětlují určitou část projevené kosmické energie, ale plné pochopení není na intelektuální úrovni možné. Teprve vědomé vnímání kosmické energie, kterého lze dosáhnout v pokročilém duchovním vývoji, a s tím spojené neohraničené vědomí, může člověku poskytnout plné vědění o původu stvoření.
  
  Subtilní životní energie
 
  Kosmická energie se zhušťuje v různých stupních až k nejsilnějšímu zhuštění, ke hmotě. V tomto odstupňování existuje několik nad sebou nadřazených úrovní energie a ke každé náleží několik podúrovní. Výše zařazené stupně zhuštění energie jsou důležité pro pochopení životních procesů a zdraví, jelikož člověk nemá jenom fyzické tělo, ale také tři subtilní nebo jemnolátková energetická těla, která jsou přiřazena těmto úrovním energie.
  Nejvyšší úrovní energie (nejmenší zhuštění energetických částic) je kauzální úroveň. Kauzální tělo poskytuje lidské duši - pravému Já každého člověka - vědomí své individuality. Proto nazval Rudolf Steiner kauzální tělo silou Jáství člověka. Svým kauzálním tělem  je člověk spojen s kauzální úrovní. Z ní čerpá tvůrčí intuice. Umělečtí géniové jsou zvláště otevření pro intuitivní vjemy kauzálního těla.
  Další hlavní úrovní energetického zhuštění je astrální úroveň. Astrální tělo je sídlem našich citů a myšlenek.
  Další stupeň jemnolátkové energie má více jmen. V čínské medicíně se nazývá Chi, v japonštině Ki, v Tibetu Tumo, u příslušníků havajského náboženství Huna se nazývá Mana, v Indii Prana. Rudolf Steiner ji označuje jako éter, Wilhelm Reich jako energii Orgon, Reichenbach jako sílu Od.
  Éterické tělo člověka je často označováno jednoduše jako jemnohmotné tělo, i když toto označení by mohlo být vhodné i pro astrální a kauzální tělo. Aby se zabránilo zbytečným nejasnostem, budu se v následujícím textu držet pojmu éterické tělo.
  Éterické tělo je zdrojem energie pro fyzické tělo. Transformuje energii z astrálního a kauzálního těla do organismu a má nadřazenou řídící funkci při fyzických životních procesech. Zvláště ve výstavbě tělesných tkání a při zažívání potravy hrají éterické energie důležitou úlohu .(16)
  Tři subtilní energetická těla mají sedm kruhových rotujících energetických center, čaker. Každá čakra má svou zvláštní funkci v tělesném a duchovním vývoji člověka. Vedle čaker jsou důležité také energetické meridiány a nadis (t.j. jemnohmotné nervy), jelikož odpovídají za harmonický tok jemnohmotných energií. Zablokování energetických proudů způsobuje vznik mnoha nemocí. Aktivací reflexních bodů ležících na překřížení Nadis a meridiánů lze tyto bloky odstranit. Takto lze také vysvětlit účinek léčitelských postupů jako je akupunktura, akupresura, Vitaflex, shiatsu, a další.
 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz